Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa.

Competències del Consell Escolar:

–      Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents.

–      Aprovar la programació general anual de centre i avaluar-ne els resultats.

–      Aprovar els acords de col·laboració del centre amb altres entitats o institucions.

–      Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

–      Aprovar la carta de compromís educatiu.

–      Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

–      Participar en el procediment de selecció del director o directora.

–      Intervenir en la resolució de conflictes.

–      Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries.

–      Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

 

El Consell Escolar es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoqui el president o presidenta o ho sol·liciti almenys un terç dels seus membres.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Després de les eleccions al Consell Escolar d’aquest curs 18-19 aquest ha quedat format per:

Directora:
Silvia Palau Pomar

Cap d’estudis:
Maria Carme Baucells Boix

Secretària:
Mercè Creus Santasmasas

Representant de l’Ajuntament:
Rosa Sala Domingo

Representants del professorat:
Roser Serra Bach

Maria José Balsalobre Pérez                                                                                          Margarita Burcion Valldaura                                                                                          Eva Nicolàs Gràcia

Representants de pares i mares:
Gemma Moreno Prados
Eva Pont Danés
Mireia Vilardaga Fornell                                                                                                Jordi Valldeoriola Roquet                                                                                                Cristina Cruz Pérez                                                                                                            Núria Rehues López

Representant de l’AMPA:
Maria Carmen Aguilar Vega

Representant del PAS:
Rosa Mas Casanovas