PREINSCRIPCIÓ

PRESENTACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció l’han de fer :

  • els alumnes que han de començar P3,
  • els alumnes  de sisè que han de començar ESO a l’Institut i
  • els alumnes nous que vulguin venir a l’escola ,que visquin a Llívia i voltants  .
  • Els nens i nenes que ja estan a l’escola, aquest any no han de fer res, automaticamnent confirmen plaça.

PERÍODE : a partir del 13 de maig de manera telemàtica i no presencial al portal preinscripcio.gencat.cat

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

entre el 19 i el 22 de maig ,de forma presencial només amb cita prèvia . IMPRÈS Sol·licitud_preinscripcio_20_21

Per demanar cita contactar amb l’escola c5002854@xtec.cat o 973.23.03.02  

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/info-general/

Recordi : Cal portar mascareta i guants i no portar el menor a l’escola .

Documentació emplenada i portar el propi bolígraf.

No han de venir persones d’especial vulneravilitat o que presentin símtomes.

CRITERIS DE PRIORITAT

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/

GESTIÓ DE L’OFERTA   :    Ed. INFANTIL (P3)  = 6 PLACES

Informatiu preinscripció 20-21     cartell_presencial_segria    caretll_PREINSCRIPCIÓ_ 2020-21_segria

Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera  7 de juliol

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/info-general/


triptic_escola_elsegria
          triptic-ZER2017

http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/LLE-zonificacio-adscripcions-lleida-ciutat

llistat escoles_lleida i _segrià

https://educacio.paeria.cat/lleida-ressort/centres-educatius-de-la-ciutat

LLOC : a la mateixa escola

HORARI DE SECRETARIA : En situació de normalitat , dilluns i dimecres de 9h a 14h i de 15’30 a 17 h

DOCUMENTACIÓ que cal presentar:

• Imprès de Preinscripció. (si presenteu més d’una sol·licitud perdreu tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que us puguin correspondre).

• Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.

• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora, guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres

• Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent.

• Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’ identificació sanitària) de l’ alumne o alumna

……………………………………………………………………………………………………………………………Documents per acreditar el compliment dels criteris de baremació al·legats:

• Certificat mèdic oficial en els quals s’indiqui expressament que l’alumne o l’alumna està diagnosticat o diagnosticada d’una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que s’especifiqui de quina malaltia es tracta.

• Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat.
• Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
• Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.
• Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció).
• Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar Social i Famíñia, i per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) o pels organismes  competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

CRITERIS DE PRIORITAT

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/

 

Articles recents