PREINSCRIPCIÓ

PRESENTACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ

DATES: 

LLOC : a la mateixa escola

HORARI DE SECRETARIA : dilluns i dimecres de 9h a 14h i de 15’30 a 17 h

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/educacio_infantil_0-3_anys/

DOCUMENTACIÓ que cal presentar:

• Imprès de Preinscripció. (si presenteu més d’una sol·licitud perdreu tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que us puguin correspondre).

• Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.

• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora, guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres

• Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent.

• Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’ identificació sanitària) de l’ alumne o alumna

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Documents per acreditar el compliment dels criteris de baremació al·legats:

• Certificat mèdic oficial en els quals s’indiqui expressament que l’alumne o l’alumna està diagnosticat o diagnosticada d’una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que s’especifiqui de quina malaltia es tracta.

• Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat.
• Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
• Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.
• Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció).
• Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar Social i Famíñia, i per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) o pels organismes  competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

 

Articles recents

Aquesta setmana hem fet una visita tots els nens i nens de l’escola , al MUSEU DE LA FUNDACIÓ SORIGUÉ .

Hem anat a descobrir l’autor ÒSCAR MUÑOZ, reconegut artista internacional contemporani. Un cop allí ens hem dividit en diferents tallers segons el curs .Hem observat amb més profunditat algunes de les obres d’art, les hem analitzat i comentat .També hem pogut donar la nostra opinió .

 

  1. PATI Deixa un comentari
  2. SOLIDARITAT PEL MESTRE ASSASINAT A L’INSTITUT. Deixa un comentari
  3. ACTUALITAT Deixa un comentari
  4. ACTUALITAT 13-14 Deixa un comentari
  5. Llívia Coop desicions finals Deixa un comentari
  6. Les cabanes de cicle mitjà Deixa un comentari
  7. Sortida al Món Sant Benet Deixa un comentari
  8. Deixa un comentari
  9. Els tallers de la diada de Sant Jordi 2013 Deixa un comentari