Unit 1

HELLO EVERYBODY!

Format en pdf

A. GRAMMAR

PRESENTATION

Hello, I’m Fran . What’s your name?

Hi, I’m Esther. How are you?

I’m fine, thanks. And you?

Fine, thanks

VERB TO BE

Verb TO BE:

Es correspon al verb SER o ESTAR

-Jane isn’t at home at the moment. She’s at work

-Ann and I are cousins. We aren’t sisters

De vegades el traduirem per TENIR:

 • Per parlar de l’edat d’algú, per exemple

-I’m 30 years old

-My grandmother is 84 years old

 • Per expressar sentiments o estats personals

-I’m hungry but I’m not cold

-You’re right

LONG FORM SHORT FORM AFIRMATI. ANSWER NEGATIVE ANSWER
I am

You are

He/She/It is

We are

 

You are

They are

I’m

You’re

He’s/She’s/It’s

We’re

 

You’re

They’re

Yes,I’m

Yes, you’re

Yes, he’s/she’s/it’s

Yes, we’re

 

Yes, you’re

Yes, they’re

No, I’m not

No, you aren’t

No, he’s/she’s/it’s not

No, we aren’t

 

No, you’re not

No, they aren’t

PRONOUNS AND ADJECTIVES

 • Els pronoms personals van davant del verb:

-I stayed at home. (Jo em vaig quedar a casa.)

-You need another blanket. (Tu necessites una altra manta.)

-He wants to buy a new car. (Ell vol comprar-se un cotxe nou.)

-She is studying Catalan. (Ella estudia català.)

-It barks a lot. (Lladra molt. –> It s’empra per a referir-nos a coses, animals o fenòmens atmosfèrics: It is raining –> Plou.)

-We never eat garlic. (Nosaltres mai no mengem all.)

-You read a lot. (Vosaltres llegiu molt.)

-They are good friends. (Ells o elles són molt bons amic o molt bones amigues.)

 • Tanmateix, en oracions interrogatives el verb o el auxiliar passa davant d’aquests pronoms:

– Can you help me? (Pots tu ajudar-me?)

Has she got the comic? (Té ella el còmic?)

Does he write very often? (Escriu ell molt sovint?)

 • Els pronoms personals d’objecte o de complement van darrere del verb o d’una preposició (objective personal pronouns):

She loves me. (M’estima.)

We sent you a letter. (Et vam enviar una carta.)

We went with him. (Vam anar amb ell.)

He adores her. (L’adora.)

I saw it with my own eyes. (Ho vaig veure amb els meus propis ulls.)

They have just invited us to their wedding. (Ens acaben de convidar al seu casament.)

Margaret believes in you. (Margaret confia en vosaltres.)

We don’t like them. (No ens cauen bé ells.)

 • Els adjectius possessius precedeixen sempre un nom (Possessive adjectives):

This is my van. (Aquesta és la meua furgoneta.)

Your lorry is very big. (El teu camió és molt gran.)

His house is enormous. (Sa casa és enorme.)

Her face is beautiful. (La seua cara és preciosa.)

Its wing is broken. (La seua ala és trencada.)

Our engagement will be announced tomorrow. (El nostre compromís de casament es farà saber o s’anunciarà demà.)

Your son is very clever. (El teu fill és molt llest.)

Their work was excellent. (El seu treball fou excel·lent.)

 • Usem els pronoms possessius quan no fem menció del nom, és a dir, no els segueix cap nom (Possessive pronouns):

This book is mine. (Aquest llibre és meu.)

This pencil case is yours. (Aquest estoig és teu.)

Mary is a relative of his. (Mary és parent seu.)

I’ve found hers. (He trobat el seu.)

Ours need watering. (Les nostres necessiten regar-se.)

Yours are bigger than mine. (Els vostres són més grans que els meus.)

These are your notebooks and those are theirs. (Aquests són els vostres quaderns i aquells són els d’ells.)

Personal pronouns Possessive Pronouns Objective personal Pronouns Possessive adjectives
I

You

He/She/It

We

You

 

They

Mine

Yours

His/Hers/Its

Ours

Yours

 

Theirs

Me

You

Him /Her/It

Us

You

 

Them

My

Your

His /Her/Its

Our

Your

 

Ttheir

A/AN

Són articles indefinits. Es fan servir per a nombrar alguna cosa o persona que no ha estat mencionada amb anterioritat i també per parlar sobre professions

 • Fem servir A quan después trobem una paraula que comenta amb consonant (recordar la h sonora!!!) i AN davant una paraula que comença per vocal o h muda

I am an English teacher

I am a painter

I see an elephant in the street

I ate a banana for lunch

PLURAL NOUNS

El plural en anglès d’un substantiu es fa normalment: SINGULAR + S

Ortografia de les terminacions del plural

ES darrera de: s, ss,sh, ch bus/buses, class/classes, wish/wishes, church/churches, box/boxes
IES quan el singular acaba en consonant + y Baby/babies, party/parties dictionary/dictionarisPosarem S quan la paraula acabi en vocal + y Day/days monkey/monkeys, boy/boys, guy/guys
OES darrerra de O Potato/potatoes Tomato/tomatoes
VES quan en singular la paraula acaba en F o FE Knife/knives Life/lives Wife/wives

Objectes que són plural en anglès:

scissors glasses trousers pyjamas clothes

Alguns plurals irregulars:

A man Two men One foot (peu) Two feet
A child Some children A mouse (ratolí) Four mice
A woman Three women A tooth (dent) All my teeth
A person Some people A fish (peix) Some fish

B. VOCABULARY

NÚMEROS

1.ONE 6. SIX 11. ELEVEN 16. SIXTEEN
2. TWO 7. SEVEN 12. TWELVE 17. SEVENTEEN
3. THREE 8. EIGHT 13. THIRTEEN 18. EIGHTEEN
4. FOUR 9. NINE 14. FOURTEEN 19. NINETEEN
5.FIVE 10. TEN 15. FIFTEEN 20. TWENTY

VERBS

LOOK MIRAR COMPLETE COMPLETAR
LISTEN ESCOLTAR COVER COBRIR/TAPAR
ASK PREGUNTAR REPEAT REPETIR
CIRCLE ENCERCLAR TICK MARCAR
WRITE ESCRIURE MATCH RELACIONAR
READ LLEGIR UNDERLINE THE STRESS SUBRATLLAR LA SÍL·LABA TÒNICA

C. ACTIVITIES

1. Completa les frases amb am, is o are

The wether ………… very nice today

I ………… not tired

This case ………. very heavy

– These cases ………. very heavy

Look! There …….. Carol

I ……… hot. Can you open the window, please?

This castle ………. one thousand yars old

My brother and I ………. good tennis players

Ann ………. at home but her children ………. at school

I ………. a student. My sister ……… an architect

2. Escriu frases completes fent servir am/is/are

(my shoes very dirty)

(my bed very confortable)

(your cigarettes in your bag)

(I not very happy today)

(this restaurant very expensive)

(the shops not open today)

(Mr Kelly’s daughter six year old)

(the houses in this street very old)

the examination not difficult)

(tose flowers very beatiful)

3. Escriu frases afirmatives o negatives fent servir el verb TO BE

(Paris/ the capital of France)

(I/ interested in football)

(I/hungry)

(It/ warm today)

– (Rome/in Spain)

(I/afraid of dogs)

(my hands/cold)

(Canada/a very big country)

(the Amazon/in Africa)

(diamonds/cheap)

(cats/big animals)

4. Escriu preguntes amb el verb TO BE

Your mother at home?

Your parents at home?

This hotel expensive?

You interested in art?

The shop open today?

The park open today?

5. Escriu preguntes apropiades per a les respostes següents:

………………………………………………………………………………………

Paul

………………………………………………………………………………………

I’m married

………………………………………………………………………………………

No, I’m not. I live in Barcelona

………………………………………………………………………………………

From Australia

………………………………………………………………………………………

I’m 25

………………………………………………………………………………………

No, I’m a teacher

………………………………………………………………………………………

No, She’s a lawyer

………………………………………………………………………………………

She’s Anna

………………………………………………………………………………………

She’s 25 too

6. Escriu respostes breus afirmatives o negatives

Are you married?

………………………………………………………………………………………

Are you tall?

………………………………………………………………………………………

Is it cold today?

………………………………………………………………………………………

Are you a teacher?

………………………………………………………………………………………

Are you tired?

………………………………………………………………………………………

Is it dark now?

………………………………………………………………………………………

Are your hands cold?

………………………………………………………………………………………

Are you hungry?

………………………………………………………………………………………

Is your father tall?

………………………………………………………………………………………

Is it sunny?

………………………………………………………………………………………

7. Ompli els espais en blanc amb a, an, some, any o una ratlla (–), si no s’ha d’afegir res.

I need __________ volunteer to sweep the sitting-room and the kitchen.

Let’s buy __________ grapes for the party.

May I have __________ water, please?

There aren’t __________ strawberries.

It was __________ easy exam. Everybody passed it.

There is __________ lady at the door who asks for you.

We don’t have __________ coke.

She hasn’t got __________ friends

“Are there __________ trees?”

“No, there aren’t __________ (trees). It’s a desert place.”

__________ elephants never forget.

8. Ompli els espais en blanc amb a, an, some, any, the o una ratlla (–), si no s’ha d’afegir res.

__________ onions aren’t in __________ cellar. They are in __________ kitchen.

__________ whales and __________ elephants are __________ biggest mammals on earth.

There were __________ books and __________ comics. __________ books were broken, but __________ comics weren’t.

“Could you give me __________ sweets, granny?”

“Of course, love!”

I’ve lost __________ crayons I bought yesterday.

She hates __________ garlic, but I love it.

We would like to spend __________ week in Barcelona.

__________ pollution is destroying __________ earth.

There isn’t __________ apple juice left. Let’s buy __________ (apple juice).

“Did they drink __________ wine?” “No, they didn’t.”

9. Completa la taula següent:

Pronoms personals de subjecte Pronoms personals de complement Adjectius possessius Pronoms possessius
I
HIS
HER
(res)
THEIRS

10. Posa el pronom personal o l’adjectiu o pronom possessiu escaient als espais en blanc.

Mum, have you seen __________ money-box? I’d like to put a couple of coins in.

“She met a boy yesterday, and says that she loves __________ deeply.”

“__________ can’t love __________ deeply! __________ only met yesterday!

This is Tom, and this is __________ father.

“Is there anything __________ can do to help you”

“No, there isn’t anything you can do to help __________.”

That dog is almost never in __________ kennel. __________ doesn’t like __________.

Peter and __________ family do not live in London. __________ say that __________ is too big a city for __________.

Can you lend __________ __________ rubber, please? I’ve lost mine.

__________ house is very small, but comfortable. We love __________.

__________ son is a very bad student, but __________ daughter is brilliant. We wish __________ would study harder.

“Please send __________ a postcard when you are on holiday?”

“Don’t worry, mum and dad. We’ll send __________ one.”

__________ is raining cats and dogs, so __________ had better stay at home. We can go to the cinema tomorrow.

“Where shall I put this book?”

“Put __________ on the table, please.”

“I’ve just bought some big ice-creams for lunch, mum.”

“Put __________ in the fridge, sweetheart.”

“Is this __________ pen, Peter?”

“No, __________ isn’t __________. __________ is __________.”

“Where is __________, then?”

“__________ is on the floor!”

“OK! Thank you.”

This is a picture of __________ house. We’ve been living there since 1999.

“How do you know that your neighbours are at home?”

“Because __________ car is over there.”

“Where is __________ sister, Paul?”

“__________ sister is at home. __________ is studying for an exam. Would you like me to tell __________ something when I get home?”

“John and __________ family do not live here any longer.”

“Where do __________ live now?”

“This table has a missing leg.”

“Here is __________ leg.”

3 thoughts on “Unit 1

 1. Emilio

  M’agradaria trobar les respostes a les activitats moltes gracies per la teva ajudar una pagina molt bona.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *