LET’S TALK ABOUT PEOPLE

MATÈRIA: ANGLÈS PER A ADULTS : PREPARACIÓ PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR.

LET’S TALK ABOUT PEOPLE
Com ja sabeu, a classe utilitzem les eines necessàries per arribar a escriure correctament sobre temes concrets. El tema que estem treballant actualment tracta sobre descripció de persones, per tant aprofitarem per aprendre el vocabulari relacionat amb aquest àmbit i emprar-lo per fer descripcions i una biografia a partir també dels models donats.

Physical description

Personality

Què heu de fer?
Al blog haureu de fer dues activitats diferents després de consultar el material donat a classe. Aquestes activitats es faran a nivell individual i consisteixen en el següent:
– Fer una descripció de l’aparença física i la personalitat d’un familiar o amic. Adjuntareu una fotografia i realitzareu l’activitat per escrit i oral. Per l’exposició oral, us haureu d’enregistrar la veu o gravar-vos en vídeo
– Escriure una biografia del vostre cantant preferit i exposar-la oralment. Per l’exposició oral, us haureu d’enregistrar la veu o gravar-vos en vídeo. Adjuntareu també una fotografia o vídeo de la persona famosa escollida.

Recordeu posar el vostre nom a l’activitat.
Per tal de fer aquesta activitat, us recomano les següents eines:
Audioboo, Thinglink, Pic Monkey

Audioboo : és una eina totalment adequada per fer i compartir gravacions.
Thinglink: us ajudarà a combinar text i imatges d’una manera atractiva i original
Pic Monkey: amb aquest programa podreu editar les imatges que us he demanat que pengeu.

En els vostres activitats ha d’aparèixer la següent informació:
Descripció:
– Presentació i informació general de la persona a descriure
– Descriure la persona: aparença física, estil de vestir, personalitat…
– Conclusió o comentari final sobre la persona descrita.
– Recordeu: estructurar la redacció en paràgrafs; evitar les faltes gramaticals, ortogràfiques i sintàctiques; i fer una exposició clara, cohesionada i amb coherència.
– Imatges pròpies
– Els vostres noms, classe, matèria i curs.
Biografia:
– Presentació del personatge.
– Detalls sobre la seva vida i carrera professional.
– Informació sobre la seva activitat actual.
– La teva opinió sobre aquest personatge a la conclusió final.
– Recordeu: estructurar la redacció en paràgrafs; evitar les faltes gramaticals, ortogràfiques i sintàctiques; i fer una exposició clara, cohesionada i amb coherència
– Vídeos de youtube o imatges creative commons. Cal que indiqueu la font de la imatge
– Els vostres noms, classe, matèria i curs.

Enviar l’activitat per ser avaluada

Quan hagueu acabat l’activitat, m’ho podeu enviar al meu mail: mnoche@xtec.cat

Avaluació
Aquesta activitat es valorarà amb una nota de 10 punts, que després baremaran, juntament amb altres activitats, amb la nota de continguts per treure la nota final de trimestre. Per fer l’avaluació, tindrem en compte la rúbrica que us enllaço.

ASSESSMENT

DIMENSIONS I COMPETÈNCIES DIGITALS
Amb aquesta tasca estem treballant la competència Digital en les següents dimensions:
Instruments i aplicacions:
Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia, tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.
Competència 3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals
Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball
Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adient per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.
Competència 5. Tractar la informació mitjançant aplicacions digitals per a la construcció de nou coneixement personal.
Comunicació interpersonal i col•laboració
Competència 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació.
Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital
Competència 11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat, i d’identitat digital.

També estem treballant la competència Comunicativa lingüística en les següents dimensions:
Dimensió comunicació oral.
Competència 1. Obtenir informació i interpretar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic
Competència 2. Planificar i produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa
Competència 3. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs

Dimensió expressió escrita.
Competència 7. Planificar textos escrits de tipologia diversa utilitzant els elements de la situació comunicativa
Competència 8. Produir textos escrits de diferents tipologies i formats aplicant estratègies de textualització
Competència 9. Revisar el text per millorar-lo segons el propòsit comunicatiu amb l’ajut de suports

Dimensió (transversal) actitudinal i plurilingüe.
Present en totes les altres dimensions.