Benvolguts  alumnes i familiars de l’escola Ramón y Cajal.

 

Aquest Bloc és un recurs educatiu online del que tots en formem part. S´ha dissenyat amb finalitats estrictament pedagògiques i de difusió d’experiències sorgides al voltant del procés d’implementació de les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) a la pràctica docent quotidiana. Aquest espai de comunicació està regit pels principis de cooperació i respecte entre els membres.

Tot seguit us volem recordar unes normes d’ús bàsiques per al bon funcionament del blog. Segur que respectant aquestes normes aconseguirem gaudir-ne tots plegats i aprendre molt!!!!

1. Aquest és el bloc d’anglès per als alumnes del parvulari, cicle inicial i cicle mitjà (3r), i està obert a la participació de tothom.

2.  Tots els comentaris enviats s’han de signar amb el nom real de cada alumne o integrant de la comunitat educativa, i seran revisats pels mestres per evitar missatges Spam.

3.  Els comentaris han de ser respectuosos  amb la resta de participants. En cas contrari, els comentaris seran esborrats. Recordeu que el blog no és un xat, per tant absteniu-vos de mantenir converses entre vosaltres, que no tenen res a veure amb els continguts del blog.

4. Hem d’escriure utilitzant els signes de puntuació i intentant evitar les faltes d’ortografia en els comentaris. Es tindrà en comptes aquells comentaris totals o parcials que fan ús de l’anglès.

5. No hem de publicar comentaris sencers en majúscula, només l’hem d’utilitzar a l’inici de frase i després de punt.

6. Ens compromentem a participar i comentar els treballs dels nostres companys que hem vist al bloc per animar-los a continuar esforçant-se.

 

 

Pel que fa a l’AUTORITZACIÓ DELS DRETS D’IMATGE dels alumnes:

En aquest espai web es publicaran imatges o vídeos on apareixen, individualment o en grup, alumnes realitzant activitats lectives escolars. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 CE i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana, a l’inici de cada curs escolar, a través d’un document emès pel Departament d’Ensenyament, el consentiment als pares/mares o tutors legals per a poder publicar fotografies o vídeos on apareguin els seus fills i on aquests siguin clarament identificables. En aquest sentit, tots els alumnes que apareixaran en aquest bloc tenen l’autorització esmentada.

L’equip de mestres