Què és el GEP?

El GEP (Grup d’Experimentació pel Plurilingüisme) és un projecte per afavorir l’ús de l’anglès a l’aula. Consisteix en ensenyar en anglès, matèries no lingüístiques com les Naturals, les Socials o les Matemàtiques.

El Narcís Oller ha estat seleccionat per participar en aquest projecte durant els cursos 2015/2016 i 2016/2017. Com a resultat d’aquesta selecció el Departament d’Ensenyament ha facilitat assessorament i formació a docents i equip directiu.

L’objectiu principal del GEP és incrementar el contacte de l’alumnat amb la llengua anglesa, per millorar el nivell amb què els nostres alumnes finalitzen l’aprenentatge al centre.

Aquest primer curs hi han col·laborat 19 professors del centre, tots formats i molt motivats. Les matèries en què s’ha treballat són molt variades: Tecnologia, Educació Física, Ciències Naturals, Ciències Socials, Economia, Psicologia, Matemàtiques, Música, Primers Auxilis, Física i Química, Orientació…

S’ha arribat a tots els alumnes d’ESO, i a força alumnes de l’USEE, Batxillerat i Cicles Formatius.

Cada professor implicat en el projecte ha fet algun o alguns temes de la seva matèria en anglès.

Pel proper curs ens proposem ampliar l’aplicació del projecte. La nostra intenció és que l’ensenyament en anglès sigui un element més del nostre treball com a centre i continuar-lo després d’aquests 2 cursos d’introducció del projecte.