Edició on line

Un cop hem enregistrat un vídeo, amb una càmera digital, cal abocar aquest contingut a un ordinador,  per tal de dur a terme les modificacions que calgui amb un programa d’edició.

Per tal de fer una petita simulació de com funciona un programa d’edició de video, utilitzarem un programa simulador on line.

En aquest cas els fragments de video i la Banda Sonora (BSO) no l’aportem nosaltres, sinó que l’hem d’escollir entre els que ens ofereix el programa on line.

Ens servirà per practicar de cara a programes més complexes.

D’altra banda, ens permetrà treballar el gènere audiovisual: videoclip.

En aquest gènere és molt important la sincronia entre imatge i so, també el ritme, els efectes i les transicions.

Demostreu que sabeu fer!

Intenteu que el videoclip ens comuniqui un missatge, un eslògan, una idea….sense necessitat de paraules.

videomachine

Presentació

Els Magnífics és un espai per donar cohesió a diverses tasques educatives, dutes a terme per un grup, reduït però complex, d’alumnes del primer cicle de l’ ESO.

Les activitats s’organitzen al voltant de tres eixos:

  1. L’hort.
  2. L’animació amb plastilina.
  3. Manualitats aplicades.

El bloc donarà mostra dels procediments i resultats de les activitats. Alhora també pot servir de suport per treballar amb l’alumnat.