INFORMACIÓ GENERAL

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ:

El tràmit s’ha de fer a través de la plataforma e-TRAM de la web de l’Ajuntament de Vilobí (podeu clicar l’enllaç de sota).

Primer cal estar donat d’alta a  per fer aquest tràmit, que també us servirà per fer altres gestions amb l’Ajuntament i amb altres administracions.

Un cop donats d’alta a l’id-CAT mòbil, ja podreu accedir a 

On cal omplir la Inscripció a escoles bressol municipals de l’apartat CENTRES EDUCATIUS, on, a més de les vostres dades, caldrà que adjunteu:

  1.   El formulari de la sol·licitud de preinscripció    omplerta, signada i escanejada o fotografiada (el nostre Codi de centre: 17005613 i el Nom: Llar d’Infants Municipal “El Patufet”)
  2. Una còpia de només la part de davant del DNI de pare i mare o tutor i tutora legal. En cas de persones estrangeres targeta de residència o passaport. Si s’és estranger comunitari el document d’identitat del país d’origen.
  3. Una còpia del llibre de família (només pàgina on surt l’infant) o dels documents relatius a la filiació. Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  4. Qui tingui punts en els criteris de prioritat, cal que es presentin els documents que serveixin per acreditar qualsevol situació que doni dret a puntuació:

          a) GERMANS escolaritzats a “El Patufet”, pares, tutors legals, guardadors de fet, que TREBALLIN a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar en el moment de la preinscripció: 40 punts (documentació: el centre ho comprova)

          b) DOMICILI en el MUNICIPI: 30 PUNTS. (documentació: es comprova en el padró d’habitants)

          c) ADREÇA del lloc de TREBALL del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet en el MUNICIPI: : 20 PUNTS(documentació: cal adjuntar la capçalera d’una nòmina o un rebut d’autònoms on hi consti l’adreça)

          d) Si el pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora tutor legal, son beneficiaris de la RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA10 PUNTS  (documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania)

          e) DISCAPACITAT DE L’ALUMNE/ALUMNA, pare, mare o germans igual o superior al 33%: 10 PUNTS  (documentació: Còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

Criteri complementari:

        1) Que l’alumne formi part de FAMÍLIA NOMBROSA o MONOPARENTAL15 PUNTS (documentació: còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent )