El projecte interdisciplinar a primària.

Per saber com realitzar un projecte he cercat informació sobre aquest tipus de metodologia d’aprenentatge, pot ser a vosaltres igual que a mi, us pugui ajudar a clarificar les idees:

El treball per projectes és una metodologia que exemplifica els plantejaments
exposats en relació amb l’adquisició de les competències bàsiques atès que:
• Parteix d’un tema, problema o centre d’interès negociat amb l’alumnat.
• Fa protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement perquè
focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la
reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió
sobre el propi procés d’aprenentatge.
• Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o
hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en
comú el resultat de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el
resultat.
• Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i
interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i
noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.
• Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de
construcció de coneixement, s’avalua el que s’ha après i com s’ha après.
• S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per
construir coneixement de forma compartida.

Que us ha semblat ? jo l’he trobat molt interessant aclareix moltes coses.Avaluació

Aquí faré una avaluació de tot el procésAprenentatge col·laboratiu/aprenentatge cooperatiu

Quan parlem de l’aprenentatge col·laboratiu i de l’aprenentatge  i de l’aprenentatge cooperatiu potser no arribem a diferenciar els trets característics de cadascú d’ells.

Les preguntes que em faig són les següents:

 • Quan parlem d’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu  estem parlant del mateix?
 • Quan fem un treball en equip , que fem ? un aprenentatge col·laboratiu o un aprenentatge cooperatiu?.
 • Si hi ha diferències, quines són?.

Espero que aquest article que he trobat ens pugui ajudar a veure quines són les diferències i els punts comuns, per així poder aplicar-los millor a l’aula.

Per cert com que l’he trobat en castellà, el deixo en aquest idioma, 😉

Sus diferencias y puntos de encuentro son:

Aprendizaje cooperativo:

 • Objetivos: los mismos de la organización; particulares, bien definidos y mesurables.
 • Ambiente: controlado y cerrado
 • Motivación: la persona es convencida por la organización.
 • Tipo de proceso: se formaliza el proceso grupal.
 • Aporte individual: conocimiento y experiencia personal al servicio de los interesares organizacionales.
 • Pasos del proceso grupal: se deben definir claramente y previamente.
 • Reglas; rígidas, definidas previamente.
 • Desarrollo personal: supeditado a los objetivos organizacionales.
 • Productividad: es su fin.
 • La motivación es extrínseca.

Aprendizaje colaborativo

 • Objetivos: el desarrollo de la persona; más indefinido, se busca el desarrollo humano.
 • Ambiente: abierto, libre, que estimulan la creatividad.
 • Motivación: supeditada al compromiso personal: libertad para participar o no.
 • Tipo de proceso: se pueden dar procesos formales e informales.
 • Aporte individual: conocimiento y experiencia personal para el enriquecimiento del grupo
 • Pasos del proceso grupal: no son tan rígidos, pueden cambiar pues se deben adaptar al desarrollo grupal.
 • Reglas: generadoras, no limitan ni encasillan sino que generan creatividad. Desarrollo personal: es el objetivo, junto con el desarrollo grupal.
 • Productividad: secundaria. El objetivo es lo que se aprende en la experiencia colaborativa.
 • Preocupación: la experiencia en sí misma.
 • La motivación es intrínseca.

Comparten la interacción, el intercambio de ideas y conocimientos entre los miembros del grupo. Se espera que participen activamente, que vivan el proceso y se apropien de él.

Diferencias entre Aprendizaje Colaborativo y Aprendizaje Cooperativo.

Los términos de aprendizaje cooperativo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje grupal y en ocasiones aprendizaje basado en problemas son considerados por algunos autores como conceptos semejantes, sin embargo diversos investigadores los consideran diferentes. Zañartu Correa sostiene que se trata de conceptos diferentes, menciona que cada modelo representa un extremo del proceso de enseñanza–aprendizaje, en el cooperativo el profesor es el responsable de estructurar el proceso, en cambio en el colaborativo la responsabilidad recae en el alumno. Pero aún así en ambos el enfoque radica en que el conocimiento es descubierto por los alumnos y transformado a través de la interacción con el medio, para posteriormente reconstruirlo y ampliarlo con nuevas experiencias de aprendizaje. Por lo tanto ambos modelos de aprendizaje comparten aspectos, que en esencia tienden a que el aprendizaje surja de una correlación activa entre el profesor y los estudiantes, y entre los estudiantes, aunque existen distinciones que caracterizan a ambos modelos.

El aprendizaje colaborativo presenta como premisas:

a) llegar al consenso a través de la cooperación entre los miembros del grupo.

b)que la participación de los integrantes del grupo sea directa y exista entre ellos el compromiso y la voluntad de hacer. De tal manera que el aprendizaje colaborativo es una instancia de aprendizaje activo, que se desarrolla en una relación de consenso,pero no de negociación, de discusión, de acuerdos y no de una competencia entre sus integrantes. Fundamentalmente, el aprendizaje colaborativo se basa en estrategias pedagógicas apoyadas con la tecnología de comunicación e informática que generan verdaderos ambientes de aprendizaje interactivo donde el estudiante es el responsable de su aprendizaje, mientras que en el aprendizaje cooperativo el profesor es el que incide de manera central en la estructuración del proceso enseñanza aprendizaje. En el aprendizaje cooperativo se da una división de tareas para posteriormente integrarlas para la consecución del objetivo, en cambio en el aprendizaje colaborativo se comparte la responsabilidad dándole mayor énfasis al proceso más que a la tarea, de tal forma que se construye el conocimiento a través de la colaboración grupal.