La intel·ligència ha d’estar en l’usuari

kalman1.jpg

kalman2.jpg

El passat 29 de maig, dins del projecte de Literacitat Crítica, Judith Kalman va fer un seminari amb el títol “Nuevas tecnologías y la clase de español”. Aquest seminari formava part d’un conjunt d’activitats que va desenvolupar a la Universitat Pompeu Fabra del 23 al 29 de maig, però només vaig poder assistir a aquesta, que va ser la darrera.

Juditk Kalman és una investigadora que treballa sobre Alfabetització i Llenguatge al Departamento de Investigaciones del CINVESTAV-IPN, de Mèxic. En aquest seminari va exposar la seva línia d’investigació per desenvolupar i portar a la pràctica les noves tecnologies aplicades a l’ensenyament de la llengua. La seva investigació parteix d’una experiència que funciona a Mèxic des dels anys 70: Telesecundaria. Aquest programa té com a objectiu portar l’educació secundària mitjançant la televisió i uns materials complementaris a tots els racons del país. Kalman participa en l’actualitat en l’adaptació d’aquest programa a les noves tecnologies.

Segons Kalman, la sola presència de l’ordinador a l’aula no pressuposa un canvi d’orientació didàctica. Una de les anècdotes que va comentar, va ser que durant la seva investigació sobre els usos dels ordinadors a l’aula, va entrevistar una professora que feia buscar una determinada informació a Internet i que després feia copiar a mà als seus alumnes la informació trobada. També ens va mostrar algunes aplicacions didàctiques que ella anomenava “exercicis vistosos”. És a dir, exercicis amb un disseny espectacular, però en què la participació de l’alumne es reduïa a anar pitjant tecles, més o menys a l’atzar, per aconseguir un resultat satisfactori. En aquest sentit, Kalman va fer una diferenciació entre activitats i exercicis. Les activitats que es plantegen amb l’ordinador han d’estar centrades en l’alumne i obviar aquelles pràctiques que exerciten els aspectes més mecànics (exercicis), que es poden fer amb paper, a la manera tradicional. Per això el seu parer és que no cal malbaratar recursos per fer aplicacions informàtiques, perquè els alumnes acabin fent exercicis que es poden fer amb paper, a la manera tradicional.

Així doncs, la seva tesi és que l’ordinador es converteixi en una eina mental, en la línia del que ja fa temps proposa David Jonassen. L’ordinador ha de ser l’eina que permeti representar i organitzar el coneixement de l’aprenent. Per això, la intel·ligència ha d’estar en l’usuari.

1.154 thoughts on “La intel·ligència ha d’estar en l’usuari

 1. hampton

  Hampton Airport Service provides luxury car rental services to its customers in New York, USA. You should choose it for a comfortable, reliable and luxurious journey. For example; You can call us for Newark car service.

 2. Binoculars Online India

  Binoculars are an ideal companion for all your outdoor pursuits, whether it be hiking, stargazing, or bird watching. Renowned for their portability and effectiveness, these instruments can enhance your spatial encounters by providing intricate details and bringing natural beauty to life. We offer the opportunity to purchase Binoculars online india at the most competitive prices.

 3. ranker

  I’m happy I located this blog! From time to time, students want to cognitive the keys of productive literary essays composing. Your first-class knowledge about this good post can become a proper basis for such people. nice onePragma123

 4. Tm

  I found great satisfaction in perusing this post, as its content is both helpful and enlightening. A heartfelt thank you for sharing this valuable information.

 5. Yavru Kedi Fiyatlar?

  Yavru Kedi Fiyatlar? ve Faktörleri

  Yavru kedi fiyatlar?, birçok de?i?ken faktöre ba?l? olarak büyük ölçüde de?i?ebilir. ??te yavru kedi fiyatlar?n? etkileyen önemli faktörler:

  1. Kedinin Irk?:
  Yavru kedinin ?rk?, fiyat üzerinde en büyük etkiyi yapar. Nadir veya özel ?rklar genellikle daha yüksek fiyatlarla sat?l?rken, daha yayg?n ve evcil ?rklar daha uygun fiyatl? olabilir.

  2. Soy A?ac? ve Kalite:
  Yavru kedinin soy a?ac? ve kalitesi, fiyat? önemli ölçüde etkileyebilir. Yüksek kaliteli soy a?ac?na sahip, ?rk standartlar?na uygun kediler genellikle daha yüksek fiyatlarla gelirler.

  3. Sa?l?k Durumu:
  Yavru kedinin sa?l???, fiyat? belirleyen kritik bir faktördür. Sa?l?kl?, a??lar? tamamlanm?? ve veteriner bak?m? görmü? kediler daha de?erli olabilir.

  4. Renk ve Desen:
  Kedinin rengi ve deseni de fiyat? etkileyebilir. Nadir veya özel renklere sahip kediler, genellikle daha yüksek talep ve fiyatlarla kar??la?abilir.

  5. Yeti?tirici veya Sat?c?:
  Yavru kediyi üreten veya satan ki?i veya kurulu?un itibar? ve deneyimi, fiyat? etkileyebilir. Tan?nm?? ve güvenilir yeti?tiriciler genellikle daha yüksek fiyatlar talep edebilirler.

  6. Ya?:
  Yavru kediler genellikle daha yüksek fiyatlarla sat?l?r, çünkü daha fazla bak?m gerektirirler. Ancak yeti?kin kediler veya sahiplendirme yoluyla edinilen kediler daha uygun fiyatl? olabilir.

  7. Co?rafi Konum:
  Yavru kedi fiyatlar?, ya?ad???n?z bölgeye göre de de?i?ebilir. Büyük ?ehirlerde veya talebin yüksek oldu?u bölgelerde fiyatlar genellikle daha yüksektir.

  Yavru kedi sat?n almadan önce, kediyi iyi bir ?ekilde ara?t?rmal? ve güvendi?iniz bir kaynaktan edinmelisiniz. Ayr?ca, yavru kedinizin sa?l???na ve refah?na dikkat etmek her zaman önemlidir. Unutmay?n ki bir evcil hayvan sahiplenmek, uzun vadeli bir sorumluluktur ve ihtiyaçlar?n? kar??lamak için bütçe ve zaman ay?rmay? gerektirir.

 6. Elite Jacket

  Is the Elite Jacket from Yellowstone a Must-Have for Fans?” Yellowstone enthusiasts can now rejoice as the Elite Jacket, inspired by the popular TV series, has taken the fashion world by storm. This iconic yellow jacket, synonymous with the show’s protagonist, John Dutton, has become a must-have for fans looking to embody the rugged spirit of the Yellowstone Ranch. Crafted with the utmost attention to detail, the elite jacket yellowstone offers both style and durability, making it an ideal choice for those seeking to channel their inner cowboy or cowgirl. Whether you’re strolling the streets of your hometown or exploring the great outdoors, this statement piece allows you to stand out in true Yellowstone style. So, are you ready to embrace the Yellowstone vibe with the Elite Jacket?

 7. DG Casino

  I am very interested in your article. You are amazing to me. Everything is really fitting. This was new knowledge that I had never seen before.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *