Programació 1 Economia seqüenciació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

UD01

1

I-M

Al començament de la sessió se’ls lliurarà un qüestionari d’avaluació inicial per a conèixer els coneixements previs sobre economia que tenen l’alumnat. 

 

 

 

1

UD01

1

I-M

L’objectiu d’aquesta activitat serà introduir-los l’Economia com la ciència de l’elecció. En ella el professor anotarà una àmplia llista de béns i serveis sobre la base de les seves preferències i començarà a plantejar-los un problema econòmic basat en diferents plans de consum, limitant el mateix a la seva paga setmanal. 

 

 

 

2

UD01

2

AD

Exposició teòric pràctica sobre els diferents tipus de necessitats i béns. 

 

 

 

2

UD01

2

AD

Es lliurarà a l’alumnat una fitxa en la qual apareixen diferents necessitats: primàries, secundàries i socials. Per a emplenar el quadre hauran de tenir en compte les necessitats que han tingut durant la setmana. 

 

 

 

2

UD01

2

AD

Una vegada realitzada l’activitat anterior l’alumnat haurà d’associar cada necessitat en un lloc de la piràmide de Maslow. Posteriorment Es llegiran dues notícies sobre Cristiano Ronaldo i Amancio Ortega i es realitzaran diverses preguntes. 

 

 

 

3

UD01

3

AD

Es treballarà conceptes clau sobre concepte i diferències entre béns i serveis, classificació dels béns en petits grups. (Béns de luxe, béns econòmics, complementaris, substitutius etc.) 

 

 

 

3

UD01

3

AD

Es projectarà una imatge de contrast on apareixeran adolescents en una platja de vacances i en l’altra, nens desnodrits en un país pobre. A partir de aquí se’ls realitzarà una sèrie d’interrogants i es moderarà un petit debat. 

 

 

 

4

UD01

4

AD

A partir d’una vinyeta extreta d’El País, apareix una senyora comentant la síndrome postvacacional. Es començarà treballant conceptes clau com l’escassetat, necessitat de triar..

 

 

 

5

UD01

5

AD

Exposició teòric pràctica sobre el cost d’oportunitat, eficiència, frontera de possibilitats de producció, punts assolibles i inassolibles a partir d’una economia simple.

 

 

 

5

UD01

5

AD

Cas pràctic d’aplicació dels conceptes explicats per a dos béns (Blat i cotó). 

 

 

 

5

UD01

5

AD

Exposició teòric pràctica sobre economia positiva i economia normativa. Posteriorment es realitzarà un exercici en el qual caldrà diferenciar totes dues branques a partir de diferents proposicions. 

 

 

 

7

UD01

7

AR

Relació d’exercicis més senzills i bàsics de cost d’oportunitat i frontera de possibilitats de producció, d’elaboració pròpia que s’usarà com a recurs didàctic 

 

 

 

8

UD01

8

AA

Accés a una pàgina que ens calcula el consum de recursos i el cost mediambiental que suposa per a la Terra http://www.tuhuellaecologica. org. Una vegada calculats els resultats es mediarà un debat entre l’alumnat. 

 

 

 

9

UD01

9

AA

Relació d’exercicis més complexos de cost d’oportunitat, on s’amplien coneixements com ara el concepte de Frontera de Possibilitats de Producció. També és d’elaboració pròpia que s’usarà com a recurs didàctic i que es distribuirà entre l’alumnat. 

 

 

 

10

UD01

10

AEV AS-AR

Projecció mitjançant PowerPoint d’un resum de la unitat. Mitjançant grups heterogenis realitzaran el glossari de termes de la unitat, secundant-se en diccionaris presents a l’aula. S’emplenarà un qüestionari de veritable i fals dels continguts tractats en la unitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

UD02

1

I-M

Es començarà amb una tempesta d’idees. Es Farà una exposició ràpida d’idees, sense ser criticades ni explicades pel professor. Possiblement l’alumnat tenen ja unes idees prèvies sobre el capitalisme i el comunisme, estudiades en altres assignatures, es posaran diverses idees en la pissarra i realitzaran preguntes. 

 

 

 

12

UD02

2

I-M

Activitat de recordatori i de relació amb la unitat anterior. Algun alumne recordarà en què consistia el problema econòmic bàsic de tota societat. Això donarà pas a exposar la classificació dels factors productius i el flux circular de la renda.

 

 

 

12

UD02

2

AD

Elaboració del flux circular de la renda d’una economia. 

 

 

 

13

UD02

3

AD

A la sala d’ordinadors, a través de la pàgina web de l’Institut Nacional d’Estadística l’alumnat hauran d’accedir i realitzar un breu informe sobre les condicions de vida de les llars espanyoles (els seus ingressos, les seves despeses, el nivell de pobresa del nostre país.) 

 

 

 

14

UD02

4

AD

Exposició teòric pràctica sobre els diferents sistemes econòmics, els seus trets diferenciadors. Economia mixta, economia centralitzada i economia de mercat.. 

 

 

 

15

UD02

5

AD

Es projectaran diferents imatges en contrast dels diferents sistemes econòmics. En finalitzar el visionat del vídeo se’ls realitzaran diversos interrogants Sobre l’economia planificada en comparació amb l’economia de mercat..

 

 

 

16

UD02

6

AR

Comentari de dos textos del llibre d’economia de Vicens Vives sobre dos autors de gran influència com són Marx i Adam Smith. Aquest comentari serà guiat a través d’una sèrie de preguntes proposades pel professor. 

 

 

 

17

UD02

7

AA

Per a l’alumnat altament motivats amb la unitat, es plantejarà la realització d’una petita recerca voluntària. Hauran de presentar i exposar en PowerPoint un informe o treball monogràfic amb el títol: Orígens, esdeveniments, causes i conseqüències de la Guerra Freda

 

 

 

18

UD02

8

AA

Es dividirà la classe en tres grups, cadascun d’ells representarà un sistema econòmic, durant 10 minuts es reuniran per a debatre quals són els avantatges del sistema econòmic representat. Posteriorment cada representant defensarà el seu sistema econòmic obrint-se un petit debat. 

 

 

 

19

UD02

9

AS

L’alumnat hauran de realitzar un glossari de la unitat, per a això se’ls recomanarà l’ús de l’enciclopèdia virtual EMVI. En finalitzar la sessió se’ls lliurarà un qüestionari per a avaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 

 

 

20

UD02

10

AEV

Repàs individualitzada de la Unitats didàctiques 1 i 2 que conformen el bloc 1. Posteriorment se’ls enviarà al correu electrònic la resolució de la prova amb aclariments dels passos realitzats pel professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

UD03

1

I-M

Es començarà la unitat plantejant una activitat de recordatori i de relació amb la unitat anterior. Es tracta que algun alumne amb ajuda dels companys ens recordi el concepte d’activitat econòmica, i ens expliqui el paper i funció de cada uns dels agents econòmics usant per a això l’esquema del Flux Circular de la Renda. 

 

 

 

22

UD03

2

I-M

Es realitzarà una presentació mitjançant PowerPoint sobre el procés productiu on s’inclouran imatges dels tres tipus de factors productius.

 

 

 

22

UD03

2

AD

Se’ls lliurarà una fitxa amb una taula on es mostraran diferents factors productius que hauran de classificar. 

 

 

 

23

UD03

3

AD

Es corregirà la fitxa de la sessió anterior i posteriorment se’ls lliurarà a tots l’alumnat un clip i tindran deu minuts per a pensar en un mínim de cinc utilitats per a les quals es podria emprar.

 

 

 

23

UD03

3

AD

S’exposaran mitjançant PowerPoint conceptes com la divisió del treball, especialització i interdependència. 

 

 

 

24

UD03

4

AD

En la pissarra digital, se seleccionarà una sèrie de països i es tractarà d’esbrinar en què estan especialitzats. Per exemple Alemanya: Indústria automobilística, la Xina: tèxtil, Suïssa: rellotgeria, i banca etc.

 

 

 

24

UD03

4

AD

Explicació de com ha estat l’evolució de les societats, de ser autosuficients a ser especialitzades amb el conseqüent augment de la interdependència. 

 

 

 

25

UD03

5

AD

S’exposaran els conceptes de productivitat, eficiència econòmica i tècnica, la funció de producció i la llei dels rendiments decreixents.

 

 

 

25

UD03

5

AD

Relació d’exercicis pràctics sobre la productivitat laboral per hora de treball i exercicis per a casa sobre el concepte de la llei de rendiments decreixents. 

 

 

 

26

UD03

6

AD

Aquesta sessió la dediquem completament a treballar la relació d’exercicis de productivitat en classe. El professor assessora i ajuda a l’alumnat per a la seva realització. I també procedim a corregir els exercicis, encerts i errors. (Retroalimentació). 

 

 

 

27

UD03

7

AD

Explicació teòric pràctica sobre com determinen les empreses els seus beneficis i el llindar de rendibilitat. 

 

 

 

28

UD03

8

AD

En aquesta sessió acudirem a la sala d’ordinadors perquè l’alumnat calculin mitjançant el full de càlcul Excel el llindar de rendibilitat i representin un gràfic de línies les corbes de costos i d’ingrés. Per a això se’ls facilitarà una fitxa amb les dades de l’empresa plantejada. 

 

 

 

29

UD03

9

AR

Aquesta activitat suposarà la realització d’exercicis addicionals que buscaran reforçar la comprensió dels continguts abordats. Concretament es faran exercicis sobre la productivitat, llindar de rendibilitat, eficiència tècnica i econòmica. 

 

 

 

30

UD03

10

AA

Per a alumnes altament motivats amb la matèria, hauran de realitzar un informe o treball monogràfic sobre el text de ¨La divisió del treball¨ i sobre ¨La responsabilitat social de l’empresa¨. Ho abordem des d’un enfocament transversal, posant l’accent en l’educació mediambiental. Aquest treball haurà de ser exposat en format PowerPoint als seus companys i posteriorment es plantejarà un petit debat. 

 

 

 

31

UD03

11

AS

S’acabarà el tema amb un mapa conceptual del vist en les sessions. Es corregiran exercicis pendents i es resoldran dubtes. 

 

 

 

32

UD03

12

AEV

Es realitzarà una prova final escrita de tots els continguts tractats en la Unitat que conformen el bloc 2. Posteriorment se’ls enviarà al correu electrònic la resolució de la prova amb aclariments del professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNITA

 

 

 

 

 

 

 

MERCA

 

EL FUNCION

 

 

 

 

 

 UNITA

 

 

 

 

 

 

 

MERCA

 

EL FUNCION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

UD04

1

I-M

Es començarà la Unitat plantejant una activitat recordatori i de relació amb les Unitats anteriors. Es tracta que algun alumne amb l’ajuda dels seus companys recordi el flux circular de la renda i els diferents tipus de béns. Tots dos conceptes són necessaris per al desenvolupament de la Unitat i que formen part dels coneixements previs dl’alumnat. 

 

 

 

34

UD04

2

I-M

Un grup d’alumnes simularan un mercat, mitjançant un joc de rols. Cada alumne tria una professió (Agricultor, forner, miner, ramader). Simuladament es comportaran com a compradors i venedors dels productes que elaboren. Faran un joc sobre el funcionament del mercat sense diners. Així s’analitzarà les característiques d’un mercat de competència perfecta. 

 

 

 

35

UD04

3

AD

A partir d’aquí farem una presentació de la unitat, donant a entendre que s’aprofundirà en l’estudi teòric del funcionament del mercat. A continuació s’exposarà i explicarà la primera part del tema: el mercat i els seus elements.

 

 

 

35

UD04

3

AD

Es projectarà en vídeo amb diferents imatges: un anunci d’una moto del diari segona mà, una pàgina d’Ebay, un anunci de matalassos de telemarketing i se’ls realitzarà una sèrie de preguntes. 

 

 

 

36

UD04

4

AD

S’exposarà i s’explicarà la demanda. Es començarà realitzant una sèrie d’interrogants sobres quants CD´S han comprat enguany, quins factors han influït en la decisió. A partir de les seves respostes s’expressarà la demanda.

 

 

 

36

UD04

4

AD

Es visionarà una presentació PowerPoint que representi gràficament la llei de la demanda. 

 

 

 

37

UD04

5

AD

Se’ls subministrarà a l’alumnat una base teòrica d’elaboració pròpia pel professor, amb un resum de modificacionesy desplaçaments de la demanda I se’ls proposarà una activitat d’aquesta qüestió. 

 

 

 

38

UD04

6

AD

Es Corregirà en classe les activitats de la sessió anterior.

 

 

 

38

UD04

6

AD

Es realitzarà un petit debat en classe en relació a quins són les nostres pautes de consum, si comprem coses que veritablement necessitem,..etc. Posteriorment es visionarà el vídeo de la història de les coses i es debatrà a partir d’un qüestionari. 

 

 

 

39

UD04

7

AD

Exposició i explicació teòric pràctica sobre l’oferta.

 

 

 

39

UD04

7

AD

Se subministrarà a l’alumnat una base teòrica d’elaboració pròpia amb un resum de les modificacions i desplaçaments de l’oferta i els proposarem la realització d’una activitat relacionada. 

 

 

 

40

UD04

8

AD

S’explicarà i exposarà l’equilibri de mercat i l’elasticitat de l’oferta i la demanda.

 

 

 

40

UD04

8

AR

L’alumnat voluntari que ho desitgi sortirà a la pissarra i haurà d’analitzar com afecten els canvis de determinades variables que influeixen a la demanda o a l’oferta i finalment al nivell d’equilibri. 

 

 

 

41

UD04

9

AR

Se’ls lliurarà una relació d’exercicis pràctics de càlcul d’elasticitat-preu de la demanda que  treballaran a l’aula.. 

 

 

 

42

UD04

10

AA

Lectura i debat sobre l’article ¨L’agricultura a la França del segle XVIII¨ adaptat de Quesnay François: Le Tableau économique, cap.iv. 

 

 

 

43

UD04

11

AS

Es resoldran dubtes, s’acabaran exercicis que hagin quedat incomplets. Finalment se’ls lliurarà un guió-resumeixen amb tots els punts clau tractats en la Unitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

UD05

1

I-M

Per a començar la unitat i detectar idees prèvies se’ls mostrarà una imatge de Times Square a Nova York, on es veuen nombrosos anuncis. Després es comentarà aquesta imatge.

 

 

 

44

UD05

1

I-M

Es repassaran els conceptes clau que ja han estat tractats en unitats anteriors , com són el mercat , els seus elements etc. 

 

 

 

45

UD05

2

I-M

Es visionarà diferents imatges sobre les següents empreses: Tabacaire, un agricultor, l’empresa d’electrodomèstics Fagor, Gas Madrid. A continuació hauran d’emplenar un quadre amb els següents ítems: empresa, sector al qual pertany, nombre d’empreses en aquest sector, activitat que realitzen i marques que coneixen l’alumnat. 

 

 

 

46

UD05

3

AD

En aquesta activitat s’acudirà a la sala d’ordinadors i l’alumnat hauran de triar un d’aquests mercats (Mercat de begudes, automobilístic, filmografia i alimentació). Es dividirà la classe en 4 grups segons el mercat triat. Es proposarà visionar un vídeo de cadascun dels mercats en 4 pàgines web que facilitarà el professor. Hauran de buscar informació sobre els seus orígens, principals característiques, fets empresarials significatius,…etc. 

 

 

 

47

UD05

4

AD

Exposició teòric pràctica sobre l’estructura de mercats i tipus de mercat segons el grau de competència.

 

 

 

47

UD05

4

AD

Joc de rol per a comprendre el mercat de competència perfecta. Cada alumne tindrà una horta de cebes i pebrots. Sota els supòsits de competència perfecta, cadascun haurà de prendre decisions sobre producció i preus. Posteriorment es farà una comparació de les seves decisions amb el que prediu la teoria econòmica. Finalment s’analitzarà una notícia sobre el consum d’aliments ecològics i es respondrà a unes pregunta proposades. 

 

 

 

48

UD05

5

AD

Es començarà amb la lectura de text ¨ La competència deslleial i el monopoli¨. Text de la pàgina 116 del llibre d’Economia, editorial Anaya de F.J González Álvarez. D’aquesta forma l’alumnat podran apreciar quals són les causes que generen un monopoli.

 

 

 

48

UD05

5

AD

Exposició teòric pràctica sobre les característiques de l’Oligopoli.

 

 

 

48

UD05

5

AD

Hauran d’investigar sobre el que està ocorrent en el cas del tractament de la malaltia de l’Hepatitis C pel medicament Sovaldi. Posteriorment hauran de respondre a unes preguntes de reflexió. 

 

 

 

49

UD05

6

AD

Se’ls lliurarà a l’alumnat diverses revistes especialitzades: Cinco Días, Expansión, El capital, La meva cartera,… etc. Hauran de buscar titulars d’articles on apareguin les paraules fusió, monopoli, concessió estatal, absorció, etc.…. A partir d’aquí es realitzaran varies preguntes que generarà un remolí d’idees.. 

 

 

 

49

UD05

6

AD

Llegiran el següent article: ¨L’OPEP controla els preus fixant la producció…¨ extret del periòdic el Món. Posteriorment es visionarà un vídeo sobre l’OPEP. A continuació hauran de respondre a una sèrie d’interrogants..

 

 

 

50

UD05

7

AD

Exposició teòric pràctica sobre les competència monopolística.

 

 

 

50

UD05

7

AR

Se’ls lliurarà un quadre que hauran de completar. En el mateix hauran de reflectir en la casella corresponent les similituds i diferències de la competència monopolística respecte a la competència perfecta i el monopoli. 

 

 

 

51

UD05

8

AR

Es proposaran diversos exercicis de reforç que potenciïn els coneixements adquirits. Concretament un exercici de veritable i fals i un exercici tipus test.

 

 

 

51

UD05

8

AR

Una vegada realitzat l’exercici anterior serà corregit i analitzat conjuntament amb l’alumnat. 

 

 

 

52

UD05

9

AA

Se’ls introduirà en la Teoria de jocs. Es proposarà un joc de rols sobre el dilema del presoner. Finalment se’ls farà reflexionar a per a saber que faria en aquesta situació. Així mateix establirà la relació que existeix amb els mercats d’oligopoli.. 

 

 

 

52

UD05

9

AA

Visionat i anàlisi del vídeo (youtube) sobre l’oligopoli de les elèctriques a Espanya emès en el programa de Jordi Évole (2012). 

 

 

 

53

UD05

10

AS

S’acudirà a la sala d’ordinadors on es resoldran dubtes i es realitzarà un qüestionari per equips sobre les característiques dels diferents mercats tractats en la unitat. Per a això s’accedirà al joc online Kahoot que conté les preguntes elaborades pel professor. 

 

 

 

54

UD05

11

AEV

Es realitzarà una prova final escrita de tots els continguts tractats en les unitats 1, 2, 3, 4 i 5. Posteriorment se’ls enviarà al correu electrònic la resolució de la prova amb aclariments del professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 UNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

UD06

1

I-M

Es començarà la sessió explicant el concepte de macroeconomia. On amb ajuda dl’alumnat es farà ressaltar la interdependència entre la microeconomia i la macroeconomia com dues perspectives d’un mateix objecte d’estudi.. 

 

 

 

55

UD06

1

I-M

Es recordarà de manera interactiva, en PowerPoint amb l’alumnat el flux circular de la renda. 

 

 

 

56

UD06

2

AD

Es treballarà un dels conceptes principals: La relació entre la producció, la renda i la despesa. Aquests conceptes s’iniciaran afavorint un debat a través de la següent qüestió: ¨Si haguéssim de opinar sobre el bé o malament que li va a una persona econòmicament, en què ens fixaríem? 

 

 

 

57

UD06

3

AD

Exposició teòric pràctica sobre el PIB. Diferents mètodes de càlcul, proposant exemples.

 

 

 

57

UD06

3

AD

es proposarà un exercici de comptabilització del PIB pel mètode del valor afegit. 

 

 

 

58

UD06

4

AD

Explicació teòric pràctica sobre les magnituds derivades del PIB.

 

 

 

58

UD06

4

AD

Es proposaran diversos exercicis pràctics on l’alumnat hauran de calcular el PIB a pm, PIB a cf, el PNB a pm, PNN a pm i la diferència entre PIB nominal i PIB real. 

 

 

 

59

UD06

5

AA

Per a alumnes altament motivats amb la unitat es proposarà la realització d’una activitat de recerca buscant en l’INE el PIB d’Espanya des del 2009 fins al 2018 per a analitzar les tendències i realitzar una anàlisi de les dades. 

 

 

 

59

UD06

5

AR

Per a alumnes amb més dificultats es realitzaran exercicis de càlcul i un qüestionari de diferents magnituds del PIB. L’alumnat més avantatjats ajudaran a l’alumnat amb dificultats mitjançant petits grups heterogenis. 

 

 

 

60

UD06

6

AD

S’explicarà el càlcul del PIB des de la perspectiva de la despesa nacional.

 

 

 

60

UD06

6

AD

Exercici de pràctica sobre el càlcul del PIB a través dels components de la demanda agregada d’una economia.

 

 

 

60

UD06

6

AR

Es manaran alguns exercicis per a casa que consolide els coneixements apresos en classe. 

 

 

 

61

UD06

7

AD

Exposició i explicació de la renda nacional i el seu traspàs a la renda per habitant i renda personal disponible.

 

 

 

61

UD06

7

AD

Exercicis pràctics d’aplicació de l’exposat pel professor. 

 

 

 

62

UD06

8

AD

Exposició mitjançant PowerPoint sobre la distribució de la renda des de dues perspectives: l’espacial i la personal. Es presentarà la corba de Lorenz com a eina gràfica d’interpretació..

 

 

 

63

UD06

9

AA

Activitat de recerca sobre els països amb menor nivell de renda i els que tenen major nivell de vida establint un rànquing dels 10 països primers i últims. 

 

 

 

64

UD06

10

AD

S’exposaran les insuficiències del PIB com a indicador econòmic i de la qualitat de vida.

 

 

 

64

UD06

10

AD

Es llegirà en classe el següent text: L’economia a debat: hi ha alternatives al PIB com a indicador?¨ extret de STIGLITS, J.E: Economia. Barcelona, Ariel 1995. Es realitzessin qüestions de debat. 

 

 

 

65

UD06

11

AS

S’acudirà a la sala d’ordinadors on s’exposarà el mapa conceptual com, com a síntesi de la Unitat. Així mateix es realitzaran exercicis per equip de preguntes tipus test de veritable i fals sobre tots els continguts de la Unitat a partir del joc online Kahoot. 

 

 

 

66

UD06

12

AS

Es passarà un qüestionari per a avaluar el procés d’ensenyament- aprenentatge de la unitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

UD07

1

I-M

S’introduirà la unitat a través d’una tempesta d’idees, que ens permetrà detectar idees i actituds prèvies dl’alumnat, en poc temps, sobre el mercat laboral, projectant imatges de la pel·lícula: ¨Els dilluns al sol¨. A partir de la mateixa es realitzaran diverses preguntes. 

 

 

 

68

UD07

2

AD

El primer concepte que s’exposarà és el de Mercat de Treball, fonamental per a entendre les forces que intervenen en ell, i identificar els seus components.

 

 

 

68

UD07

2

AD

Amb ajuda dl’alumnat es recordarà la diferència entre població activa i ocupada, així com la diferència entre inactius i aturats. 

 

 

 

69

UD07

3

AD

A partir dels conceptes tractats en la sessió anterior es treballarà amb les dades ofertes per una taula extreta de l’EPA sobre la població espanyola. Hauran de calcular la taxa d’atur per a tots dos sexes, el ràtio d’activitat per a dones i la taxa d’ocupació per a homes i interpretar els resultats. 

AD

Es proposar

 

70

UD07

4

AD

En aquesta sessió s’accedirà a la sala d’ordinadors i l’alumnat hauran de fer un treball de recerca . Hauran d’accedir a l’INE i buscar informació actual sobre Melilla, classificant-la en població activa, inactiva, ocupada, parada,..etc. Així mateix hauran de calcular diferents ràtios i interpretar-los. 

 

 

 

71

UD07

5

AD

Es proposaran diverses preguntes a l’alumnat sobre l’atur que els facin reflexionar.

 

 

 

71

UD07

5

AD

Es llegirà l’article 35 de la Constitució espanyola que recull el dret i el deure a treballar. A partir del mateix es realitzaran diverses preguntes i es moderarà un petit debat. 

 

 

 

72

UD07

6

AD

En aquesta sessió l’alumnat hauran de llegir unes fitxes facilitades pel professor on apareixeran les indicacions sobre el treball que hauran de fer per grups. Buscaran la població parada des de 2009 fins a 2014 d’Espanya, de Melilla i la taxa d’atur mitjana de la UE. S’analitzaran aquestes taxes mitjançant gràfics i es proposaran solucions per a eliminar l’atur. Aquest treball serà exposat per cada grup en format PowerPoint. 

 

 

 

73

UD07

7

AA

Per a alumnes que ho desitgin podran fer un informe de recerca on es buscarà informació sobre els elevats salaris de determinats futbolistes, analitzant les seves productivitats i els beneficis que generen.

 

 

 

73

UD07

7

AD

S’analitzarà la notícia de la Gaseta: ¨Dormir bé millora la productivitat personal i evita accidents en el treball¨ 

 

 

 

74

UD07

8

AD

S’explicaran els tipus d’atur a partir de la taula de l’EPA corresponent al 2014.

 

 

 

74

UD07

8

AD

S’explicaran les diferents teories sobre les causes de la desocupació i se’ls lliurarà una taula que hauran de completar..

 

 

 

75

UD07

9

AD

Explicació teòric pràctica sobre els efectes de l’atur i les polítiques d’ocupació. Posteriorment s’analitzaran com afecten diverses mesures de política econòmica a la creació d’ocupació. 

 

 

 

76

UD07

10

AR

Es realitzarà un exercici tipus test dels continguts tractats en la unitat que permetrà saber a l’alumnat si estan adquirint els objectius i estàndards d’aprenentatge..

 

 

 

77

UD07

11

AA

Se’ls donarà unes indicacions per a realitzar un bon currículum, ressaltant la importància d’una bona comunicació per a trobar ocupació.

 

 

 

77

UD07

11

AS

Es corregiran els exercicis pendents de la unitat i es projectarà un esquema que resumirà els continguts tractats. 

 

 

 

78

UD07

12

AEV

Es realitzarà un repàs escrit de tots els continguts tractats en la unitat 6 i 7 que conformen el bloc 4. Posteriorment se’ls enviarà al correu electrònic la resolució dels exercicis amb aclariments del professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

UD08

1

I-M

Es començarà la unitat projectant diversos fragments de les pel·lícules: ¨La bogeria del dòlar¨, ¨Que bell és viure¨, ¨El raïm de la ira¨ i ¨Danseu, danseu, maleïts¨. A partir de les mateixes se’ls lliurarà un qüestionari amb diverses qüestions sobre la crisi de 1929, si han sentit parlar sobre les teories de Keynes,..etc.. 

 

 

 

79

UD08

1

I-M

S’explicarà l’evolució de la intervenció del Sector Públic, mitjançant una projecció en PowerPoint. 

 

 

 

80

UD08

2

AD

En aquesta sessió s’explicarà i exposarà el paper de l’estat en els sistemes d’economia mixta. S’introduirà mitjançant preguntes a l’alumnat sobre quins tipus de sistemes econòmics hi havia, com és el paper de l’estat en cadascun d’ells i sobre quin sistema té Espanya i la majoria de països. 

 

 

 

80

UD08

2

AD

S’analitzarà el gràfic sobre la despesa del sector públic l’any 2015 dels països de la Unió Europea, extret de l’Avantguarda. 

 

 

 

81

UD08

3

AD

S’exposaran els dos grans plantejaments sobre el paper de l’estat en l’actualitat. (Keynesians enfront de Monetaristes).

 

 

 

81

UD08

3

AD

Se’ls subministrarà un quadre on hauran d’emplenar els autors principals de tots dos corrents, els seus seguidors, si són partidaris de la intervenció i les causes que justifiquen els seus plantejaments. 

 

 

 

82

UD08

4

AD

Es treballarà el concepte clau dels cicles econòmics, concepte important per a entendre les pròximes unitats. S’incidirà en les seves conseqüències i la posició dels economistes sobre aquest tema .

 

 

 

82

UD08

4

AD

Es llegirà i debatrà en classe una notícia extreta d’El País, 19 de Setembre de 2007, en ella s’explica el paper que ha d’exercir l’Estat davant els cicles econòmics. 

 

 

 

83

UD08

5

AD

S’explicarà en format PowerPoint el concepte d’externalitat negativa i positiva, així com els instruments que posseeix l’estat per a corregir aquesta ineficiències.

 

 

 

83

UD08

5

AD

Es mostraran diversos exemples d’externalitats negatives (efectes negatius sobre el medi ambient) i se’ls proposarà que identifiquin casos similars. 

 

 

 

84

UD08

6

AD

Explicació teòric pràctica sobre els béns públics, on s’obrirà un debat en el qual se’ls demanarà a l’alumnat que confeccionin una llista de béns públics que utilitzen.

 

 

 

84

UD08

6

AD

L’alumnat s’agruparan en grups de quatre i hauran de sortir a la pissarra i realitzar una petit joc de rol on algun d’ells representi un consumidor paràsit que es beneficia d’un determinat ben públic. 

 

 

 

85

UD08

7

AR

Es realitzarà un qüestionari sobre les externalitats i els béns públics.

 

 

 

85

UD08

7

AD

S’exposarà el concepte de  competència imperfecta tractat en la Unitat 5 i el concepte d’equitat. (Fallades del mercat que justificaran la intervenció del Estat). 

 

 

 

86

UD08

8

AD

per a explicar el concepte de desigualdadse analitzarà l’índex de Gini.. 

 

 

 

86

UD08

8

AD

S’explicarà les diferents polítiques económiques per a millorar la situació econòmica d’un País, mostrat atenció en la política fiscal. 

 

 

 

87

UD08

9

AA

L’alumnat hauran de realitzar un treball de recerca per grups, a través d’una Webquest titulada ¨Salvem a l’economia espanyola¨. L’activitat suposa que el grup forma part del gabinet que assessora al Ministre d’Economia i Hisenda en la presa de les seves decisions. Aquesta Webquest és d’elaboració pròpia pel professor extret d’http://www.webquestcreator2.com/majwq/ver/ver/44905. Una vegada realitzada la recerca haurà de ser exposada als seus companys en format PowerPoint. 

 

 

 

88

UD08

10

AS

Es corregiran totes les activitats pendents i es resoldran tots els dubtes.

 

 

 

88

UD08

10

AS

S’exposarà, en la pissarra, el mapa conceptual de la unitat. 

 

 

 

89

UD08

11

AEV

Es realitzarà una prova final escrita de tots els continguts tractats en la Unitats 6, 7 i 8. Posteriorment se’ls enviarà al correu electrònic la resolució de la prova amb aclariments del professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

UD09

1

I-M

Es presentarà la unitat lliurant una vinyeta del Trencat (tret de la pàgina webeconomía) on apareixen dos individus, un amb una cartellera que diu: ¨ els diners us farà lliures, si us sotmeteu a ell¨. Han de llegir i observar la vinyeta. A partir d’aquí els realitzarem diverses preguntes, per a saber que concepció tenen sobre els diners. 

 

 

 

91

UD09

2

I-M

Es treballarà en format PowerPoint l’evolució dels diners des de la barata fins als nostres dies. 

 

 

 

92

UD09

3

AD

Se’ls lliurarà una fitxa amb diversos dibuixos: un tros d’or, blat moneda de 50 cèntims, arròs, una moneda antiga, un pagaré, una targeta de dèbit…etc. Hauran de respondre a qüestions sobre quina mena de diners es tracta, en quina època s’emprava, com és els diners avui i que funcions compleix. 

 

 

 

92

UD09

3

AD

En aquesta sessió es dóna un exemple concret de què és els diners i com funciona a través d’una recerca. S’estudiarà el cas d’Espanya durant la Guerra civil de 1936-1939 i la creació de diners per part dels ajuntaments i organismes locals. D’aquesta manera s’analitzarà els problemes que es van plantejar, els delictes de tipus bancari…etc. 

 

 

 

93

UD09

4

AR

Es corregiran les activitats tant de la sessió 2 com de la sessió 3, i proposarem la realització per grups de posters sobre l’evolució dels diners. 

 

 

 

93

UD09

4

AD

Per a preparar la pròxima sessió, l’alumnat preguntaran als seus pares per què mantenen diners en  efectiu?, Amb quins bancs treballen?, utilitzen targetes per a compres?. 

 

 

 

94

UD09

5

AR

Es debatrà i resoldrà els dubtes de l’activitat de la sessió anterior. A partir de les respostes dels seus pares s’entendran millor les funcions dels diners, la seva utilitat…etc.

 

 

 

94

UD09

5

AD

Explicació i exposició sobre l’oferta i la demanda monetària. 

 

 

 

95

UD09

6

AD

Explicació teòric pràctica sobre la determinació dels tipus d’interès. Per a això es proposarà un exemple amb un amic que els manllevés diners i es comprometés a pagar-li un tipus d’interès. (Cost d’oportunitat)..

 

 

 

96

UD09

7

AD

En aquesta sessió s’analitzarà l’evolució de l’Euribor aquests últims anys. Per a això es proposaran exemples de préstecs hipotecaris a través del full de càlcul Excel. Es debatrà les repercussions que suposa en les famílies.

 

 

 

96

UD09

7

AR

Es manarà per a casa un exercici de veritable i fals que sobre els tipus d’interès..

 

 

 

97

UD09

8

AR

Es corregiran exercicis pendents i s’exposaran els posters 

 

 

 

97

UD09

8

AD

Explicació sobre el procés de creació dels diners. Es treballaran el coeficient legal de caixa, el multiplicador bancari,..

 

 

 

97

UD09

8

AD

Activitat a partir d’un dipòsit inicial i un coeficient legal de caixa. Hauran d’elaborar una taula amb les 4 primeres fases dels diners creats. 

 

 

 

98

UD09

9

AD

Exposició teòric pràctica sobre el concepte d’inflació.

 

 

 

98

UD09

9

AD

Per a entendre els diferents tipus d’inflació, hauran de realitzar un rànquing buscant informació dels països amb diferent nivell d’inflació..

 

 

 

99

UD09

10

AD

S’explicarà les diferents causes que poden provocar una inflació. Així mateix es tractarà com pot afectar l’economia del país. 

 

 

 

99

UD09

10

AD

Activitat per parella en la qual se’ls lliurarà a l’alumnat articles de diferents periòdics (El País, El món) amb titulars sobre la inflació. Hauran de resumir arguments a favor i en contra de la inflació. 

 

 

 

100

UD09

11

AD

A partir de l’activitat de la sessió anterior hauran de realitzar un debat sobre els subjectes beneficiats i perjudicats per la inflació, per a això es dividirà a la classe en dos grups.

 

 

 

100

UD09

11

AD

S’explicarà el mesurament de la inflació. Es tindrà molt en compte que l’alumnat comprenguin conceptes com: any basi, mitjana ponderada i la taxa de variació..

 

 

 

101

UD09

12

AD

A partir d’un document sobre inflació del mes, publicat per l’INE, s’analitzarà l’IPC, qui l’elabora, composició de la cistella de la compra, els productes que més han pujat i les CCAA amb major inflació.

 

 

 

101

UD09

12

AD

Es proposarà per a casa exercicis de càlcul de la taxa de variació de l’IPC a partir de l’IPC de dos anys consecutius i exercicis de càlcul de l’IPC per anys. 

 

 

 

102

UD09

13

AD

S’explicarà com les decisions preses per l’autoritat monetària sobre l’oferta monetària i els tipus d’interès constitueixen la política monetària i la seva influència en l’economia.. 

 

 

 

102

UD09

13

AA

S’accedirà a la sala d’ordinadors per a jugar al ¨Joc del banquer central¨ de la pàgina http://multimedia.bcrp.gob.pe/juegos/banquero/. Un joc de simulació que, amb la participació dl’alumnat fixarem diferents nivells de tipus d’interès i analitzarem els efectes sobre el nivell de producció, desocupació i nivell d’inflació..

 

 

 

103

UD09

14

AS

Es projectarà un mapa conceptual de la unitat i es corregiránlos exercicis de les sessions anteriors. 

 

 

 

104

UD09

15

AS

Es passarà un test amb ítems perquè  valorin el procesode  ensenyament- aprenentatge de la  unitat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNITA

 

 

 

 

 

 

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

UD10

1

I-M

Es començarà la sessió amb diversos interrogants sobre el sistema financer, amb el que es pretén és moderar un petit debat per a conèixer les seves motivacions i interessos previs. 

 

 

 

106

UD10

2

I-M

Es proposaran diversos exemples pròxims que evidenciïn la necessitat del sistema financer. (Quants d’ells viuen en una casa pagada al comptat ).

 

 

 

106

UD10

2

AD

Mitjançant presentació multimèdia, en PowerPoint es treballaran els conceptes clau: intermediarios financieros bancaris i no bancaris. Es treballaran a partir d’imatges, sobre les quals es començarà una interacció de preguntes. 

 

 

 

107

UD10

3

AD

Exposició teòric pràctica sobre les característiques dels actius financers i l’emissió d’obligacions i accions.

 

 

 

107

UD10

3

AD

activitats d’aplicació on es desenvolupessin exercicis de creació d’empreses mitjançant un desemborsament inicial que conforma el capital social de l’empresa.

 

 

 

107

UD10

3

AA

Es proposarà per a casa. L’alumnat disposen de 6000 euros i han de decidir en quin actiu ho invertirien, sobre la base de quins criteris i en què productes financers. 

 

 

 

108

UD10

4

AD

Es lliurarà un gràfic en el qual apareixen els 10 majors bancs d’Europa obtingut de l’Associació Espanyola de Banca. Hauran de buscar en internet i respondre a diverses qüestions. 

 

 

 

109

UD10

5

AD

S’iniciés la sessió amb una exposició teòrica pràctica sobre el mercat borsari.

 

 

 

109

UD10

5

AD

Es projectessin fragments de la pel·lícula ¨Wall Street¨ (1987). Es plantejaran preguntes sobre que és la Borsa, que són els brokers, com es determina el preu o cotització de les accions 

 

 

 

110

UD10

6

AD

Es treballessin conceptes clau: mercat financer, tipus de mercat, la Borsa…

 

 

 

110

UD10

6

AD

Activitat per a casa. L’alumnat buscaran en la Web de la CNMV (http://www.cnmv.es):com funciona ? ,  quines funcions realitza?, què és la informació privilegiada? Se’ls recomanarà la lectura de ¨La Borsa no és una tómbola: Cent errors en invertir¨ de www.ecomur.com/informes.

 

 

 

111

UD10

7

AD

Es treballaran conceptes clau sobre la bolsaespañola : cotizaciónvalor nominal, Ibex 35, tipus de bosses,…etc..

 

 

 

112

UD10

8

AR

Es proposaran a partir de fotocòpies del periòdic del dia que seran portades a l’aula diferents interrogants sobre el valor nominal de les accions, cotització de tancament de l’accions de diferents empreses. 

 

 

 

113

UD10

9

AD

S’explicarà les fonts de finançament de l’empresa.

 

 

 

113

UD10

9

AD

Es comentarà un text sobre finançament empresarial. Font: Sánchez, Carlos. Cotizalia 16/07/2010. 

 

 

 

114

UD10

10

AS

Es resoldran els dubtes i exercicis pendents de sessions anteriors. Finalment se’ls lliurarà un test amb ítems perquè valorin el procés d’ensenyament-aprenentatge de la unitat. 

 

 

 

115

UD10

11

AS

Es realitzarà un repàs final escrit de tots els continguts tractats en la Unitat 9 i 10 que conformen el bloc 5 i se’ls enviarà al correu electrònic la resolució de la prova amb aclariments del professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNITA

 

 

 

 

 

 

 

ECONO

 

EL CONTEXT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

116

UD11

1

I-M

Es començarà la sessió amb la realització de preguntes del professor cap a l’alumnat que encurioseixin i la reflexió en l’alumnat. Se’ls preguntarà on han estat fabricades les samarretes que porten posades, per què molts dels productes que consumeixen, no són produïts a Espanya. 

 

 

 

117

UD11

2

I-M

Es continuarà introduint a l’alumnat sobre la necessitat del comerç internacional. Hauran de realitzar una petita redacció sobre quals creuen que són els avantatges i desavantatges del comerç internacional. 

 

 

 

118

UD11

3

AD

Explicació teòric pràctica sobre l’avantatge comparatiu i avantatge absolut.

 

 

 

118

UD11

3

AD

Es proposaran diversos exemples sobre diferents països i la producció en la qual s’especialitza cadascun. 

 

 

 

119

UD11

4

AD

Exposició i explicació teòric pràctica sobre les raons del proteccionisme i el lliure canvi.

 

 

 

119

UD11

4

AD

Es dividirà la classe en dos grups i hauran de realitzar un petit debat argumentant perquè la posició que defensen millora la situació econòmica del país. 

 

 

 

120

UD11

5

AD

Es visionarà en format PowerPoint les diferents formes de cooperació i integració econòmica.

 

 

 

120

UD11

5

AD

Es proposarà per a casa un treball de recerca sobre les finalitats que persegueixen aquestes organitzacions: CER, NAFTA, MERCOSUR, Unió del Magreb Àrab. 

 

 

 

121

UD11

6

AD

Explicació teòric pràctica sobre la balança de pagaments, els seus subcomptes i el càlcul dels diferents saldos.

 

 

 

121

UD11

6

AA

Per a alumnes altament motivats amb la temàtica hauran d’investigar que béns són els més importats i exportats per Espanya, amb quins països es té major relació. Així mateix hauran de realitzar una cerca en l’INE sobre les importacions i exportacions des de 2007 al 2013, representant les dades en un Gràfic a través d’Excel..

 

 

 

122

UD11

7

AD

Explicació teòric practica sobre els tipus de canvi i el mercat de divises.

 

 

 

122

UD11

7

AD

Es procedirà al visionat del vídeo de Youtube de l’economista Xavier Sala I Martin que explica perquè s’aprecien o es deprecien les monedes. Posteriorment se’ls realitzarà una sèrie de preguntes..

 

 

 

123

UD11

8

AR

Es projectarà el tipus de canvi de l’EUR/ MAD, així l’alumnat podran apreciar com és el tipus de canvi amb el dírham, monedamarroquí , mostrant-los així una cosa pròxima de l’entorn en el qual viuen.

 

 

 

123

UD11

8

AR

Es proposaran diversos exercicis d’aplicació sobre els tipus de canvi i de la balança de pagaments. 

 

 

 

124

UD11

9

AD

Exposició teòric pràctica sobre els sistemes de tipus de canvi.. 

 

 

 

124

UD11

9

AD

Es proposaran exercicis de lògica, a nivell de grups en parella. Es plantejarà una qüestió i descriure el procés econòmic, mostrant els seus efectes. 

 

 

 

125

UD11

10

AD

Exposició teòric pràctica sobre les causes, fets i conseqüències de la globalització. Es farà una comparació amb l’imperi Romano. 

 

 

 

126

UD11

11

AS

Es projectarà un mapa conceptual de tots els continguts tractats en la unitat i es resoldran els exercicis tractats en la unitat, com els dubtes dl’alumnat. 

 

 

 

127

UD11

12

AEV

Realització d’una activitat escrita de tots els continguts tractats en la Unitat que conformen el bloc 6. Posteriorment se’ls enviarà al correu electrònic la resolució de la prova amb aclariments del professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

 

 

 

 

 

 

 

128

UD12

1

I-M

S’iniciarà la unitat amb una sèrie de preguntes de problemes actuals, en forma de dilemes morals i respostes ètiques sobre qüestions econòmiques.

 

 

 

128

UD12

1

I-M

Es procedirà al visionat de diferents imatges de TV: imatges sobre la guerra a Síria, nens del tercer món treballant, imatges sobre problemes mediambientals, les propietats i la casa d’un futbolista d’elit,..etc. Es realitzaran diversos interrogants. 

 

 

 

129

UD12

2

AD

Explicació teòric pràctica sobre le Economia i el medi ambient.

 

 

 

129

UD12

2

AD

S’accedirà a la pàgina web del Banc Mundial per a conèixer quins són els països més contaminants.

 

 

 

129

UD12

2

AD

L’alumnat hauran de fer un treball de camp per parelles. Concretament hauran d’analitzar situacions a Melilla on s’estigui degradant el medi ambient per l’activitat econòmica. 

 

 

 

130

UD12

3

AD

S’exposarà i explicarà les relacions econòmiques entre països rics i pobres, a partir d’imatges projectades en vídeo d’una multinacional amb una fàbrica en un país subdesenvolupat, empresa abocant residus nuclears en països pobres,..etc.

 

 

 

130

UD12

3

AD

Es visionarà un vídeo de Youtube sobre com set països rics van arribar a ser pobres. Posteriorment es moderarà un petit debat. 

 

 

 

131

UD12

4

AD

S’explicarà la desigualtat que existeix entre els països i dins dels països. Posteriorment s’analitzarà la imatge d’unes portadores transportant mercaderies per la frontera de Barri Xinès. Es debatrà la desigualtat existent a la nostra ciutat en comparació amb ciutats marroquines pròximes a l’entorn de Melilla.

 

 

 

131

UD12

4

AD

S’accedirà a la pàgina web del Banc Mundial, per a analitzar diversos indicadors per a mesurar les diferències entre els països. 

 

 

 

132

UD12

5

AR

Es lliuraran diversos periòdics per a comentar diferents notícies sobre la desigualtat entre països.

 

 

 

132

UD12

5

AD

Es començarà la sessió comentant una sèrie d’afirmacions que tracten la desigualtat dins dels països. 

 

 

 

133

UD12

6

AA

Es proposarà a l’alumnat la lectura de l’informe Oxfam ¨Governar per a elits: riquesa extrema i abús de poder¨ que tracta les solucions per a la disminució de la desigualtat. Posteriorment es passarà a comentar en classe. 

 

 

 

134

UD12

7

AD

S’accedirà a la sala d’ordinadors i l’alumnat hauran de fer una activitat de recerca. L’alumnat visualitzaran diferents logotips de diferents ONG i hauran de trobar informació sobre a qui corresponen, per què sorgeixen, quins són els seus objectius. 

 

 

 

135

UD12

8

AD

S’explicarà la diferència entre creixement i desenvolupament.

 

 

 

135

UD12

8

AD

S’exposaran els objectius del desenvolupament sostenible. Per a entendre la seva magnitud es consultarà la pàgina del PNUD. 

 

 

 

136

UD12

9

AD

S’accedirà a les publicacions del programa de les nacions unides per al Desenvolupament (PNUD) per a analitzar dades sobre l’índex de desenvolupament humà. 

 

 

 

137

UD12

10

AA

Es visionaran fragments de pel·lícules: ¨La selva maragda¨ (1985), ¨La prima línia vermella¨ (1999). A partir de elles es plantegessin diverses preguntes a tots l’alumnat. 

 

 

 

138

UD12

11

AR

Es llegirà l’article publicat en El País, de Joseph E. Stiglitz sobre ¨Podem aprendre molt del Tsunami¨, es plantegessin diverses qüestions. 

 

 

 

139

UD12

12

AS

Es corregiran exercicis pendents i es resoldran dubtes.

 

 

 

139

UD12

12

AS

Es projectarà en format PowerPoint un mapa conceptual dels continguts tractats. 

 

 

 

140

UD12

13

AEV

Es realitzarà una prova final escrita de les unitats 9, 10,11 i 12. Posteriorment se’ls enviarà al correu electrònic la resolució de la prova amb aclariments del professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *