8.4.- L’atur en el model d’oferta i demanda agregades

Hi ha una preocupació general seria i amb base real sobre el problema de la desocupació o atur.

Coneixem l’atur perquè podem conèixer el nombre de persones afiliades a la Seguretat Social i el nombre de persones en edat de treballar. També podem conèixer l’atur pel nombre de persones inscrites a les oficines de treball (INEM).

Tipus d’atur:

a) Atur cíclic

És quan els treballadors no troben feina perquè l’economia és un cicle de recessió o depressió econòmica, és a dir, que funciona amb un aprofitament inferior dels seus recursos potencials.

b) Atur estacional

Es produeix per les variacions de la demanda d’alguns béns i serveis durant l’any. Hotels i càmpings tenen menys o poca activitat fora dels períodes de vacances. Les pistes d’esquí a l’estiu no necessiten personal. En èpoques de collita hi ha més feina que en èpoques de sembra.

c) Atur friccional

Els treballadors cerquen noves ocupacions, millor remunerades, les empreses han d’ajustar el nombre de treballadors a la seva capacitat productiva, etc.

d) Atur estructural

Algunes empreses tanquen i són substituïdes per altres, algunes activitats deixen d’existir i se’n creen de noves que requereixen reciclar i formar a nous treballadors. La tecnologia, l’informatització, la robòtica, etc. d’algunes activitats expulsen treballadors que sofreixen llargs períodes de desocupació.

Efectes de l’atur:

a) Caiguda de la producció real. No s’aprofiten tots els factors disponibles. Per tant, la producció està per sota de la Frontera de possibilitats.

b) Disminució de la demanda. Hi ha menys renda disponible per part dels consumidors, per tant, baixa la demanda agregada.

c) Augmenta el dèficit públic ja que l’estat ha de pagar més subsidis d’atur i baixen els impostos que es recapten pel treball (hi ha menys retencions d’IRPF, hi haurà menys declaracions i menys cotitzacions a la seguretat social).

d) Hi ha efectes negatius sobre els individus aturats i llurs familiars: treballar no és només un mitjà de subsistència, també és una forma d’integració social i de contribució al benestar general, la feina pot ser molt gratificant i millora l’autoestima de les persones i pot donar prestigi i reconeixement social. La persona aturada experimenta sentiments de marginació, minusvaloració, desprestigi, etc. Hi ha costos personals de l’atur.

e) També hi ha efectes socials ja que l’atur no afecta aleatòriament a totes les persones i grups socials. Sol afectar discriminatòriament, dones-homes, adults-joves, estrangers-autòctons, etc. Hi ha un cost social de l’atur.

Deixa un comentari