7.6.- La Renda Nacional i el PIB

El Producte Interior (PIB) representa el valor dels béns produïts en un país. Es tenen en compte totes les empreses i tots els treballadors ubicats en el país.

Mètode de càlcul segons la despesa

Per mesurar i entendre el concepte del PIB s’utilitza el mètode de les despeses:

PIB = C + I + (X – M)
PIB = consum + inversió + (exportacionsimportacions)

El consum i la inversió en l’equació són les despeses en béns i serveis finals. La diferència entre les exportacions i les importacions ajusten el mesurament restant les despeses en productes i serveis proveïts per països estrangers i afegint la producció nacional, encara que sigui consumida a l’estranger.

Els economistes (des de Keynes) prefereixen dividir el consum en dues parts: consum privat i les despeses públiques atès que:

 • el consum privat és una preocupació central de l’economia del benestar. La inversió privada i el comerç (en alguns models macroeconòmics) es tradueixen en un increment en el consum privat a llarg termini;
 • el consum públic (del govern) pot ser estudiat com a variable exògena; així es poden modelar diverses opcions de despeses governamentals en els models econòmics.

Per tant, el PIB també és sovint expressat com:

PIB = C + G + I + X − M
PIB = consum privat + despesa pública + inversió + (exportacionsimportacions)
 • C és el consum privat (o les despeses del consumidor) en l’economia. Inclouen totes les despeses acumulades de les llars.
 • I són les inversions empresarials en capital; per exemple la construcció d’una mina o la compra d’ordinadors i maquinària. La inversió, per al PIB, es refereix específicament a la compra de productes no financers. La compra de productes financers es considera estalvis en la macroeconomia.
 • G és la suma de les despeses públiques en béns i serveis finals. Inclou els salaris dels funcionaris públics, la compra d’armament per a l’exèrcit i qualsevol altra despesa governamental. No inclou, però, cap transferència de pagaments (i.e. seguretat social, suport als desocupats, etc.).
 • NX són les exportacions netes (X − M) de l’economia. El PIB mesura la producció d’un país i per tant inclou els béns i els serveis que consumeixen els estrangers i que són produïts nacionalment. Les importacions s’han de restar, atès que s’inclouen com a despeses o inversions i no pas com a producció nacional.

El Producte Nacional representa el valor dels béns produïts per treballadors i empreses espanyoles, ubicades a Espanya o a l’estranger. No es tenen en compte el valor dels béns produïts per empreses estrangeres ubicades a Espanya.

El Producte Nacional Brut és la suma del PIB més les rendes dels treballadors i empreses espanyoles a l’estranger menys les rendes dels estrangers residents a Espanya.

PNB = PIB + RRN – RRE

El Producte Nacional Net és el PNB menys la Depreciació. És a dir, hem de descomptar del PNB la pèrdua de valor del capital (eidificis, màquines, etc.).

PNN = PNB – D

La Renda Nacional són les remuneracions que reben els factors: treball, capital i terra. És la suma de salaris, rendes de lloguers, interessos, beneficis, etc. És a dir, la suma del Producte Nacional Net.

RNN = PNN

La Renda Nacional, també denominat Ingrés Nacional, és una magnitud econòmica, que està composta per tots els ingressos que reben tots els factors productius nacionals durant un cert any. És una eina valuosa per a analitzar els resultats del procés econòmic, que concretament mesura la quantitat de béns i serveis dels quals s’han disposat en el país durant cert any.

La renda nacional ens permet mesurar el desenvolupament econòmic d’un país ja que serveix per a:

 1. Conèixer si el progrés roman igual o retrocedeix.
 2. Apreciar l’aportació que realitzen els diferents sectors de l’activitat econòmica i els factors productius.
 3. Conèixer de quina manera es distribueixen els ingressos.

Per a calcular la renda nacional poden seguir-se dos camins:

 1. Sumar tots els béns i serveis del país en un determinat període, el PNN.
 2. Sumar els valors pagats als empleats, capitalistes, treballadors, entre uns altres.

Des del punt de vista de la comptabilitat nacional, la renda nacional (Y) està formada per el PIB més les importacions (M):

(1) Y = PIB + M\,

La Renda Nacional Bruta (RNB), o Ingrés Nacional Brut, anteriorment Producte Nacional Brut és un mesurament de l’economia basat en el valor total dels béns i serveis finals produïts en un any pels ciutadans d’un país (és a dir, els nacionals). A diferència del Producte Intern Brut (PIB), aquest mesurament es basa en a qui pertanyen els factors de la producció, i no el lloc on es realitza la producció. La Renda Nacional Bruta, per tant, inclou la renda neta que rep un país per les inversions a l’estranger (en salaris dels seus ciutadans que viuen a l’estranger, o els guanys d’una companyia nacional operant a un altre país) i exclou la renda que reben les companyies i ciutadans estrangers que treballen dins del seu territori.

La RNB per capita és simplement la divisió de la RNB total d’un país entre la població total que hi viu, i representa la renda mitjana d’una persona del país o territori.

La Renda personal (RP)

Algunes fórmules bàsiques que cal recordar:

PNB = PIB + RRN – RRE

PNN = PNB – D

RN = salaris + rendes de lloguers i altres propietats + interessos + beneficis empresarials

RNN = PNN (cf) = PNB – D

RP = RNN – B (nd) – T (b) – CSS + TR

RPD = RP – T(d)

RPD = C + S

S = FBC

R (per capita) = RN / Població

Deixa un comentari