7.2.- El P.I.B. Producte Interior Brut

El Producte interior brut és el valor monetari total dels béns i serveis finals produïts per al mercat durant un any determinat dins les fronteres d’un país.

a) Valor monetari total: Tots els béns i serveis tenen un preu de mercat, és a dir, es poden adquirir a canvi d’uns diners, d’un nombre concret de diners; això és el valor monetari d’aquell bé. Si sumem tots els valors monetaris de tots els béns i serveis finals tindrem el PIB.

b) Béns i serveis finals: Ja s’ha explicat abans: hi ha béns i serveis que són al mercat per ser adquirits i consumits al costat de béns i serveis que són adquirits per tal de poder produir i distribuir altres béns i serveis. Aquests darrers s’anomenen béns intermedis. La farina que una família compra per fer crêpes a casa és un bé final; la farina que compra un forner per fer pa és un bé intermedi. Aquesta distinció és molt important per tal d’evitar sumar dues vegades o més un mateix valor.

Quan sumem el valor monetari de tots els béns i serveis intermedis necessaris per produir un bé final, la diferència entre el valor monetari del bé final i el valor monetari dels béns intermedis és el valor afegit.

c) Produïts en un any: Per calcular el PIB d’un any només hem de sumar el valor monetari dels béns i serveis produïts en aquest any. Ni podem comptar els béns que no es produeeixen (com accions, bons, deute públic, terres, camps, boscos, etc.) ni els béns que es van produir en anys anteriors (cotxes i vivendes de segona mà, etc.). El PIB sempre és d’un any concret.

d) Per al mercat: Hi ha béns que es produeeixen per part del propi consumidor (anar a buscar bolets o a pescar el cap de setmana, netejar-se el cotxe a casa, etc.). Només hem de comptar els béns que volen ser venuts.

e) Dins les fronteres d’un país: el PIB d’Espanya és el conjunt de béns i serveis finals produïts a Espanya, per empreses nacionals o estrangeres, amb treballadors autòctons o immigrants; i aquests béns fabricats a Espanya, es compten igual tant si es vendran a Espanya com a l’estranger (exportacions). No hi comptem els productes fabricats per espanyols (treballadors o empreses) a l’estranger, ni els productes consumits a Espanya però produïts a l’estranger.

Deixa un comentari