UNITAT 7.- Macroeconomia. PIB. PN. RN. IPC.

La macroeconomia és una branca de la ciència econòmica que pretén obtenir una visió simplificada i global de la realitat econòmica. La microeconomia és la branca que estudia la producció i distribució de béns i serveis, costos, preus i beneficis empresarials, etc. En canvi la macroeconomia s’ocupa de fenomens generals com l’ocupació, la inflació, el creixement econòmic, etc.

Per obtenir aquesta imatge de la realitat econòmica, la macroeconomia estudia un conjunt de variables clau, com per exemple el PIB i el Nivell de preus. D’aquesta manera es poden fixar objectius i dissenyar una política econòmica.

La política econòmica és el conjunt de mesures governamentals destinades a influir sobre la marxa de l’economia en conjunt.

Els objectius principals de la política macroeconòmica són el creixement de la producció, la plena ocupació i l’estabilitat de preus.

Els instruments de la política macroeconòmica són la política monetària i la política fiscal.

En aquest tema i els següents estudiarem macroeconomia. Ara, en primer lloc hem d’aclarir els conceptes generals i aprofundir en la primera variable clau, el PIB.

Deixa un comentari