6.5.- Les funcions distributives de l’Estat

Què fer davant les fallades del mercat? Com tenir en compte les externalitats? Com garantir la pervivència de béns públics i el manteniment i gestió dels recursos comuns? Com evitar el consumidor paràsit? Com corregir el fet d’una informació imperfecta? Com aconseguir una retribució justa dels factors?

L’Estat ha de posar en marxa un conjunt d’instruments per tal de corregir i complementar el funcionament dels mercats.

L’Estat té quatre funcions bàsiques quan intervé en l’economia:

a) Millorar l’eficiència de l’economia evitant i corregint les fallades del mercat

b) Estabilitzar l’economia per aminorar els moviments normals dels mercats, la producció, la distribució i el consum

c) Afavorir i impulsar el creixement econòmic

d) Procurar l’equitat millorant la distribució de la Renda

En posteriors unitats didàctiques estudiarem en detall aquestes funcions. Ara toca tenir-ne un concepte bàsic general ben clar. L’estat, per exemple, dicta normes per evitar el poder dels monopolis i oligopolis, legisla per garantir un mínim impacte ambiental i reduir la contaminació, inverteix en béns públics i en el control dels recursos comuns. L’estat és responsable de garantir una mínima qualitat dels productes i els drets dels consumidors i usuaris. Etc

Ara prendrem nota dels instruments generals d’intervenció, que són:

A) Els impostos són aportacions dineràries obligatòries dels individus i les empreses al Sector públic. Hi ha impostos progressius que graven més a les rendes altes que no les baixes (l’IRPF); n’hi ha de regressius que graven les rendes més baixes; neutrals que graven igual independentment de la renda. Una unitat la dedicarem a aquest tema.

B) Les transferències són aportacions dineràries del sector públic als particulars i les empreses, com per eemple les pensions de jubilació, l’atur, els salaris en temporades de baixa per malaltia, etc.

C) Les subvencions i les intervencions directes intervenint els preus

Deixa un comentari