5.2.- Desequilibris del mercat de treball: La desocupació. Salari mínim. Sindicats.

Esprodueixen molts desequilibris i desajustos en el mercat de treball. El més visible és la desocupació. Per entendre bé el concepte cal aclarir el següent.

Població en edat de treballar és la part de la població que legalment té dret a treballar. A Espanya són les persones a partir dels 16 anys i fins l’edat de jubilació que arar per ara són els 65 anys.

Població activa és la població en edat de treballar que efectivament ocupa un lloc de treball, treballa, o bé està a la cerca d’una feina (en el nostre cas vol dir que figura inscrita en les oficines d’ocupació).

Població ocupada és la part de la població activa que efectivament ocupa un lloc de treball.

Cal recordar que la riquesa d’un país (béns i serveis) pretén satisfer les necessitats de tota la població (inclosos els infants i joves per sota dels 16 anys i els jubilats). Recordeu també que per tal d’accedir a la riquesa cal disposar d’una renda que és la remuneració dels facotrs productius, sigui del treball (en forma de salaris), sigui dels capitals (en forma d’interessos) sigui de la terra (en forma de rendes). Per tant, la distribució de la riquesa es realitza a través de la distribució de la renda. Tanmateix, es pot accedir a la renda també en forma de pensions, subvencions a l’atur, o compartint la renda familiar (infants, joves, població que no pot o no vol treballar, etc.)

La taxa d’activitat d’una economia és el percentatge de població activa respecte de la població en edat de treballar.

T = PA / PET x 100

A Espanya aquesta taxa (T) l’any 2005 fou del 57,35%

El problema de la rigidesa del mercat de treball:

A diferència dels mercats de béns i serveis que (en teoria) poden adaptar-se oferta i demanda en el preu d’equilibri gairebé ininterrompudament, a diari, existeixen unes relacions molt especials entre oferta (els treballadors) i demanda (les empreses empleadores) de treball:

a) Rigidesa contractual  Les empreses no poden decidir cada dia quants treballadors contracten. La producció d’una empresa (i la demanda dels seus productes) pot oscilar dia a dia en el mercat i, en canvi, el nombre de treballadors no ho pot fer.

b) Rigidesa salarial Els salaris es fixen en uns contractes, en els convenis, i, per llei, en un salari mínim, i aquesta remuneració del treball no pot oscilar i adaptar-se a la demanda dels productes de l’empresa.

c) Rigidesa laboral Les empreses quant consideren que han d’acomiadar treballadors opten per disminuir els costos però han de fer front a unes despeses extraordinàries derivades de les indemnitzacions que per llei es veuen obligades a pagar als treballadors acomiadats.

Per tant, el mercat de treball no podrà ser mai flexible. Aquest fet, porta a desequilibrar constantment el mercat de treball.

Deixa un comentari