5.1.- Els salaris i el mercat de treball

El salari és el preu del treball. I com tots els preus es determina per l’acció conjunta de l’oferta i la demanda.

Una empresa contractarà un treballador més sempre i quan aquesta acció provoqui un augment d’ingressos superior a l’augment dels costos de contractar-lo. Amb altres paraules: la contractació d’un treballador per part d’una empresa només es farà si el VALOR D’ALLÒ QUE PRODUEIX EL TREBALLADOR és MÉS GRAN QUE EL COST DE CONTRACTAR-LO. També cal tenir en compte que a l’augmentar el nombre de treballadors i que augmentin els ingressos, cal que augmenti la producció, i, per tant, hi haurà també (a part de l’augment de costos derivats de l’augment de treballadors, augment de costos salarials) augment d’altres costos variables (matèries primeres, energia, …) per poder produir més unitats. Crear nous llocs de treballs i remunerar-los salarialment només tindrà sentit si l’augment dels ingressos és superior a l’augment de tots els costos associats a un augment de treballadors i un augment de producció. És a dir, per augmentar el nombre de treballadors el cost mitjà haurà de ser igual o inferior, etc.

La demanda de treball per part de les empreses:

Recordeu que hem estudiat dues lleis, llei d’oferta i llei de demanda. Hem vist com quan el preu d’un producte augmenta n’augmenta la seva oferta i en disminueix la seva demanda i a l’inrevés quan el preu d’un producte baixa n’augmenta la seva demanda i en baixa la seva oferta. Donat que els salaris són el preu del treball tindrem que:

A) La demanda de treball augmenta quan baixen els salaris i l’oferta de treball augmenta quan augmenten els salaris.

Naturalment, la demanda de treball també depèn de la productivitat i dels preus dels béns i serveis produïts. Hem dit abans que l’empresa al contractar ha de veure augmentat el valor dels seus productes per sobre de l’augment de costos. Si un treballador és molt productiu òbviament podrà veure remunerat el seu treball de manera superior. Naturalment, si els béns produïts baixen de preu disminueixen els ingressos de l’empresa i, per tant, o bé disminuirà la demanda de treball o bé es reduiran els salaris. I a l’inrevés, quan els béns produïts per una empresa es venen més cars hi ha més ingressos i, per tant, poden augmentar els salaris.

La quantitat de demanda de treball és el nombre de persones que les empreses estan disposades a contractar en cada nivell de salaris.

 

B) L’oferta de treball per part dels treballadors ve determinada per dos factors:

a) Relació temps dedicat al treball temps lliure

b) Salari, que no és altra cosa que el COST D’OPORTUNITAT d’una hora o una jornada de lleure.

El dia té 24 hores, l’any té 365 dies. Tots els dies i hores dedicats a treballar són simètricament dies i hores que deixa de tenir lliures el treballador. De manera complementària, cada hora lliure (no treballada) té un cost que és exactament el que es cobraria si en aquella hora es treballés.

Per tant:

L’oferta de treball per part dels individus mostra el nombre d’hores que un individu està disposat a dedicar a activitats remunerades i estarà en funció del preu (el que paguin les empreses, el que ell pugui cobrar) de l’hora treballada.

La quantitat d’oferta és el nombre de persones (o hores) disposades a treballar per a cada nivell de salari. En un sector de salaris elevats tendirà a augmentar-ne l’oferta; en un sector de baixos salaris tendirà a disminuir-ne l’oferta.

Tanmateix, hi ha altres factors que condicionen l’oferta, com són la formació professional o capacitació tècnica necessària per executar una determinada feina, la demografia (creixement de la població, immigrants, etc.) i la taxa d’activitat (quina sigui la població activa en relació a la població en edat de treballar).

L’oferta de treball tendeix a ser creixent ja que la població tendeix a créixer. Aquest creixement és inelàstic ja que tendeix a augmentar globalment independentment del que variin els salaris.

C) Punt d’equilibri del mercat de treball.

Com en tots els preus, els salaris s’haurien de posicionar en un punt d’equilibri on es troben l’oferta i la demanda de treball. Aquest punt es donaria en un mercat de competència perfecta. Si els salaris fossin completament lliures i flexibles i el mercat fos competitiu el lliure joc de l’oferta i la demanda determinarien el salari i el nivell d’ocupació d’equilibri.

Tanmateix, la realitat és molt més complexa.

D) Alguns conceptes complementaris:

a) Diferència entre salari nominal i salari real

b) La demanda de treball és una demanda derivada.

c) L’elasticitat de la demanda de treball

d) Relació entre salaris i costos marginals, productivitat marginal, variació del cost mitjà, creació de llocs de treball i maximització de beneficis.

Deixa un comentari