4.6.- Elasticitat de la demanda i de l’oferta

A) Elasticitat de la demanda

El concepte elasticitat fa referència a la sensibilitat de la quantitat demanada davant d’una variació del preu.

L’elasticitat-preu de la demanda mesura el grau en què varia la quantitat demanada quan varia el preu. És a dir, mesura fins a quin punt són sensibles els consumidors d’un producte a la variació dels preus d’aquell producte.

Tècnicament, aquest concepte s’expressa matemàticament com un cocient entre la variació percentual (%) de la quantitat demanada que es produeix quan el seu preu varia en un 1%, amb el ben entès de que es mantinguin fixos tots els altres factors que afecten la demanda (renda, preus dels altres béns, etc.)

Segons com afecti, hom pot distingir la tipologia següent:

a) Quan la variació en un 1% del preu produeix en la quantitat demanada una variació superior  a aquest % diem que la demanda és elàstica respecte del preu.

b)  Quan la variació en un 1% del preu produeix en la quantitat demanada una variació inferior a aquest %  diem que la demanda és inelàstica respecte del preu.

c) Quan la variació en un 1% del preu produeix en la quantitat demanada una variació igual diem que la demanda té elàsticitat unitària respecte del preu.

d) Diem que la demanda és perfectament elàstica o elàstica infinita quan la quantitat demanada pot créixer indefinidament encara que no varii el preu.

e) Diem que la demanda és perfectament inelàstica quan la demanda no varia gens ni mica encara que varii el preu.

B) Elasticitat de la demanda i ingressos totals

Per a totes les empreses que venen els seus productes (béns o serveis) el tema de l’elasticitat és molt important. Totes les empreses busquen el màxim de beneficis, i aquests es produeixen quan és màxima la diferència entre ingressos (per vendes) i costos. Totes les empreses intenten vendre el màxim dins dels seus costos fixos, tots intenten ser eficients. Quan un producte té la seva demanda elàstica, un % de disminució en el preu produeix un % superior en la demanda, al vendre més productes pot produïr-se un augment d’ingressos percentualment superior, i, per tant, augment de beneficis.  I a l’inrevés, augmentar els preus no sempre és rendible (no sempre augmenta els beneficis) ja que pot disminuir el % de vendes per sobre del % augmentat del preu.

En canvi, quan un producte té la seva demanda inelàstica es produeix el fenomen invers.

Quan la demanda és elàstica, una reducció del preu incrementa l’ingrés total i un augment del preu el redueix.

Quan la demanda és inelàstica, una reducció del preu disminueix l’ingrés total i un augment del preu l’incrementa.

C) Elasticitat de l’oferta

L’elasticitat de l’oferta reflecteix la flexibilitat dels venedors per alterar la quantitat que produeixen, tècnicament és la variació percentual (%) que experimenta la quantitat d’oferta d’un bé quan varia el seu preu en un 1% i es manetnen constants els altres factors (costos de producció, tecnologia, etc.)

Cal tenir present que sempre que augmenta el preu d’un producte n’augmenta la seva oferta i a l’inversa sempre que baixa el preu d’un producte en disminueix la seva oferta. Per tant:

a) Quan la variació en un 1% del preu produeix en la quantitat ofertada una variació superior  a aquest % diem que l’oferta és elàstica respecte del preu.

b)  Quan la variació en un 1% del preu produeix en la quantitat ofertada una variació inferior a aquest %  diem que l’oferta és inelàstica respecte del preu.

c) Quan la variació en un 1% del preu produeix en la quantitat ofertada una variació igual diem que l’oferta té elàsticitat unitària respecte del preu.

d) Diem que l’oferta és perfectament elàstica o elàstica infinita quan la quantitat ofertada pot créixer indefinidament encara que no varii el preu.

e) Diem que l’oferta és perfectament inelàstica quan la quantitat ofertada no varia gens ni mica encara que varii el preu. Per més que augmenti el preu del quadre “Guernica” de Picasso la quantitat ofertada serà sempre 1 quadre.

Deixa un comentari