3.4 Els costos de producció: en el curt i en el llarg termini.

La producció de béns i serveis per part d’una empresa requereix unes “entrades” (o inputs) que tenen un cost. Els inputs són tots els factors i materials que cal incorporar per poder obtenir aquests bés i serveis. Cal recordar que els factors productius són el treball, el capital, … i que per poder “treballar” cal que entrin a l’empresa materials, matèries primeres, productes intermedis, etc.

Tots els empresaris volen reduir costos. Hem d’estudiar ara els costos per veure com podríem reduir-los.

3.4.1 Costos comptables i costos implícits.

Es torna a fer servir l’expressió cost d’oportunitat per designar la totalitat dels costos de la producció. És la suma de tots els costos, la suma de tots els valors dels factors necessaris per produir els béns i serveis.

Una part d’aquests costos són explícits, és a dir, són els diners que hem hagut de pagar per produir aquell dia (o mes o any) tots els béns i serveis. Aquest cost queda reflectit en la comptabilitat de l’empresa ja que és un flux monetari que ha sortit de l’empresa; per això se l’anomena cost comptable. Però l’empresa ha fet servir recursos propis (que fa temps va comprar) i, per tant, hi ha també uns costos implícits.

Costos econòmics i costos d’oportunitat: són dues expressions diferents per designar el mateix concepte. El cost econòmic és la suma dels costos comptables més els costos implícits.

3.4.2 Els costos de producció en el curt termini

Recordem que el concepte curt termini es refereix a aquell període de temps en el qual l’empresa no varia els factors fixos (K) i, per tant, les variacions de la seva producció (augmentant o disminuint-la) no alteren la quantitat d’aquests factors. L’espai és el mateix, el terreny també, el nombre i tipus de màquines igual, etc. Aquests factors tenen un cost: són els costos fixos; hem de netejar el local, hem de fer funcionar la calefacció, consumim electricitat, hem de mantenir els ordinadors, les màquines, pagar les assegurances, etc. Tant si la nostra producció augmenta (produïm i venem més) com si disminueix, hem de cobrir (pagar o amortitzar) els mateixos costos fixos. Els altres costos (treball, la L) són variables.

COST TOTAL = COSTOS FIXOS + COSTOS VARIABLES

3.4.3 Els costos marginals

En l’apartat 3.2 hem estudiat el producte total (PT) i el producte marginal (PML). Bé ara podem entendre el concepte de cost marginal una vegada hem comprès el concepte de cost total. Ens preguntem què passa en els costos totals d’una empresa quan aquesta augmenta en una unitat la seva producció. És a dir, què ens costa de més produir una unitat més. L’exemple del restaurant, el cost marginal seria en quant augmenten els costos totals de l’empresa si ens proposem servir un dinar més. En el cas de la fàbrica de cotxes, la pregunta és en quant ens han de pujar els costos totals si volem produir un cotxe més.

CM = increment de CT / increment de q (recordeu la primera fórmula. q = f (L, K)

A curt termini, els costos marginals tendeixen en una primera fase a decréixer cada vegada més ja que augmenten els treballadors (o hores treballades) amb els mateixos factors fixos, per tant, els costos fixos es reparteixen entre més unitats produïdes, i l’augment dels costos variables produït per l’augment de treballadors repercuteix poc (proporcionalment) en els costos. Tanmateix, arriba un moment en que els costos marginal ja no decreixen i poc a poc tornen a augmentar, el rendiment marginal decreix i els costos marginals creixen. Tot plegat és expressió de la llei de rendiments decreixents que hem estudiat.

3.4.4 Els costos mitjans o unitaris

Ara podem entendre un nou concepte, el de costos mitjans o unitaris que és el resultat de dividir el cost total per la quantitat produïda.

CMi = CT / q

Naturalment, els costos mitjans (o el cost -el que costa- d’una unitat produïda) segueix la regla anterior. Primer tendeix a decréixer, arriba a un mínim i a continuació creix.

3.4.5 Els costos mitjans en la producció en el llarg termini: els rendiments d’escala

A l’apartat 3.3 hem estudiat els rendiments a escala i hem vist com aquests rendiments podien ser creixents, constants i decreixents. Doncs bé, mirem els costos mitjans a llarg termini. En una empresa que presenta una escala de rendiments creixents tindrem una escala de costos mitjans decreixents. En una empresa de rendiments decreixents tindrem una escala de costos creixents. En una empresa de rendiments constants tindrem una escala de costos mitjans estables.

Deixa un comentari