1.3 El problema central de la ciència econòmica.

El problema que ha de resoldre l’economia com a ciència és el de l’escassetat, fenomen que es produeix quan es dona un desig o necessitat de béns i serveis superior a la quantitat disponible dels mateixos.

L’economista ha d’estudiar les diverses alternatives i avaluar-les, és a dir, considerar les conseqüències de cadascuna d’elles per veure quina és la decisió oportuna segons els costos, és a dir, què es perd. Triar una alternativa implica no triar-ne unes altres. El que perdem o deixem d’obtenir quan triem és el cost d’oportunitat: quantitat de béns i serveis als quals renunciem quan triem un determinat bé o servei.

Per estudiar el cost d’oportunitat els economistes fan servir un model anomenat frontera de possibilitats de la producció (FPP) el qual pretén mostrar la quantitat màxima possible d’uns béns i serveis que pot produir una economia determinada a partir dels recursos i tecnologia de què disposa i donades les quantitats d’altres béns i serveis que també produeix.

La producció potencial d’una economia és la producció màxima que hom pot obtenir amb uns recursos productius determinats i un nivell tecnològic donat. Si amb aquests recursos i tecnologia hom vol produir més béns o serveis d’un tipus forçosament haurà de disminuir la producció d’altres béns o serveis, aquesta reducció o renuncia sera el cost d’oportunitat d’aquest augment o d’aquests nous béns i serveis ja que hi ha una escassetat de recursos que ve determinada per la seva disponibilitat en un període concret i el nivell tecnològic existent.


Deixa un comentari