1.7 L’intercanvi, l’especialització i la divisió del treball.

En una economia de subsistència les persones duen a terme una activitat diversificada que els permet obtenir els béns necessaris per a la subsistència de la seva família. Les societats de caçadors i recolectors i moltes societats d’agricultors i ramaders són autosuficients.

Amb el temps, va ser necessària una especialització per poder obtenir alguns béns, com per exemple la metal·lúrgia. Poc a poc, hom va observar que alguns conreus eren més rendibles en un territori que no pas en un altre i els pagesos i ramaders es van especialitzar en produir béns en quantitat molt superior a la que necessitaven i van obtenir excedents que podien bescanviar amb altres pagesos i ramaders. L’especialització, és a dir, la divisió del treball, millora i augmenta la producció, però requereix sistemes d’intercanvi. I a l’inrevés, quan una societat permet o facilita l’intercanvi (carreteres, ports, mercats, etc.) pot donar-se una divisió del treball i una especialització tant de les empreses com dels treballadors i llurs eines i maquinària.

Deixa un comentari