1.6 Els sectors productius

Els agents principals de l’activitat econòmica són les famílies, les empreses i el sector públic. Un tipus especial d’empreses són les institucions financeres (bancs i caixes) que aporten recursos financers a les famílies i a les empreses, i, també, a la resta del món.

Normalment es considera que tots els sectors productius es poden classificar en tres grups.

A) Sector primari que agrupa totes les activitats que consisteixen en extraura de la natura béns que poden ser destinats al consum o a la seva transformació. Es tracta de les activiats agràries, ramaderes, de pesca, i les explotacions forestals. A Espanya, aquesta activitat reprsenta el 3% del PIB i

View more presentations from estribor.

 

B) El Sector secundari o industrial comprèn la indústria, la mineria la construcció i el sector energètic. A Espanya actualment representa 30% del PIB; cal observar que d’aquest percentatge, el 18% representa la indústria (amb la mineria i l’energia) i el 12% l’aporta la construcció (tant obra pública com privada).

View more presentations from smerino .

C) Sector terciari o de serveis. Està format per un ventall ampli i divers d’activitats que ofereixen un producte intangible (no material), com per exemple: comerç, transports, comunicacions, educació, sanitat, turisme, finances, defensa i ordre públic. A Espanya representa el 67% del PIB. Es distingeix entre serveis públics (policia, instituts, etc.) i serveis privats (comerç, transports de mercaderies, agències de viatges, etc.)

Deixa un comentari