EXERCICIS

Heu de confeccionar UN ÚNIC article per cada Unitat treballada. De manera que hi haurà unitats amb 2 o 3 exercicis, o més, segons els casos. Us posaré UNA NOTA per cada paquet d’exercicis, una per a cada unitat. Els dos o tres alumnes de cada grup de treball tindreu la mateixa nota i heu de tenir idèntics els exercicis; després, si els heu de millorar, la millora pot fer pujar la nota a tots, si tots feu la millora, o només a aquells que la facin.

Els exercicis els heu de publicar en “privat” i els heu d’associar a una “categoria” i a una “etiqueta”.

És indispensable que gestioneu el vostre “perfil” del Bloc de manera que aparegui el vostre nom clarament (Nom i cognoms) i la vostra adreça electrònica correcta.

Sempre que estigueu treballant un article l’heu de protegir amb contrasenya o en “esborrany” i quan el tingueu llest per ser corregit l’heu de passar a “privat” i redactar un primer comentari en el qual m’exposeu que ja heu fet tota la feina. Jo us corregiré i redactaré comentaris als vostres articles i vosaltres rebreu notificació per mail d’aquesta intervenció. Si us dic que heu de millorar la feina, quan ho hàgiu fet, m’ho heu de comunicar per escrit a continuació redactant un tercer comentari (el segon haurà estat el meu). D’aquesta manera anirem treballant, els meus comentaris seran números parells i els vostres senars.

Exercici 1

Cada grup d’alumnes ha de triar un país. Serà el seu país tot el curs. Els alumnes han de crear un article amb el nom del país escollit i els seus, amb aquest format

“PAIS TAL …” per Joaquim Fradera, Jordi Plana i Mercè Aran.

El primer exercici consisteix en cercar les dades bàsiques del país: territori, població, mapa, capital, forma de govern, piràmide edats, i la distribució absoluta i percentual dels tres sectors productius, primari, secundari i terciari; aquestes dades han de ser el més recents possibles. Cal especificar la font (d’on heu extret l’informació) i la data exacte de les dades. Les dades són dobles per a cada sector productiu; per un costat cal especificar el PIB absolut en Euros o dòlars de l’any de referència de cada sector i el percentatge que significa respecte el PIB total d’aquell any; per altra banda, cal donar la dada absoluta de població activa empleada en cada sector i la dada percentual.

Exemple: PLANILANDIA, a l’any 2008, segons dades de l’OCDE, web oficial de l’OCDE.

Sector Primari any 2010: 34.000.000,00 d’Euros, que representa el 20% del PIB;  hi treballaven 500.000 persones de població activa, que representen el 5% de la població activa del país

Sector Secundari any 2010: 68.000.000,00 d’Euros, és a dir el 40% del PIB; ocupava a 4.000.000 de persones de la població activa, o sigui el 40%

Sector Terciari: 68.000.000,00 d’Euros, que representa el 40% del PIB; donava feina a 5.500.000 persones de població activa, o sigui el 55%

Aquest article l’heu de publicar en privat.

Exercici 2

El mateix que a l’exercici 1 (territori, població, mapa, …) però de Catalunya

Exercici 3

El mateix que a l’exercici 2 (territori, població, mapa, …) però d’Espanya.

EXERCICIS UNITAT 7 EL PIB

Exercici 4

Heu de cercar dades sobre el PIB del vostre país, dades sobre l’evolució d’aquest PIB en els darrers anys, una dècada o més. Del vostre país també heu de cercar com ha evolucionat l’IPC. Al mateix temps heu de cercar dades sobre el Producte Nacional (PN) i la Renda Nacional (RN), la seva evolució en els darrers anys (10 o 30, quantes més referències millor), i finalment el PIB per càpita i la renda per càpita.

Exercici 5

El mateix que en l’exercici anterior, però d’Espanya i de Catalunya. Especialment, valoraré aquells exercicis que aconseguiu trobar dades fiables sobre aquestes magnituds macroeconòmiques d’Espanya sense Catalunya, i/o també sense Euskadi. És a dir, estaria bé poder comparar les dades de dos possibles estats, l’Estat espanyol i l’Estat català en cas que fossin estats separats; gairebé sempre que hi ha dades d’Espanya aquestes integren les dades de tot el territori de l’estat actual, és a dir, amb les dades també de Catalunya. Per copsar les reals diferències Catalunya-Espanya hauríem de poder trobar aquestes dades ben desglossades. Hi ha institucions d’empresaris i comerciants catalans que ho han calculat i publicat a internet.

Si fos el cas que quan acabeu aquests o altres exercicis el darrer comentari encara és un de vostre perquè jo encara no us he corregit exercicis anteriors NO ESCRIVIU UN NOU COMENTARI!!!! EDITEU EL VOSTRE DARRER COMENTARI I AFEGIU QUE TAMBÉ HEU ACABAT UN NOU EXERCICI, EL 17 O EL 18 ETC. ESTIGUEU ATENTS AMB EL PROCEDIMENT ESTABLERT PER AGILITZAR I FACILITAR LA TASCA DE CORRECCIÓ.

EXERCICIS UNITAT 8 ELS CICLES ECONÒMICS: INFLACIÓ, ATUR I CRISIS.

Exercici 6

A partir del model teòric de la demanda i oferta agregades intentem entendre les causes i dimensions de les crisis cícliques que observem periòdicament en les economies basades en el lliure mercat. Resumint, la crisi apareix quan la quantitat produïda (béns i serveis, PIB) no creix en proporció al creixement de la població i les seves  necessitats i més aviat decreix; els símptomes d’aquest fenomen s’expressen o bé en inflació o bé en atur o bé les dues a la plegada. L’exercici que heu de fer consisteix en cercar en la història del vostre país les crisis econòmiques greus que ha patit, quan es van produir, quines dades (atur o inflació) les expressaren i a quines causes foren atribuïdes i quins remeis va semblar que van ajudar a superar-les. Per tant, de cada país, la crisi o crisis que detecteu en la seva història  n’heu d’especificar: DATA, SÍMPTOMES (preus i atur, …), CAUSES I SOLUCIONS. Tingueu present, que a gairebé tot arreu va afectar seriosament la crisi dels anys 30 (després del crac del 29) i la crisi del petroli dels anys 70 i l’actual crisi que més o menys ha anat i va afectant a tothom des del 2008, si és que no trobeu altres crisis abans o després.

Exercici 7

Inflació i atur. Cal afegir un article de Catalunya i Espanya amb aquest títol “Inflació i atur a Espanya i a Catalunya: 1955-1975 (dictadura franquista, boom econòmic, sortida de l’estancament o autarquia, obertura al món), 1976-2000 (des del restabliment de la democràcia fins integrar-nos a la Unió Europea aproximadament) i des de 2001 fins 2015 (amb l’adopció de l’Euro). Es pot cercar el període sencer (1955-2015) o pels tres trams esmentats. En qualsevol cas, cal poder resumir AL FINAL dades d’inflació per dècades; per exemple, des de 1955 (aproximadament) fins a 1965 la inflació va ser del … 300% (no és així, és un exemple); o, respecte l’atur: “tal” any de la dècada 1955-1965 enregistra el nivell d’atur més baix a tal any, o bé, enregistra el nivell d’atur més elevat a tal any. És a dir, heu de contemplar les dades i comentar-les, per ressaltar els moments de pitjor situació respecte aquests dos indicadors (inflació i atur) i de millor situació.

EXERCICIS UNITAT 9 INTERVENCIÓ EN L’ECONOMIA DE L’ESTAT: EL SECTOR PÚBLIC

Exercici 8

Heu de fer un article nou del vostre país i cercar el següent tipus d’informació:

a) Estructura de l’administració pública, de l’Estat. A Espanya, per exemple, tenim 3 nivells: 1) L’administració central de l’estat, el govern central, els ministeris, i les províncies; 2) Les comunitats autònomes de les regions i nacionalitats, com la Generalitat de Catalunya; i 3) Les administracions locals: els municipis amb els seus ajuntaments, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, les Diputacions, etc. Heu de cercar doncs l’estructura del vostre país,

b) Empreses públiques principals del vostre país, empreses de l’estat, o empreses on l’estat hi té el màxim poder, com per exemple, a Espanya, RENFE, etc. Penseu que el 17 d’abril de 2012, fou notícia l’expropiació de l’empresa de REPSOL, l’argentina YPF per part del govern de Buenos Aires.

c) Pressupostos de l’Estat, dèficit i Deute públic acumulat. IRPF i IVA

El segon punt l’haureu de completar amb la xarxa general d’empreses (grans, petites, etc.) i cal tenir llistades les empreses públiques, de l’Estat o controlades per l’Estat (com RENFE o Correos a Espanya o Ferrocarrils de la Generalitat a Catalunya). Cerqueu sobretot, de qui són les grans companyies d’autopistes, aeroports, línies aèries, ferrocarrils, electricitat, gas, petroli, mines, etc.

Exercici 9 (Heu de fer un article nou)

Heu de crear un article nou amb el títol “Pressupostos de l’Estat i la Seguretat Social a Espanya i Pressupostos de la Generalitat de Catalunya” En aquest article heu de posar de manera resumida els Pressupostos Generals de la Generalitat per l’any 2015 tal i com es van aprovar i també de manera resumida els Pressupostos de l’Estat espanyol per a 2015. Podeu cercar moltes i diverses maneres de resumir aquests pressupostos, PERÒ SOBRETOT no oblideu els aspectes següents:

a) En un pressupost hi ha previstes DESPESES i INGRESSOS!!!! no només despeses!

b) Per tant, podem tenir pressupostos amb DÈFICIT, EN EQUILIBRI O EN SUPERAVIT. Cal que mireu en quina situació estem pel 2015, quin és el dèficit previst.

c) Heu de cercar i mostrar partides de despesa concretes i quin percentatge representen respecte el total de la despesa. Concretament vull dir: en EDUCACIÓ, EN SANITAT, EN DEFENSA, EN OBRES PÚBLIQUES i EN TRANSFERÈNCIES.

d) Heu de cercar i aportar el total del DEUTE PÚBLIC d’Espanya i de Catalunya.

e) Heu de cercar informació de les balances fiscals Catalunya Estat central, dèficit fiscal català, etc.

Aquest article doncs, té dues parts: Espanya i Catalunya.

EXERCICIS UNITAT 10 DINERS, BANCS I CAIXES (Tots els exercicis en un ARTICLE NOU amb el títol “Diners”

Exercici 10

Cada grup ha de cercar la moneda de curs legal del seu país, enganxar-ne fotografies de cada mesura de moneda i bitllet; també cal cercar la seva actual equivalència en Euros i Dòlars. En el cas d’alumnes que tenen un país de la zona Euro, cal cercar la moneda pròpia anterior a l’Euro i respondre a tots els apartats exposats anteriorment i, a més, l’equivalència a Euros en el moment del pas a l’Euro.

Exercici 11

Cada grup d’alumnes ha de cercar la història de la seva Banca (del seu país); quan es va crear el primer banc, quan es va crear un Banc Central. També cal cercar el “coeficient de caixa” del seu país.

Exercici 12

Cada grup ha d’escollir una de les empreses que cotitzen a Borsa en el selectiu Ibex35 (d’Espanya) i fer un article sobre la seva composició si es tracta d’un grup d’empreses, llistar els seus accionistes principals i el percentatge d’accions que posseeixen, a quines activitat econòmiques es dedica el grup, on és la seva seu social, quin capital té, nombre d’empleats, nombre d’oficines o fàbriques o botigues, una petita història.

Exercici 13

Cal que cerqueu què és a Espanya la Comissió Nacional del Mercat de Valors, quines funcions té, què controla, com, etc.

En segon lloc heu de cercar com està regulada a Espanya la tasca dels agents de canvi i borsa o les agències que poden comprar i vendre en borsa.

En tercer lloc, heu de cercar quins índexs selectius operen a la borsa de new York, quines empreses els formen i esbrinar si hi ha empreses espanyoles que cotitzen a Wall Street. Heu de redactar també una valoració personal del film.

Heu de cercar si hi ha borsa al vostre país, a quines ciutats, quines empreses hi cotitzen

Exercici 14

Heu d’anar a la pàgina web de la Unió Europea i copiar les dades següents:

1.- Llistat d’Estats membres actuals (28) amb la data d’entrada i quina moneda fan servir i des de quan (si són dins de la zona euro o no) o quan la faran servir.

2.- Amb quins països europeus, la UE té relacions especials: tot i no ser membres de la UE fan servir l’Euro, o tenen tractes econòmics especials.

3.- Què és l’TTIP? Per què se’l critica? per què se’l defensa?

4.- Evolució de les relacions Euro Dòlar USA

EXERCICIS UNITAT 11 : ECONOMIA INTERNACIONAL, BALANÇA DE PAGAMENTS, Etc. (Tots els exercicis en un article NOU amb el títol “Comerç”)

Exercici 15

Heu de cercar del vostre país a quins altres països EXPORTA més mercaderies i quin tipus de mercaderies exporta, també heu de cercar de QUINS PAÏSOS IMPORTA mercaderies, quines importa. Finalment, heu de cercar informació sobre si la balança (Exportacions menys Importacions) és favorable (positiva) o desfavorable (negativa).

Exercici 16

El mateix que abans però d’Espanya

Exercici 17

El mateix que abans però de Catalunya

 

EXERCICIS PER ARRODONIR LA NOTA FINAL – Article i exposició a classe

Programes electorals dels partits que es presenten a les eleccions generals: PP – PSOE – Unidos Podemos (En comú Podem) – Ciudadanos – CDC – ERC – PNB i Bildu

Propostes econòmiques concretes de cada partit:

Impostos

Despeses en sanitat

Despeses en Ensenyament i Universitats

Sostre de dèficit

Inversions en obres públiques

Com crear ocupació

Com sortir de la crisi

Com millorar la productivitat

Com millorar les exportacions

Com millorar la competitivitat

Pensions i subsidis

Etc

 

Deixa un comentari