EL TREBALL DE RECERCA

Dintre del web de l’EDU365 teniu totes les pautes a seguir per desenvolupar de manera correcta el treball de recerca:
http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/index.htm

Recordeu que consta d’un apartat escrit i una part oral:

Presentació escrita

La presentació escrita del treball consisteix en un informe amb l’estructura mínima següent:

1. Inici
* Portada
* Índex
2. Cos
* Introducció
* Nucli de l’informe
* Conclusions, recomanacions
* Llista de referències
3. Final
* Annexos

Presentació oral:

* L’exposició ha de tenir tres parts: introducció, nucli i conclusions igual que el cos de l’informe.
* Identifica i organitza els punts clau.
* Desenvolupa transicions entre els punts clau.
* Escull els exemples i incidents més adequats per a clarificar la presentació i fer-la amena.
* Prepara un guió esquemàtic de l’exposició amb els punts clau del treball i els exemples. El podràs utilitzar durant la presentació.
* Prepara informació visual per a il·lustrar els punts clau.

PRESENTACIÓ DE TREBALLS-DOSSIERS

NORMES BÀSIQUES PER A LA PRESENTACIÓ D’UN TREBALL

Portada: Aquest full ha de contenir les dades següents (ni més coses, ni menys)

exemple

Títol del treball                   Dossier temes 3 i 4

Matèria                             Història

Cognoms i nom                 PUJOL BASTIDA, Joan

Curs i grup                        3r ESO A

Nom professor/a                Enric Mola

Curs acadèmic                  2009-2010

 

ASPECTES GENERALS

Paper:                             DIN A4 blanc (obligatori)

Marges:               3,5 cm. a l’esquerra i 2’5 cm a la dreta (aproximadament)

Índex i paginació:

Si es tracta d’exercicis del llibre caldrà que estiguin ordenats.

En cas d’un treball monogràfic caldrà paginar-lo i fer al principi un índex tot i indicant els apartats i les pàgines corresponents a cadascun.

Cos i interlineat:

Si es fa amb ordinador, lletra cos 12 i interlineat a 1’5. La lletra serà tipus ArialTimes New Roman.

Si es fa a mà cal utilitzant una pauta per que el renglons siguin rectes, amb un espaiat de 1 cm. aproximadament.

Netedat i llegibilitat:

Si es fa a mà, la lletra ha de ser llegible.

En qualsevol cas, es valorarà la qualitat expressiva i la netedat en la presentació (col·locació de fotos o gràfics, etc.)

Ordre:

Si es tracta d’exercicis del llibre, s’han de fer per ordre, escrivint l’enunciat, si s’escau, i indicant abans la pàgina del llibre i el número d’exercici.

Si es tracta d’un treball temàtic, cal seguir l’ordre marcat pel professorat.

Redacció:

Una de les finalitats de qualsevol treball, encara que no sigui més que fer uns exercicis del llibre, és que l’alumne/a aprengui a entendre el que llegeix i a expressar la resposta de la forma més correcta possible. Per això és imprescindible escriure el treball amb paraules pròpies. No s’ha d’utilitzar el recurs de “retallar i enganxar”, si no és amb material gràfic i amb coneixement del professor.

Fonts, referències i peus de pàgina o foto.

En el cas d’un treball monogràfic caldrà afegir un apartat final amb el llistat de fonts consultades, ordenades alfabèticament, i si es cita literalment algun paràgraf, posar-lo entre cometes i fer constar la font (i la pàgina si s’escau) en una nota a peu de pàgina.

Ortografia:

És important, si el treball es fa amb ordinador, passar el corrector. SI es fa a mà, tenir cura de l’ortografia.

 

Programari lliure:

Per tal d’evitar problemes, si es fan els treballs amb ordinador, és important acostumar-se a treballar amb programari lliure. El Departament d’Educació posa a la vostra disposició l’Open Office, amb el diccionari de català instal·lat (és molt semblant a Word, de Microsoft)