Continguts.

Els continguts de dibuix tècnic de 1r de batxillerat engloben 3 grans grups:

 1.    GEOMETRIA PLANA
 2.    SISTEMA DIÈDRIC
 3.    SISTEMA AXONOMÈTRIC

Aquests tres grans blocs es distribuiran al llarg dels tres trimestres.

1r Trimestre

GEOMETRIA PLANA

 1. Llocs geomètrics.
 2. Polígons.
 3. Transformacions geomètriques en el pla.
 4. Tangències i enllaços.
 5. Corbes geomètriques, corbes tècniques i còniques.

2n Trimestre

     SISTEMA DIÈDRIC.

 1. Vistes dièdriques.
 2. Fonaments del sistema dièdric ortogonal. Representació en l’espai: punt, recta i pla.
 3. Moviments en el pla. Girs, abatiments i canvis de pla.
 4. Representació de cossos geomètrics. Prisma i piràmide.

3r Trimestre

     SISTEMA AXONOMÈTRIC.

 1. Sistema isomètric.
 2. Perspectiva cavallera, militar i DIN5.

CONTINGUTS DAO (Normalització i croquitzaci)ó.