Pla de lectura

PLA LECTOR DE CENTRE

 1. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS GENERALS

Durant el curs 2014 – 2015 ens plantegem iniciar la formació del Departament del projecte ILEC (Impuls a la lectura) degut a la detecció de  necessitats metodològiques i organitzatives  per l’equip docent i que volem resoldre fixant-nos els següents objectius:

 • Organitzar la franja dels 30 minuts de lectura diària prescriptiva.
 • Donar contingut a aquests 30 minuts: compartir activitats de gust per llegir.
 • Disposar d’un espai adient i exclusiu per ubicar la biblioteca escolar i utilitzar-la com a tal ja que, degut a la quantitat d’alumnes en creixement en els últims anys i la conseqüent manca d’aules, aquest havia passat a ser una classe més i, paulatinament, havíem deixat d’utilitzar-lo com a biblioteca.
 • Consensuar metodologies per l’ensenyament i aprenentatge de la lectura per crear línia d’escola.
 • Utilitzar la lectura com a instrument d’aprenentatge en totes les àrees curriculars i de manera tranversal al llarg de tota la primària.
 1. ACTUACIONS EN RELACIÓ ALS TRES EIXOS:

Es crea un grup impulsor per definir, coordinar i implementar totes les actuacions al voltant de la lectura.

 

 • GUST PER LLEGIR

 

2.1.1 Concepte

S’entén com l’adquisició d’un hàbit basat en el gaudi, com a descobriment d’unes l·limitades possibilitats d’oci, i com a expressió i formació del gust personal i del desig lector propi. Suposa una lectura en llibertat.

2.1.2 Objectius específics del gust per llegir

– Fomentar la creativitat a través de la lectura com element essencial pel desenvolupament  òptim dels nens i nenes.

–  Facilitar i promoure el contacte amb els llibres.

–  Convertir la lectura en un moment de plaer, de diversió i joc lligat al procés educatiu i el projecte docent.

– Programar activitats d’animació lectora en tots els nivells.

– Conèixer les diferents biblioteques pel que fa a ús i organització (classe, escola i municipi) com a eix vertebrador de l’ensenyament-aprenentatge, i com a factor de compensació social.

– Implicar les famílies amb l’objectiu d’elevar d’interès per la lectura dels seus fills i filles.

– Promoure eines d’avaluació per a l’adequació dels objectius didàctics de les diferents activitats de lectura respecte a les necessitats de l’alumnat.

 

2.1.3.Actuacions

 1. Marcar a l’horari una franja de lectura diària on els nens poden elegir llibres de la biblioteca del centre, de la biblioteca del poble o de casa. (ANNEX 1)
 2. Fer un jornada dedicada a la biblioteca on els alumnes puguin opinar sobre com volen que sigui, quin nom i quina mascota els agradaria que tingués, quines activitats volen proposar.
 3. Dotar la biblioteca de nou mobiliari, nous espais de lectura, nous llibres i col·leccions on cada cert temps hi haguessin novetats i exposicions temàtiques.
 4. Triar nom i mascota de la biblioteca mitjançant dibuixos i noms per part d’alumnes i amb les votacions de tot l’alumnat del centre.

Dotar les aules amb llibres prestats de la biblioteca del centre que es van canviant periòdicament. L’objectiu és centralitzar tota la dotació de llibres en un únic lloc i fer el préstec de la biblioteca a les aules.

 1. Aprofitar el dia de Sant Jordi en què ja es fa la jornada literària per, a banda de les diferents activitats relacionades amb la lectura, muntar paradetes al pati on vendre treballs fets pels nens a les famílies. La recollida d’aquests diners s’invertiran en el fons de la biblioteca.
 2. Utilitzar diferents models de lectura:
 • Apadrinament lector entre alumnes de C.S. i C.I.
 • Lectura de contes d’alumnes de C.M. a E.I.
 • Voluntariat de lectura d’alumnes de 4t d’ESO de l’institut Manuel de Montsuar a C.I.
 • Lectura de contes de pares d’infantil: vincles lectors.
 • Lectura de contes de les auxiliars de conversa en anglès a alumnes d’infantil.
 • Lectura de contes per part de personalitats del poble o autors.
 1. Participació en activitats que fomentin la lectura com el Certament de lectura en veu alta organitzat pel Departament d’Ensenyament i Enciclopèdia Catalana.
 2. Sortides a la biblioteca Sant Bartomeu d’Alpicat per veure exposicions, agafar llibres, etc.
 3. Diferents col·laboracions amb la biblioteca Sant Bartomeu: club de lectura.
 4. Activitats transversals en relació a la lectura com:
 • Contes musicals (Biblioteca Sant Bartomeu i EMMA).
 • Lectura de contes i/o poemes a la ràdio del poble

 

DISSENY DE LA NOVA BIBLIOTECA

 

De les idees sorgides d’una de les activitats de la jornada “Com volem la nostra biblioteca?” feta pels alumnes i amb la col·laboració de pares i mares de l’escola, el curs passat, on es va dissenyar l’espai de com havia de ser (un espai acollidor, amb coixins, amb molta llum, amb diferents espais per edats,…).

MODELS LECTORS

 

 • Apadrinament lector entre alumnes de C.S. i C.I.

És una de les activitats dins de la franja de lectura diària dels 30 minuts. Cada alumne de 5è i 6è fa de padrí lector d’un alumne de 1r i 2n. Signen un contracte simbòlic a inici de curs i mantenen el lligam durant dos cursos.

 

 • Lectura de contes d’alumnes de C.M. a E.I.

Una altra de les activitats dins de la franja lectora que consisteix en que dos nens de cicle mitjà es preparen un conte durant dos dies amb ajuda d’un mestre i fan la lectura d’aquest el tercer dia a una aula d’infantil.

 • Voluntariat de lectura d’alumnes de 4t d’ESO de l’institut Manuel de Montsuar a C.I.

La tarda dels dimarts, antics alumnes de l’escola que ara van a l’institut fan de models lectors a alumnes de cicle inicial i els ajuden també a llegir.

 • Lectura de contes de pares d’infantil: vincles lectors.

 • Lectura de contes de les auxiliars de conversa en anglès a alumnes d’infantil.
 • Lectura de contes per part de personalitats del poble o autors

 

ACTIVITATS TRANVERSALS EN RELACIÓ A LA LECTURA

 • Contes musicals organitzats per la Biblioteca Sant Bartomeu i l’escola municipal de música d’Alpicat (EMMA) que s’expliquen a la jornada musical de l’escola amb alumnes que toquen instrument.
 • Lectura de contes i/o poemes a la ràdio del poble.

Aquest curs, aprofitant l’activitat engegada el curs passat de lectura de contes de cicle mitjà a alumnes d’infantil, es llegeixen aquests contes a la ràdio un cop setmanalment. S’enregistren i s’emeten.

 

 • SABER LLEGIR

 

 • Concepte

L’aprenentatge de la lectura representa el desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i interpretar textos.

Aquest aprenentatge inclou les habilitats funcionals bàsiques (mecànica lectora) i les estratègies de lectura que el lector aplica per comprendre un text.

 

    3.2.2. Objectius específics del Saber Llegir.

– Coordinar el professorat en l’ensenyament de la lectura compartint un enfocament metodològic que tingui en compte la perspectiva d’aprenentatge de l’alumne.

– Formar lectors competents.

– Planificar, coordinar i sistematitzar la coherència de les estratègies que el centre desenvolupa a l’entorn de la lectura.

– Implicar les famílies amb l’objectiu d’elevar d’interès per la lectura dels seus fills i filles.

– Promoure eines d’avaluació per a l’adequació dels objectius didàctics de les diferents activitats de lectura respecte a les necessitats de l’alumnat.

 • Actuacions
 1. Incloure a l’horari tallers d’estratègies de lectura a 3r, 4t, 5è i 6è. Fins el curs 2018-19, els tallers els realitzen els mestres especialistes en tallers de lectura, un per nivell. A partir del curs 19-20, l’ensenyament explícit de les estratègies de lectura l’assumeixi el tutor, per tant es conserva la dedicació horària d’aquests tallers que haurà de constar a l’horari. Els especialistes o mestres d’àrea aplicaran les estratègies en les seves respectives matèries. Això vol dir que desapareix la figura del mestre especialista en tallers de lectura que durant dos cursos ha modelat l’aplicació dels tallers en tots els cursos de 3r a 6è.
 2. Els docents especialistes en tallers de lectura són els referents per la seva continuïtat i aplicació de la metodologia. També són responsables de la transferència de la metodologia al professorat novell que s’incorpora al centre.
 3. Incloure a activitats de lectura col·lectiva des de P3 fins a 2n per a l’aprenentatge inicial de la lectura.
 4. Programar sessions per al treball de fluïdesa lectora a l’àrea de català i castellà durant tot el curs.
 5. Realitzar lectura amb l’auxiliar de conversa en anglès durant tot el curs.
 6. Dissenyar activitats des de les diferents àrees donant sentit a la lectura en veu alta: a coneixement del medi lectures de la informació per portar a terme els projectes realitzats o petites conferències, a música lectura de poemes amb música de fons, a plàstica lectura de biografies o anècdotes de diferents artistes rellevants, etc.

 

 • LLEGIR PER APRENDRE

 

3.3.1. Concepte

Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l’aprenentatge i tenir la capacitat d’utilitzar la lectura com a eina per a l’accés a la informació, la descoberta i l’ampliació de coneixements, és a dir, l’ús de la lectura esdevé un instrument d’aprenentatge a totes les àrees del currículum.

De la mateixa manera, llegir per aprendre contempla els continguts bàsics de  la formació d’usuaris de biblioteques.

3.3.2 Objectius específics de llegir per aprendre

–  Coordinar el professorat en l’ensenyament de la lectura compartint un enfocament metodològic que tingui en compte la perspectiva d’aprenentatge de l’alumne.

– Treballar la lectura comprensiva conjuntament amb l’escriptura i     l’expressió oral en cada una de les àrees. És responsabilitat de tot el professorat en totes les àrees del currículum.

– Tenir en compte les eines TAC (Tecnologies de l’aprenentatge i el Coneixement) com a fonamentals  en l’èxit lector dels alumnes.

– Promoure eines d’avaluació per a l’adequació dels objectius didàctics de les diferents activitats de lectura respecte a les necessitats de l’alumnat.

 

 • Actuacions
 1. integrar en les seqüències didàctiques de les diferents àrees d’aprenentatge situacions de lectura en les quals s’impliquin les estratègies de comprensió apreses i practicades als tallers. (ANNEX 5)
 2. Aplicar les estratègies que els alumnes han aprés i practicat en els tallers de lectura i que estan més directament implicades en el llegir per aprendre :
 • Fer connexions i activar coneixements previs
 • Fer inferències que permetin familiaritzar-se amb els gèneres

expositius(paraules desconegudes, connectors, estructures   internes dels textos expositius)

 • Estratègies per a l’aprenentatge del lèxic
 • Fer-se preguntes
 • Reorganitzar la informació ((taules, esquemes, mapes mentals, mapes conceptuals)
 • Extreure les idees principals
 • Fer resums
 • Cercar informació (utilització de diferents fonts)
 • Detectar buits de comprensió i compensar-los de maneres diverses
 • Desenvolupar estratègies cognitives personals per facilitar l’assimilació de la informació de la lectura. ( lectura d’estudi)

4.SEGUIMENT I VALORACIÓ DEL PLA LECTOR

Al llarg del curs es realitzen sessions de treball dels equips docents per poder valorar i millorar les actuacions del pla lector.