PRIMER CURS D’ESO

A continuació teniu el llistat de matèries de primer curs d’ESO del Departament d’Humanitats amb les corresponents instruccions per poder-les recuperar al mes de juny. Us recomanem que les llegiu atentament!

CIÈNCIES SOCIALS 1 ESO

Alumnes amb la matèria pendent al juny:

Recuperació ordinària del mes de juny:

-La recuperació ordinària de les matèries del Departament d’Humanitats es realitzarà a final de curs, entre els mesos de maig i juny, seguint el calendari oficial indicat pel centre a aquest efecte.

-Aquesta recuperació ordinària es realitzarà per mitjà d’un examen escrit.

-Els blocs de continguts es consideren per separat, per cada curs i per cada trimestre.

-A final de curs es farà la mitja dels tres trimestres del curs. Si de nota mitjana a final de curs surt un cinc es considerarà tota la matèria superada, tot i que hi hagi alguns trimestres suspesos.

-Si la nota mitjana dels tres trimestres és inferior a cinc, l’alumne haurà de recuperar tan sols els trimestres suspesos.

-En el cas de que la mitjana dels tres trimestres sigui cinc però hi hagi algun trimestre amb nota mitjana inferior a tres, l’alumne s’haurà de presentar d’aquest trimestre.

-Si en aquesta recuperació ordinària del juny no s’assoleix un cinc,  la matèria quedarà pendent en la seva totalitat (1a, 2a, 3a avaluació) per a la recuperació extraordinària del mes de juny.

Aprovats amb activitats de reforç al juny:

El quadern que han de comprar i realitzar en la seva totalitat és el següent:

Geografia i Història 1. Santillana Sèrie Avança

ISBN  978-84-9047-205-7

CULTURA I VALORS ÈTICS 1 ESO

Alumnes amb la matèria pendent al juny:

-La recuperació ordinària de les matèries del Departament d’Humanitats es realitzarà a final de curs, entre els mesos de maig i juny, seguint el calendari oficial indicat pel centre a aquest efecte.

-Aquesta recuperació ordinària es realitzarà per mitjà d’un examen escrit.

-Els blocs de continguts es consideren per separat, per cada curs i per cada trimestre.

-A final de curs es farà la mitja dels tres trimestres del curs. Si de nota mitjana a final de curs surt un cinc es considerarà tota la matèria superada, tot i que hi hagi alguns trimestres suspesos.

-Si la nota mitjana dels tres trimestres és inferior a cinc, l’alumne haurà de recuperar tan sols els trimestres suspesos.

-En el cas de que la mitjana dels tres trimestres sigui cinc però hi hagi algun trimestre amb nota mitjana inferior a tres, l’alumne s’haurà de presentar d’aquest trimestre.

-Si en aquesta recuperació ordinària del juny no s’assoleix un cinc,  la matèria quedarà pendent en la seva totalitat (1a, 2a, 3a avaluació) per a la recuperació extraordinària del mes de juny.

Aprovats amb activitats de reforç al juny:

Hauran de fer quadern de reforç que serà entregat pel professorat en aquest ENLLAÇ

RELIGIÓ 1 ESO

Alumnes amb la matèria pendent al juny:

-La recuperació ordinària de les matèries del Departament d’Humanitats es realitzarà a final de curs, entre els mesos de maig i juny, seguint el calendari oficial indicat pel centre a aquest efecte.

-Aquesta recuperació ordinària es realitzarà per mitjà d’un examen escrit.

-Els blocs de continguts es consideren per separat, per cada curs i per cada trimestre.

-A final de curs es farà la mitja dels tres trimestres del curs. Si de nota mitjana a final de curs surt un cinc es considerarà tota la matèria superada, tot i que hi hagi alguns trimestres suspesos.

-Si la nota mitjana dels tres trimestres és inferior a cinc, l’alumne haurà de recuperar tan sols els trimestres suspesos.

-En el cas de que la mitjana dels tres trimestres sigui cinc però hi hagi algun trimestre amb nota mitjana inferior a tres, l’alumne s’haurà de presentar d’aquest trimestre.

-Si en aquesta recuperació ordinària del juny no s’assoleix un cinc,  la matèria quedarà pendent en la seva totalitat (1a, 2a, 3a avaluació) per a la recuperació extraordinària del mes de juny.

Aprovats amb activitats de reforç al juny:

Hauran de fer quadern de reforç que serà entregat pel professorat en aquest ENLLAÇ