Treball interdisciplinari. L’escorpí.

Treballar mitjançant projectes interdisciplinaris és basar els aprenentatges que es duran a terme amb els alumnes en el que ells mateixos volen aprendre del seu entorn més immediat.

A més a més fomenta la formulació d’hipòtesis de manera que els alumnes imaginen possibles respostes a qüestions que es plantegen per posteriorment recollir informació, classificar-la, compartir-la i ordenar-la i, amb ajut sempre de l’adult, veure si les seves idees inicials es compleixen o no.

En tot aquest procés és important que els alumnes comptin amb el recurs de l’ordinador, en aquest cas, connectat a una PDI, i també l’accés immediat a internet, de manera que tinguin a l’abast un gran ventalll de recursos multimèdia que els facilitan les cerques d’informació, d’imatges i de videos.

[slideshare id=5461279&doc=projecteinterdiciplinariescorpi-101016125726-phpapp01]