Òrgans de govern

Òrgans de govern

La Institució Titular de l’escola és FUNDACIÓ PRIVADA COR DE MARIA DE LA BISBAL.

Com a tal, defineix la identitat i l’estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant la societat, l’Administració educativa, els pares d’alumnes, el professorat i el personal d’administració i serveis.

ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS

– El/La Representant del Patronat és el/la representant ordinari/a la Fundació Privada Cor de Maria de Mataró, en la comunitat educativa i davant el Departament d’Ensenyament.

Representant del Patronat: Albert Vancells i Noguer

– El/La Director/a Pedagògic/a és el/la responsable de dirigir i coordinar el conjunt de les activitats acadèmiques de les diferents Etapes.

Director Pedagògic: Joaquim Carol i Bruguera

–El/La Subdirector/a exercita les funcions que, per delegació, hagi rebut de el/ la Director/a.

Subdirector: Josep Compaña i González

ÒRGANS DE GESTIÓ UNIPERSONALS

– El/La Cap d’Estudis d’Etapa és el/la responsable de dirigir i impulsar les activitats educatives de l’etapa respectiva.

Cap d’Estudis d’Etapa EI i EP- Sandra Ruart Torrent
Cap d’Estudis d’Etapa ESO– Núria Felip i Jacas

– El Coordinador/a de la Pastoral és el/la responsable de promoure i animar l’acció pastoral de l’escola, en fidelitat al seu Caràcter propi.

Coordinadora de la Pastoral: Anna Vilà i Salvà

– El/La Coordinadora de Cicle és el/la professor/a que col.labora amb el/la Cap d’Estudis de l’Etapa en l’orientació i coordinació de la tasca educativa de l’Equip de professors de cicle.

Coordinadores de cicle:

M. Pilar Gelabert i Bahí – Ed. Infantil
Rosa Maria Mercader Juanmiquel– Cicle Inicial
Anna Vilà Salvà – Cicle Mitjà
Josep Ll. González – Cicle Superior

– L’Administrador/a és responsable de la gestió econòmica, i exerceix les seves funcions en dependència directa de el/la Director/a i Titular del Centre.

Administradora: Núria Palet i Hornillos
ÒRGANS DE GOVERN COL·LEGIATS

– L’Equip Directiu del Centre és l’òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en les diferents etapes del Centre i col·labora amb el/la Director/a Titular i el/la Directora Pedagògic/a del Centre en l’organització, direcció i coordinació de l’acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres i professors.

Està format per:

Joaquim Carol i Bruguera – Director Pedagògic
Josep Compaña i González – Sotsdirector
Sandra Ruart Torrent – Cap d’estudis EI i EP
Núria Felip i Jacas – Cap d’estudis d’ESO

– El Claustre de Professors és l’òrgan de govern col·legiat format per la totalitat dels professors que imparteixen la docència en el Centre. Està format per els mestres i els professors que són els primers responsables de l’ensenyament en el marc de les respectives àrees, i orienten llur acció docent amb vista a la Formació Integral dels alumnes, d’acord amb el que preveu el Projecte Curricular d’Etapa.

– El Consell Escolar és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la Comunitat Educativa al nivell de l’Ed. Primària i ESO, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i llurs pares, professors, personal d’administració i serveis, i institució titular.

Està format per:

President

Joaquim Carol i Bruguera

Representants de la titularitat

Albert Vancells i Noguer
Pere Roura Valls
Núria Palet Hornillos

Representants dels professors

Mònica Saura Coll
Montse Xifre Sagrera
Rosa Maria Mercader Juanmiquel
Eloi Collelldemont Pujadas

Representants dels pares i mares

Gemma Bassó i Janoher
Laia Sala Figueras
Dani Vancells Pons
Mònica Lloveras i Herrera (representant de l’AMPA)

Representants dels alumnes

Pau Alsina Vilà
Paula Solés Bonet

Representant del personal d’A. i S.:

Marta Brancós Sirvent

PROFESSORAT

EDUCACIÓ INFANTIL

SEGON CICLE

P3: Gemma Dalmau i Ponsatí
P4: Rosa Bonaventura i Negre
P5: Mònica Saura i Coll

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Cicle Inicial

1r:  Montse Xifre Sagrera
2n: Rosa Maria Mercader i Juanmiquel

Cicle Mitjà

3r: Montserrat Rubau i Garcia
4t: Núria Figueras i Bruguera

Cicle Superior

5è: Josep Lluís González i Gil
6è: Josep Compaña i González

ESO

1r:  David Martínez Trullas
2n:  Núria Felip i Jacas
3r:  Pau Maré i Soler
4t:  Eloi Collelldemont i Pujadas

 

 • Pilar Gelabert: música i plàstica a EI. Forma part de l’equip docent d’Educació Infantil
 • Marta Brancós: suport a Educació Infantil, estudi al migdia, tasques de secretaria.
 • Laura Millan: anglès d’EI i CS i Educació Especial.
 • Montse Font: forma part de l’equip docent de CI.J
 • Joana Marsal: forma part de l’equip docent de CI.
 • Carme Muñoz: forma part de l’equip docent de CM.
 • Marta Ponsatí: forma part de l’equip docent de CS, anglès a CS i speaking a CS. Educació Física a primària.
 • Sandra Ruart: forma part de l’equip docent de CM, anglès i speaking a CM.
 • Anna Vilà: música a Primària i ESO.
 • Montse Miró: educació física a Educació Infantil i ESO.
 • Marta Brias: forma part de l’equip docent de CS, anglès a 5è i aula oberta ESO.
 • Quim Carol: naturals a tota l’ESO, laboratori de 2n i mates de 3r.
 • Marta Tarrés: física i química a 3r i 4t ESO, laboratori de 1r i 3r, mediació de 2n i mates de 4t.
 • Lluís Illas: socials i filosofia a tota l’ESO i cultura clàssica a 2n.
 • Gemma Boada: educació visual i plàstica a 1r, 2n i 4t d’ESO i aula oberta.

ELS PROFESSORS ES REUNEIXEN

• Els dijous (infantil i primària) i els dilluns (educació secundària).
• Els dimarts i/o dijous per formació.
• Els professors de cada cicle es reuneixen una vegada a la setmana per tal de preparar les activitats conjuntes.
• Els membres de la comissió mediambiental es reuneixen com a mínim un cop per trimestre.

SERVEI PSICOPEDAGOG DE L’ESCOLA

Esther Garcés (psicòloga) i Laura Millán (educadora especial)

COMITÈ MEDIAMBIENTAL D’ESCOLA VERDA

Professorat: Joaquim Carol, Montse Rubau, Rosa Mª Mercader, Montse Miró, Rosa Bonaventura, Gemma Boada i Josep Compaña.

Alumnat: de cicle mitjà a 4t ESO. Pendent de renovar.