Caràcter propi

Caràcter Propi

Preàmbul

La Constitució reconeix el dret de tothom a l’educació i a la llibertat d’ensenyament. En conseqüència cal garantir l’exercici dels següents drets i llibertats:

• el dret dels infants, adolescents i joves a una escola que promogui el ple desenvolupament de la persona en tots els seus aspectes de creixement físic, intel·lectual, afectiu, social i moral,
• el dret dels pares a decidir el tipus d’educació que han de rebre els seus fills i a elegir l’escola que prefereixen,
• el dret de les persones, grups socials i institucions amb capacitat per a l’educació per crear i dirigir escoles dins el marc democràtic de la nostra societat; i, per tant, que qualsevol grup amb aquestes garanties pugui impartir aquell tipus d’educació que expressi el seu CARÀCTER PROPI,
• el dret de mestres, professors i professores a realitzar la seva acció docent amb llibertat, d’acord amb les característiques pròpies del centre.

Els poders públics, com a responsables del bé comú i garants dels drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes, han de fer possible l’exercici del dret de
tothom a l’educació i assegurar la gratuïtat de les escoles i la llibertat
d’ensenyament.

La nostra societat és certament plural i fa ús del dret de la llibertat d’ensenyament per oferir diverses propostes educatives que es tradueixen en l’actual diversitat d’escoles, públiques i privades, cadascuna d’elles amb el seu caràcter propi. Les Missioneres i les Fundacions Cor de Maria promovem les escoles COR DE MARIA, el caràcter propi de les quals respon al nostre compromís cristià segons l’esperit del nostre fundador, el Dr. Joaquim Masmitjà.

El CARÀCTER PROPI de les escoles COR DE MARIA queda reflectit en la nostra Proposta Educativa, la qual queda sintetitzada en els principis que exposem a continuació.

LA IDENTITAT DE LA NOSTRA ESCOLA

Les escoles COR DE MARIA sorgeixen com a resposta a les necessitats del poble. Per això, amb esperit de col·laboració i servei a la societat i a l’Església del nostre país, promovem la formació integral de l’alumnat d’acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, i intentem participar activament en la transformació i millora de la societat.

Per tant, la nostra escola

• està oberta a tothom qui desitgi educar-hi els seus fills i les seves filles;
• promou la responsabilitat en la preparació humana com un esforç d’autèntic servei i de col·laboració en la construcció d’una societat més humana i més justa;
• compta amb un equip de professors/es i col·laboradors/es que es
comprometen a transmetre una educació de qualitat i coherent amb el
CARÀCTER PROPI de les escoles COR DE MARIA;
• compta amb el suport i l’estímul dels pares i de les mares dels alumnes,
compromesos amb l’opció educativa pròpia del centre;
• s’acull al finançament públic per tal de garantir la gratuïtat de l’educació, evitant així tota discriminació per motius econòmics;
• s’insereix en la realitat sociocultural de Catalunya, com a resposta a la seva vocació cristiana i evangelitzadora;
• segueix les orientacions i els criteris pastorals de l’Església local i universal.
En el marc del pluralisme escolar que caracteritza la nostra societat, la nostra
escola se sent corresponsable del bé comú, i solidària dels drets de la resta
d’escoles del país.

L’EDUCACIÓ CRISTIANA

A la nostra escola procurem afavorir el creixement i la maduració de l’alumnat
en totes les seves dimensions. Per això:

• els ajudem a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives;
• eduquem la seva dimensió social i promovem que s’insereixin en el món d’una forma responsable i constructiva;
• fomentem els valors ètics i morals i el valor transcendent de la persona, propis de l’humanisme cristià.

L’educació cristiana ha de tenir sempre el caràcter d’una oferta respectuosa envers la llibertat de tot els alumnes i totes les alumnes, els professors i les professores i les famílies, els quals han de respectar igualment el CARÀCTER PROPI del centre. Per tal de dur a terme aquests valors:

• ensenyem la religió catòlica a través d’un plantejament, fonamentat i crític, de la qüestió religiosa amb la pretensió de formar uns alumnes i unes alumnes conscients i responsables pel que fa a aquesta qüestió;
• afavorim la coherència entre fe i cultura, de manera que en el nostre alumnat la fe i la vida vagin estretament lligades, formant una unitat;
• potenciem en el nostre alumnat una participació activa en la comunitat eclesial;
• eduquem per a la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau, conscients que el conreu d’aquests valors és especialment urgent en la nostra societat.

Tenim un Projecte Educatiu que concreta la realització progressiva d’aquesta proposta d’educació integral, tenint en compte les diferents edats de l’alumnat.

LA NOSTRA COMUNITAT EDUCATIVA

La Congregació de les Missioneres Cor de Maria organitza els seus centres com a comunitats educatives, integrades per patrons i patrones de les Fundacions, educadors/es, pares i mares, alumnes, la direcció de l’escola i tots aquells/es que col·laboren en la realització dels objectius proposats en aquest CARÀCTER PROPI. El conjunt d’estaments i persones que la formen ens integrem harmònicament, i tots som corresponsables de la tasca educativa, cadascú dins la funció que li correspon.

• La Institució Titular, és a dir, la Congregació Missioneres Cor de Maria i les Fundacions Privades Cor de maria, és responsable de comunicar i garantir l’aplicació d’aquells principis i criteris d’actuació que garanteixin la qualitat de l’educació cristiana que volem impartir.
• Els alumnes i les alumnes són els primers protagonistes de la seva formació. Intervenen activament en la vida de l’escola segons les exigències i possibilitats pròpies de cada edat, assumint responsabilitats proporcionades a la seva capacitat.
• El personal docent, és a dir, els mestres i les mestres i el professorat, tenen un paper decisiu en l’escola, ja que estan directament implicats en la preparació, realització i avaluació del Projecte Educatiu.
• Els pares i les mares, com a principals responsables de l’educació dels seus fills i les seves filles, participen activament en la vida de l’escola, col·laborant especialment amb els educadors/es del centre. Sense aquesta col·laboració és impossible garantir l’èxit de la tasca educativa de l’escola. També presten el seu suport en l’organització del centre, sobretot a través de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes i amb la seva activitat en el Consell Escolar.
• El personal no docent, és a dir, el personal d’administració i la resta de col·laboradors i col·laboradores de la comunitat educativa, els quals presten una valuosa cooperació acomplint funcions imprescindibles per a la correcta marxa del centre.

Assolir que l’escola sigui una autèntica comunitat educativa és conseqüència del model d’educació cristiana que volem transmetre al nostre alumnat.

EL NOSTRE ESTIL

L’estil de vida i de manera de fer de les nostres escoles és fruit de l’esperit propi de les primeres comunitats COR DE MARIA, i remarca aquests punts:

• Actitud acollidora i senzilla, creadora d’un ambient familiar, que facilita el fet d’obrir-se als altres i participar en la vida de grup.
• Capacitat de comprensió, que ajuda l’alumne/a a la pròpia acceptació i creixement.
• Esperit crític i creador, que prepara l’alumne/a per col·laborar en una autèntica transformació de la societat.
• Capacitat d’harmonitzar exigència amb flexibilitat, conscients que som protagonistes de la construcció d’un món que ha de ser més just i més lliure, però a la vegada més respectuós i més fraternal.
• Actitud solidària per participar en aquelles obres que puguin ser realitzades en bé dels qui ens envolten i de tota la humanitat, especialment dels més necessitats.
• Obertura al diàleg, que afavoreix la comunicació i el coneixement mutu en un ambient feliç de confiança recíproca.
• Simplicitat, joia i bon humor, elements imprescindibles per construir una comunitat feliç de treball i amistat.
• Pau, fruit de l’esforç individual i col·lectiu per assolir, amb il·lusió, aquest estil de vida que proposem.
• Vivència joiosa de la fe cristiana, conscients que la fe és un regal, un do gratuït que Déu ens dóna.
• Esperit de pregària, que ens fa germans de Jesús, el nostre Salvador, i ens fa relacionar, com a fills i filles, amb Déu, pare i mare que ens estima.
• Celebració de la fe com la manera més significativa de relacionar-nos amb Déu i que culmina amb l’Eucaristia.
• Devoció a Maria, mare de Jesús, model de l’aprenentatge senzill i amorós d’aquella donació incondicional que ens fa més persones, més generosos i més grans.

ALGUNS TRETS BÀSICS DE LA NOSTRA ACCIÓ EDUCATIVA

L’educació que desitgem oferir a famílies i alumnes requereix una aportació
coordinada per part de tots. Només així aconseguirem que la nostra acció assoleixi els seus objectius. Per això,
• orientem els i les alumnes en el seu treball formatiu per tal que descobreixin les seves aptituds i limitacions i, un cop acceptades, puguin desenvolupar al màxim totes les seves capacitats;
• desvetllem el seu esperit crític per tal que siguin conscients i responsables de les seves idees i, oberts/es a les idees dels altres, siguin capaços i capaces de valorar-les en la seva justa mesura;
• donem la importància que cal al treball adreçat als i a les alumnes a fi que arribin a desenvolupament ple de les seves possibilitats;
• afavorim una educació activa i dinàmica en la qual l’alumne/a sigui el i la protagonista del seu aprenentatge i de la seva educació, promovent l’adquisició d’habilitats i coneixements, i potenciant les relacions de cooperació amb els companys i les companyes;
• posem els avenços tecnològics al servei de l’educació i preparem els i les alumnes per a la vida, ensenyant-los a comprendre i a discernir les noves formes d’expressió que són habituals en la nostra societat;
• projectem l’educació més enllà de l’aula i de l’horari lectiu, a través d’activitats formatives que ajuden els i les alumnes a obrir-se a un món de dimensions cada dia més àmplies i a prendre part en iniciatives socials i pastorals.
Un procés d’avaluació contínua ens permet de verificar el nivell de qualitat de
l’acció educativa de l’escola, la seva adequació als interessos i necessitats de famílies i alumnes i l’assoliment de tots els objectius que ens proposem.

EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ

Missioneres i Patronats de les Fundacions Cor de Maria, com a Institució Titular, pares i mares, professorat i personal d’administració i serveix, realitzem conjuntament una tasca comuna i que dóna sentit als nostres esforços i il·lusions: la formació integral de l’alumnat. Amb aquesta finalitat,
• procurem que la participació de tots i totes en la vida de l’escola ens ajudi a consolidar la Comunitat Educativa i a realitzar el Projecte Educatiu;
• tenim un Reglament de Règim Interior que regula el funcionament de l’escola i garanteix l’adequada coordinació de tots els estaments i persones que intervenim en l’acció educativa;
• el Consell Escolar promou l’actualització del Projecte Educatiu, afavoreix la inserció en l’entorn social i eclesial, i fomenta la corresponsabilitat. El bon resultat de la seva gestió és fruit de la competència, disponibilitat, coherència i compromís de tots i totes i cadascun dels seus membres.
El coneixement i l’acceptació d’aquests principis i criteris d’actuació faran
confluir les il·lusions pedagògiques i l’acció formadora de tots els qui constituïm la Comunitat Educativa dels nostres centres COR DE MARIA.