Mòdul 4. Opció 1

1. Triar una de les dues opcions i descriure-la ja com ho faríeu en el vostre context; quin nivell educatiu ho aplicaríeu, quins temes treballaríeu, de quins recursos disposeu i quin accés hi teniu (sala d’informàtica o ordinador a l’aula…

Per a realitzar l’activitat del Mòdul 4 he escollit la primera opció: dividir la classe en grups i cada grup crearà el seu propi blog.

La proposta està adreçada a alumnes de 6è de Primària i el seu objectiu és la Planificació del viatge de final de Curs.

A grans trets, les activitats a desenvolupar són les següents:

• Elegir un destí pel viatge.
• Creació d’un bloc.
• Recerca d’informació.
• Elaborar un díptic publicitari
• Dossier amb la informació recopilada.
• Presentació final.

Desenvolupament de la proposta

Els 25 alumnes de sisé s’organitzarán en 5 equips de 5 membres. Cada equip serà el responsable de crear un bloc que serà la plataforma on aplegaran la informació que aniran recopilant i des d’on podran visitar els altres 4 blocs dels altres equips, tot veient l’avenç dels seus projectes al temps que van comentant els articles publicats.

Tasca 1. Elecció d’un destí
Aquesta és una activitat prèvia a la creació del bloc pròpiament, però necessària per evitar duplicitats entre els equips.

Tasca 2. Creació del bloc
Dins de l’horari escolar es destinaran les hores setmanals d’Informàtica i les dedicades a Coneixement del medi atès els continguts curriculars que es treballaran.

Tasca 3. Recerca d’informació
Per tal de guiar la recerca d’informació, cada equip disposarà d’un guió de treball. Entre d’altres es suggereixen les següents pautes de treball.

• Quina llengua parlen a la Comunitat autònoma que heu triat.
• La Comunitat que heu triat és una comunitat històrica?
• On es troba. Situació dins del mapa d’Espanya. Quines províncies la composen, les seves capitals; la capitat de la CCAA, etc.
• Informació sobre el relleu: muntanyes, rius, caps, golfs…etc, que la travessen.
• Climatologia.
• Quins atractius turístics té. (naturals, històrics i monumentals….).
• Quines són les seves festes, costums i tradicions.
• Quins són els seus productes o menjar típic.
• Feu una proposta d’tinerari, visitant les seves ciutats principals. Quina visitaríeu en primer lloc; quina és la distància entre elles, quants dies hi estaríeu en cada una de elles (indiqueu-ne el motiu).
• Com us desplaçaríeu (en tren, en autobús…).
• Busqueu informació sobre algun personatge il•lustre que hi va néixer a aquesta comunitat. Qui és, i què va fer….

Els alumnes hauran de publicar mapes, vídeos, fotografies, notícies, curiositats sobre la CCAA elegida, així com enllaços a Oficina de turisme, Agència estatal de meteorologia, pàgines de restauració, etc.

Tasca 4. Elaboració d’un dossier
Amb tota la informació que vagin aplegant en el bloc, paral•lament els alumnes hauran d’anar confegint un dossier que publicaran al bloc com a llibre electrònic. (Calameo, Issuu….).

Tasca 5. Elaboració d’un díptic publicitari
La presentació final del projecte consistirà en convèncer a la resta de companys de la destinació que cada equip a escollit per anar de viatge.
Per recolzar aquesta presentació, optativament els alumnes poden elaborar un poster digital amb Gloster. Tot i que Gloster no permet incrustar el resultat en el bloc (no genera el codi embed) sí poden afegir l’enllaç a l’url.

2. Definir la temporalització: quan durarà, com es repartirà el temps per treballar en aquesta activitat…


3. Si contempleu fer ús dels comentaris, quina utilitat li voleu donar i quines consignes donareu als estudiants per què ho facin.

Atès que els 4 blocs dels altres equips seran accesibles des del bloc que cada equip hagi creat, els alumnes hauran d’anar-los visitant amb les consignes següents:

a) Tots els equips hauran de visitar 2 cops per setmana els altres blocs per tal d’adonar-se’n de com van avençant els   companys dels altres equips.

b) Tots els equips hauran de donar la seva opinió sobre tots els articles (vídeos, mapes, itineraris,….etc.) que vagin publicant els altres companys.

4. Quina paper hi juguen les categories i les etiquetes. Com s’organitzarà la informació dins del blog?

Durant les dues setmanes que es destinen a la creació del bloc, i després d’analitzar les pautes de recerca d’informació, cada equip haurà de fer una proposta d’0rganització de la informació que vagin publicant en el bloc.

En principi, en les pàgines estàtiques es destinaran per anar publicant tota aquella informació, que després del treball de recerca resulti definitiva. Per exemple,

Pàgina. 1 Situació geogràfica

Pàgina 2. Atractius turístics

Pàgina 3. Itinerari

Pàgina 4. Costos viatge.

En les pàgines dinàmiques, s’anirà publicant tota aquella informació que resulti d’interès etiquetant-la convenientment: Relleu, Història, Festes, Personatges il·lustres…etc. Vídeos, …etc

5. Com avaluareu cada una de les activitats proposades (recordeu que teniu opcions d’autoavaluació, avaluació entre iguals, etc.) que podeu aprofitar utilitzant el blog.

L’avaluació es planteja des d’una doble dimensió:

a) Autoavaluació

Cada alumne haurà de contestar una rúbrica que contemplarà entre d’altres aspectes relatius a l”organització del treball, satisfacció personal, implicació en l’equip,….etc. a través d’un formulari de google incrustat en el blog.

b) Avaluació per part del docent i/0 acció tutorial

Durant el desenvolupament d’aquesta activitat, el docent adoptarà el rol de dinamitzador, de facilitador i d’orientador, que, per una banda encoratja als diferents equips amb els seus comentaris, i per una altra banda corregeix les posibles desviacions repecte a la planificació inicial solventant tots aquells entrebans que puguin aparèixer. Per tant, l’avaluació serà continua quantitativament i qualitativa, és a dir, en quina mesura els equips van assolint les diferents tasques i com les estan duent a terme respectivament.

6) Si una altra persona vol dur a terme un projecte com el vostre, quines són les tres idees bàsiques que per vosaltres cal tenir en compte.

a) Valorar la viabilitat tècnica de la proposta: Horaris, quantitat d’ordinadors, connectivitat, etc.

b) Valorar el context educatiu en el que es desenvoluparà la proposta. Crec que si els alumnes no estan familiaritzats mínimament amb un treball de recerca, aquesta proposta pedagògicament és massa agosarada per alumnes de 6è de Primària. En escoles que han optat pel treball en projectes , els alumnes tenen ja certa trajectòria i la proposta els resultarà atractiva.

c) Tenir molt clar els aspectes relatius a la dinamització de 5 equips de treball.


Mòdul 3. Activitat 2

Introducció
L’activitat que plantejo està adreçada a nens/es de Cicle Superior de primària. Consistirà en la lectura d’un article periodístic publicat el dia 12 de novembre a ARA.CAt.
Després de la lectura, els alumnes hauran de formar-se una opinió i publicaran un comentari al bloc.

Objectius didàctics:
• Llegir i comprendre el contingut de l’article periodístic.
• Conèixer la problemàtica que exposa l’article.
• Ser capaç d’opinar i compartir aquesta opinió amb els seus companys.

Recursos
• Text de l’article.
• Connexió a Internet.

Temporalització: 3 dies.

Avaluació

• L’anàlisi dels comentaris dels alumnes.
• Grau de participació.

__________________________________________________________________________

Llegeix amb atenció aquest article i dóna’ns la teva opinió. Per accedir-hi, clica damunt la paraula ARTICLE .
Font: ARA.Cat per Albert Balanza 12/11/2011

Mòdul 3. Activitat 1

Introducció
L’activitat que plantejo està adreçada a nens/es de 5è de primària i consistirà en que cadascun dels alumnes accedeixin al bloc des d’on visionaran el vídeo La vida en un eixam.

Després del visionat, i des del mateix bloc, els alumnes hauran de respondre a un qüestionari elaborat amb google docs i que plantejarà qüestions relacionades amb el que acaben de veure.

Objectius didàctics:
• Comprendre com s’organitzen les abelles a dins de l’eixam.
• Conèixer com és la vida de l’abella reina, de les abelles obreres i dels abellots.
• Distingir la funció que desenvolupen en un eixam cadascun dels membres que l’integren.
• Ampliar el ventall lèxic.

Recursos
• Vídeo del portal edu3.cat.
• Formulari amb Google docs.
• Connexió a Internet.

Temporalització: 15 dies.

Avaluació
L’anàlisi de les respostes al qüestionari ens permetrà conèixer:
• Quins alumnes han contestat al qüestionari
• Quan l’han respost.
• El grau d’assoliment dels objetius proposats a partir dels resultats.

________________________________________________________________________

Edu3.cat

S’està carregant…

Repositori d’eines

http://www.xarxatic.com/herramientas-2-0/

La web ens ofereix un munt d’eines a l’abast dels docents. Amb tot, uns dels problemes més generalitzats que sorgeixen quan ens endinsem a la Xarxa és que és impossible allò que és desconeix que existeix o simplement es desconeix la seva aplicació.

Els repositoris ens estalvien molt de temps en la nostra cerca i a més són una bona plataforma per posar-hi el nas i descobrir cosetes interessants.

Iniciem el bloc!

Aquest bloc neix amb la voluntat de compartir amb altres docents recursos educatius i eines que ens ofereix la web 2.0. En principi, els recursos publicats s’adreçaran a tots aquells companys que atenen a nens/es d’Infantil i de Primària, tot i que en un futur s’inclouran aquells altres recursos orientats a altres nivells educatius.

Així doncs comencem a recollir “petites engrunes” !!