Tema 4: El moviment obrer. Els inicis del catalanisme.

 

1. CONTINGUTS

1. Les primeres associacions obreres

1.1. Del ludisme a l’associacionisme
1.2. Els sindicats

2. Els socialismes

2.1. El socialisme utópic
2.2. Anarquisme
2.3. Marxisme

3. El moviment obrer durant el Sexenni Democràtic

3.1. La Primera Internacional (AIT) a Espanya
3.2. Expansió i crisi de la Federació Regional Espanyola de la AIT (FRE-AIT)

4. El moviment obrer durant la Restauració

4.1. El sindicalisme anarquista
4.2. L’acció terrorista
4.3 El socialisme. naixement del PSOE i la UGT

5. Els inicis del catalanisme polític

5.1. L’aparició decatalanisme
5.2. Les opcions ideológiques del primer catalaninsme

6. La consolidació del catalisme

6.1. Les primeres accions del catalanisme
6.2. La Unió catalanista i el primer projecte d’autonomia
6.3. La presència pública del catalanisme

7. El modernisme: un art global

7.1. Fonaments idològics
7.2. Les diferents arts: literatura, pintura i arquitectura

8. Vocabulari històric

2. ACTIVITATS

a) Exercicis: 1, 2, 3, i 5 de les pàgines 227-229 del llibre de text.
b) Vocabulari històric
c) Dossier: Les dones a les fàbriques pàg. 224-226

3. MATERIAL DE SUPORT

El catalanisme (Power Point) >>>


Diccionari de Sindicats, Sindicalistes

Banderes

i de la

Nena obrera

Història del Moviment Obrer de

Catalunya (dels orígens fins l’any 1939)

 


L’únic objectiu d’aquesta pàgina és reunir i donar a conèixer noms de persones, organitzacions, esdeveniments i fets de la Història del Moviment Obrer de Catalunya, que les enciclopèdies actuals recullen superficialment, i que entre les publicacions especialitzades, per plurals i disperses, no són gens fàcils de trobar.

 

De molts sindicalistes només en tenim el nom i unes petites referències, i de ben segur que hi manquen organitzacions i fets prou destacats de la nostra Història. Agrairem a qui ens en pugui donar més dades, la seva col·laboració.


El Diccionari l’hem estructurat així:

Va a les Biografies Biografies Va a Organitzacions Obreres Sindicats i altres
organitzacions
Va a Congressos Obrers Congressos Obrers Va a Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú

Va a Diaris Diaris

Va a la Cronologia

Cronologia

Va a Lèxic
Lèxic
Va a Bibliografia Bibliografia Va a Nexoteca
Nexoteca

A la Nexoteca hi trobareu pàgines Web que hem visitat i d’on hem tret o s’hi pot trobar informació de la Història del Moviment Obrer de Catalunya.