Els casos de coronavirus a nivell mundial superen el milió. És a dir deu vegades més casos del que el món va informar fa tot just un mes.

És a dir deu vegades més casos del que el món va informar fa tot just un mes. Més d’1 milió de casos confirmats de COVID-19 s’han informat en tot el món.

El coronavirus SARS-CoV-2 s’ha estès per 204 països i regions, ha emmalaltit  a 1.001.079 i ha matat 51.385, segons Worldometer , que es basa en múltiples fonts de dades per fer el seguiment de la propagació del virus. Fa aproximadament un mes, el 5 de març, el nombre mundial de casos va arribar a 96.888, va informar Live Science . 

El cas més antic conegut de la novel·la de coronavirus es remunta al 17 de novembre de 2019, quan un individu de 55 anys, província de Hubei a la Xina, va contreure la malaltia. Segons el South China Morning Post, el nombre de casos a la Xina va arribar el 27 al 15 de desembre i va ascendir als 60 fins al 20 de desembre .Més de tres mesos després, la Xina va reportar 81.589 de COVID-19, 3.318 persones vam morir per la malaltia i 76.408 es van  recuperar.

Les primeres dades de la Xina van suggerir que la taxa de mortalitat de COVID-19 va caure entre el 2% i el 3,4%, però, quan es comptabilitzen més casos, els científics estimen ara que la taxa de mortalitat és menor : entre 0,66% i 1,38%, segons el nombre de infeccions lleus o asimptomàtiques que no es van diagnosticar.

Els Estats Units, Itàlia i Espanya han superat la Xina tant pel que fa al nombre total de casos confirmats com al total de morts a cada país; tot i així, els documents classificats informats per punts de comunicació de confiança posen en dubte la validesa dels números de coronavirus confirmats de la Xina. França també ha registrat més morts que les reportades a la Xina, tot i que el nombre global de casos del país cau més de 22.000 menys del total de la Xina.

Els Estats Units representen ara l’ epicentre de la pandèmia de coronavirus amb 235.747 casos confirmats i 5.624 morts associades al virus fins ara. Recents estudis de modelització suggereixen que, fins i tot amb estades a casa i altres mesures de distanciament social, hi podran morir fins a 200.000 persones als EUA per COVID-19, segons el doctor Anthony Fauci, director de l’Institut Nacional de Al·lèrgies i malalties infeccioses.

“Crec que és totalment concebible que si no atenem en la mesura que estem intentant fer-ho podríeu arribar a aquest nombre”, va dir Fauci, segons The New York Times . Sense mesures previstes, entre 1,6 milions i 2,2 milions de persones podrien morir pel virus a tot el país, va dir la doctora Deborah L. Birx, la coordinadora principal del grup de treball coronavirus de la Casa Blanca, va informar el Times.

Els esforços per millorar la capacitat de prova del país han augmentat significativament en les darreres setmanes i s’estan desenvolupant proves d’anticossos per determinar qui s’ha exposat al virus. Una ciutat de Colorado ja disposa de proves d’anticossos i té l’objectiu de posar a prova a tots els residents del virus.

Publicat originalment a Live Science .

https://www.livescience.com/one-million-covid19-coronavirus-cases.html

World coronavirus cases pass 1 million mark

CORONAVIRUS SCIENCE AND NEWS

More than 1 million confirmed cases of COVID-19 have now been reported worldwide.

As of today (April 2), the novel coronavirus SARS-CoV-2 has spread to 204 countries and regions, sickened 1,001,079 and killed 51,385, according to Worldometer, which relies on multiple data sources to track the virus spread. Roughly a month ago, on March 5, the worldwide case count came in at 96,888, Live Science reported.

The earliest known case of the novel coronavirus dates back to Nov. 17, 2019, when a 55-year-old individual from Hubei province in China contracted the disease. The case count in China reached 27 by Dec. 15, and climbed to 60 by Dec. 20, according to the South China Morning Post. Now, more than three months later, China is reporting 81,589 of COVID-19, 3,318 people have died from the disease, and 76,408 have recovered after being diagnosed with a confirmed case.

Early data from China suggested that the mortality rate of COVID-19 fell between 2% and 3.4%, but with more cases accounted for, scientists now estimate the death rate to be lower — between 0.66% and 1.38%, depending on the number of mild or asymptomatic infections that went undiagnosed.

The United States, Italy and Spain have each overtaken China both in terms of the total number of confirmed cases and total deaths in each country; even so, classified documents reported by trusted news outlets question the validity of China’s confirmed coronavirus numbers. France has also reported more deaths than those reported in China, although the country’s overall case count falls more than 22,000 short of China’s total.

The U.S. now represents the epicenter of the coronavirus pandemic with 235,747 confirmed cases and 5,624 deaths associated with the virus so far. Recent modeling studies suggest that, even with stay-at-home and other social-distancing measures in place, as many as 200,000 people in the U.S. could die from COVID-19, according to Dr. Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

“I think it’s entirely conceivable that if we do not mitigate to the extent that we’re trying to do that you could reach that number,” Fauci said, according to The New York Times. Without any measures in place, between 1.6 million and 2.2 million people could die from the virus nationwide, said Dr. Deborah L. Birx, the lead coordinator of the White House’s coronavirus task force, the Times reported.

Even with more and more states instituting strict social-distancing measures, health officials won’t know where the country stands in terms of coronavirus infections until diagnostic testing becomes easily accessible. Efforts to improve the country’s testing capacity have ramped up significantly in recent weeks, and antibody tests to determine who has been exposed to the virus are in development. One town in Colorado already has antibody tests available and aims to test every resident for the virus.

Only once diagnostic and antibody tests become widely available can the U.S. track how the outbreak is actually progressing and whether the current surge of confirmed cases is nearing its peak.

Originally published on Live Science.