Un ocell de 46.000 anys trobat congelat a Sibèria llança llum al final de la glaciació

La nova investigació suggereix que la carcassa congelada d’una alera amb banyes descoberta al nord-est de Sibèria pels caçadors d’ivori fòssil podria ajudar els científics a comprendre millor com va evolucionar l’ecosistema al final de l’última glaciació.

Els científics han  dit que extreien l’ADN de l’antiga carcassa d’aus “excepcionalment ben conservada” van determinar que tenia aproximadament 46.000 anys, segons un article publicat divendres a la revista Communications Biology. Investigadors del Centre de Paleogenètica de la Universitat d’Estocolm i del Museu d’Història Natural de Sueca van estudiar l’ocell femení després d’haver-la trobat el 2018 en un túnel de permafrost a la zona de Belaya Gora de Sibèria.

El descobriment ofereix nova informació sobre com l’estepa mamut, un bioma sec i fred que cobria el nord d’Europa i Àsia, es va dividir en tres tipus d’ambients biològics quan la glaciació va acabar fa uns 11.700 anys. L’estepa, que acollia espècies ara extingides, incloent el mamut lanós i el rinoceront lanós, separades en tundra, taiga (bosc de coníferes) i estepa.

“Els nostres resultats donen suport a aquesta teoria, ja que la diversificació de l’alca amb banyes en aquestes subespècies sembla haver passat al mateix temps que desapareix l’estepa mamut”, va estimar Love Dalén, professora del Museu d’Història Natural de Sueca i líder de la investigació a la en un comunicat , va dir el Centre de Paleogenètica .

Els investigadors han dit que la carcassa d’aus també els ajudarà a comprendre millor com va evolucionar. Esperen cartografiar el seu genoma i comparar-ho amb els genomes de totes les altres subespècies de alerons banyats.

Ara per ara, l’anàlisi genètica suggereix que l’ocell era un avantpassat d’una subespècie de llet amb banyes a Sibèria i d’una altra subespècie a Mongòlia, segons va dir Nicolas Dussex, zoòleg de la Universitat d’Estocolm.

Sibèria ha estat el lloc de diverses troballes congelades, moltes de les quals han estat estudiades per alguns dels mateixos científics que han investigat la llet amb forn. L’any passat, els investigadors van publicar estudis sobre un cap de llop trencat de 30.000 anys i un cadell anomenat Dogor que va estar congelat durant 18.000 anys.

A l’Àrtic més ampli, la gent ha descobert mamuts congelats, rinocerontes de llana, cavalls, bisons i llops, van escriure els investigadors en el seu nou estudi. Els paleontòlegs poden utilitzar aquestes restes per entendre com afecta el canvi climàtic a aquestes espècies i estudiar l’evolució d’un determinat animal.

Tot i que els científics van escriure que els mètodes d’excavació dels caçadors d’ivori fòssil poden perjudicar restes d’animals valuosament científics, van dir que els teixits i òrgans conservats de les carcasses congelades els proporcionen una informació més bona sobre l’expressió gènica que la que poden obtenir de restes esquelètiques. 

https://www.washingtonpost.com/science/2020/02/22/46000-year-old-bird-found-frozen-siberia-sheds-light-end-ice-age/

The frozen carcass of a horned lark discovered in northeast Siberia by fossil ivory hunters could help scientists better understand how the ecosystem evolved at the end of the last ice age, new research suggests.

Scientists said they extracted DNA from the “exceptionally well-preserved” ancient bird carcass that they determined was roughly 46,000 years old, according to an article published Friday in the journal Communications Biology. Researchers at the Centre for Palaeogenetics at Stockholm University and the Swedish Museum of Natural History studied the female bird after it was found in 2018 in a permafrost tunnel in Siberia’s Belaya Gora area.

The discovery offers new information about how the mammoth steppe, a cold and dry biome that covered northern Europe and Asia, divided into three types of biological environments when the ice age ended about 11,700 years ago. The steppe, which was home to now-extinct species including the woolly mammoth and the woolly rhinoceros, separated into tundra, taiga — coniferous forest — and steppe.

“Our results support this theory since the diversification of the horned lark into these sub species seems to have happened about at the same time as the mammoth steppe disappeared,” Love Dalén, a professor at the Swedish Museum of Natural History and a research leader at the Centre for Palaeogenetics, said in a statement.

Researchers said the bird carcass will also help them better understand how the horned lark evolved. They said they hope to map its genome and compare it with the genomes of all other subspecies of horned larks.

For now, genetic analysis suggests the bird was an ancestor of a subspecies of horned lark in Siberia and another subspecies in Mongolia, Nicolas Dussex, a zoologist at Stockholm University, said in the statement.

Siberia has been the site of several frozen findings, many of which were studied by some of the same scientists who researched the horned lark. Last year, the researchers published studies of a 30,000-year-old severed wolf head and a puppy named Dogor that was frozen for 18,000 years.

In the broader Arctic, people have uncovered frozen mammoths, woolly rhinoceroses, horses, bison and wolverines, the researchers wrote in their new study. Paleontologists can use those remains to understand how climate change impacts those species and to study the evolution of a particular animal.

Although the scientists wrote that fossil ivory hunters’ methods of excavation can harm scientifically valuable animal remains, they said the preserved tissues and organs of frozen carcasses give them better information about gene expression than they can get from skeletal remains.

Read more: