El Niño índic darrere de les inundacions de l’Àfrica oriental

La irregularitat coneguda com dipol de l’oceà Índic, provoca extrems meteorològics a tota la regió. Fa vint anys el 1999 es va descriure per primera vegada un nou patró meteorològic . Ara ha augmentat  està causant devastació a l’est d’Àfrica.

El dipol de l’oceà Índic , de vegades anomenat El Niño Índic, és una oscil·lació irregular en què la temperatura superficial del mar és alternativament més gran a l’oest de l’oceà i al seu est. La fase positiva, quan fa més calor a l’oest, presenta més pluja a l’oest i més possibilitats de sequera a l’est. Es reverteixen en fase negativa.

Segons l’Oficina de Meteorologia d’Austràlia, el dipol positiu actual és el més fort des que van començar les mesures el 2001, tot i que pot haver-hi un patró similar el 1997. L’últim dipol pot haver contribuït a la pluja rècord monsònica a l’Índia.

L’oceà càlid al voltant de l’est d’ Àfrica està provocant pluges torrencials. Les inundacions han desplaçat centenars de milers de persones a Somàlia i a les ciutats submergides del sud, mentre que les inundacions fulminants han provocat esllavissades a Kenya, Etiòpia i Tanzània.

També es sospita que el dipol ha produït sequera al sud-est d’Austràlia. Es preveu que el dipol actual creixi a finals del mes de novembre.

https://www.theguardian.com/news/2019/nov/08/indian-el-nino-behind-east-africa-flooding

‘Indian El Niño’ behind east Africa flooding

Irregularity known as Indian Ocean dipole bringing weather extremes across region

People row through a flooded area in Boma state, South Sudan. At least 76 people have died and over 400,000 people have been displaced since flooding began last month.
 People row through a flooded area in Boma state, South Sudan. At least 76 people have died and over 400,000 people have been displaced since flooding began last month. Photograph: Peter Louis/AFP via Getty Images

Twenty years ago in 1999 a new weather pattern was described for the first time. Now it has shifted up a gear and is causing devastation across east Africa.

The Indian Ocean dipole, sometimes called the Indian El Niño, is an irregular oscillation in which the surface temperature of the sea is alternatively greater in the ocean’s west and its east. The positive phase, when it is warmer in the west, sees more rain in the west and greater chance of drought in the east. These are reversed in a negative phase.

According to Australia’s Bureau of Meteorology, the current positive dipole is the strongest since measurements began in 2001, although there may have been a similar pattern in 1997. The latest dipole may have contributed to record-breaking monsoon rainfall in India.

The warm ocean around east Africa is bringing torrential rain. Flooding has displaced hundreds of thousands of people in Somalia and submerged towns in South Sudan, while flash floods have caused landslides in Kenya, Ethiopia and Tanzania.

The dipole is also suspected of having produced hot weather and drought in south-eastern Australia, a region previously thought to be influenced mainly by the Pacific El Niño.

The current dipole is expected to peak later in November, with extreme weather continuing until it passes.

A satellite image showing fire and smoke in southern Western Australia. Experts say the dryness in the region is a result of the Indian Ocean dipole.
Pinterest
 A satellite image showing fire and smoke in southern Western Australia. Experts say the dryness in the region is a result of the Indian Ocean dipole. Photograph: Nasa Earth Observatory Handout/EPA