Les noves visualitzacions del forat negre de la NASA mostren com la gravetat s’enrotlla

Les imatges de simulacions d’ordinador posen de relleu l’anell de fotó i molt més

A l’abril, els astrònoms van donar la llum al món amb la primera imatge real d’un forat negre. Però aquesta imatge difuminada i immòbil del monstre supermassiu de la galàxia M87 en realitat no transmet el fet que la immensa gravetat d’un forat negre distorsiona els seus voltants. Ara, les imatges de simulacions d’ordinador posen de manifest més detalladament com un forat negre s’escomet el temps com un mirall de casa divertit, i com afecta això a l’aparició del seu disc d’acreció brillant de material infal·lent.

En aquestes imatges de simulació, el disc d’acreció blanc-calent sembla bàsicament com espereu quan es vegués de cara, similar a l’angle de visió de la Terra del forat negre de M87 en aquesta històrica primera imatge ( SN: 4/10/19 ). Però vist al llarg de la seva vora, el disc d’acreció rendit per ordinador sembla més estrany. La gravetat superstrong del forat negre doblega la llum que emana del gas al disc darrere del forat negre, de manera que l’extrem del disc sembla dividir-se en arcs per sobre i per sota de l’abisme.

La llum del gas que gira entorn del forat negre sembla més una imatge en un lapse de temps del trànsit nocturn de la ciutat que una banda de material contínua, gràcies als camps magnètics roscats al disc. “A mesura que el gas gira, atropella els camps magnètics [i] obté aquests nusos”, afirma l’astrofísic Jeremy Schnittman, del Centre Espacial Goddard de la NASA a Greenbelt, Md, que va crear les imatges del forat negre publicades en línia el 25 de setembre.

simulació de forat negre
El disc brillant d’acreció de material que espiralitza en un forat negre té un aspecte bàsic de com podríeu esperar quan es veiés de cara. Però quan l’angle de visualització s’inclina de manera que un costat del disc es troba darrere del forat negre, el disc sembla una forma de forma estranya estranya. Això passa perquè la intensa gravetat del forat negre dobla els camins de les partícules de llum emeses pel gas a l’extrem del disc en el seu camí cap a l’observador.CENTRE DE VOL ESPACIAL GODDARD DE JEREMY SCHNITTMAN / NASA

Aquests nusos de camp magnètic escalfen el gas que crea els punts brillants. “Si tot el disc estigués girant junts, aquests [nusos] semblarien més bons blocs aleatoris”, diu Schnittman. Però, com que el gas més a prop del forat negre òrbita s’orbiten amb més rapidesa, els punts calents s’estenen en ànims brillants a mesura que el gas encerclés el desguàs còsmic.

Una altra estranyesa, que apareix al veure el forat negre al llarg de la seva vora, és que el gas a la part esquerra del disc -al marxar cap al visor- és més brillant que el gas a la dreta. Això és degut a que les ones de llum que emeten apropant-se ràpidament al gas s’acumulen en el camí cap a l’espectador, mentre que les ones provinents del gas que es retrocedeixen s’estenen, segons Schnittman.

Més a prop del pou del forat negre, apareix un “anell de fotons”. Mentre que una altra llum del disc d’acreció només es desvia pel camp gravitatori del forat negre, les partícules de llum d’aquest anell es veuen arrossegades per la gravetat del forat negre de tal manera que rondin almenys una vegada abans d’escapar-se. Dins d’aquest anell de fotons hi ha l’horitzó d’esdeveniments del forat negre, més enllà del qual res, ni tan sols la llum, pot escapar.

Simulacions com aquesta revelen no només com pot aparèixer un forat negre en un sol moment, sinó també com es podria canviar amb el pas del temps, afirma l’astrofísic de la Universitat de Harvard, Avi Loeb, que no estava involucrat en els treballs. En el futur, els astrònoms esperen reunir prou observacions per fer pel·lícules que donin a conèixer “com és el clima al voltant d’un forat negre”, diu Loeb.

NASA’s new black hole visualizations showcase how gravity warps light

NASA’s new black hole visualizations showcase how gravity warps light
Images from computer simulations highlight the ‘photon ring’ and more
black hole simulation
In computer simulation images, a gaseous accretion disk (seen edge-on) swirls around a black hole like a cosmic drainpipe. The black hole’s superstrong gravity warps the light from that disk in weird ways.

JEREMY SCHNITTMAN/NASA’S GODDARD SPACE FLIGHT CENTER

Share this:
Facebook
Twitter
Pocket
Reddit
Print
By Maria Temming

SEPTEMBER 27, 2019 AT 2:27 PM

In April, astronomers wowed the world with the first real-life picture of a black hole. But that blurry, still image of the supermassive monster in the galaxy M87 doesn’t really convey just how wildly a black hole’s immense gravity distorts its surroundings. Now, images from computer simulations highlight in more detail how a black hole warps spacetime like a fun house mirror — and how that affects the appearance of its glowing accretion disk of infalling material.

In these simulation images, the white-hot accretion disk looks basically how you’d expect when seen face-on — similar to Earth’s viewing angle of M87’s black hole in that historic first image (SN: 4/10/19). But seen along its edge, the computer-rendered accretion disk looks more bizarre. The black hole’s superstrong gravity bends light emanating from gas in the disk behind the black hole, so that the disk’s far side seems to split into arcs above and below the abyss.

Light from gas swirling around the black hole looks more like a time-lapse image of nighttime city traffic than a continuous band of material, thanks to magnetic fields threaded throughout the disk. “As the gas swirls around, it tangles the magnetic fields [and] you get these knots,” says astrophysicist Jeremy Schnittman of NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md., who created the black hole images posted online September 25.

black hole simulation
The glowing accretion disk of material spiraling into a black hole looks basically how you’d expect when seen face-on. But when the viewing angle tilts so that one side of the disk is behind the black hole, the disk looks strangely misshapen. That’s because the black hole’s intense gravity bends the paths of light particles emitted by the gas on the far side of the disk on their way to the observer.
JEREMY SCHNITTMAN/NASA’S GODDARD SPACE FLIGHT CENTER
These magnetic field knots heat surrounding gas, creating bright spots. “If the entire disk were rotating together, these [knots] would look more like random blobs,” Schnittman says. But since gas closer to the black hole orbits faster, the hot spots get stretched out into bright smears as gas circles the cosmic drain.

Another oddity, which appears when viewing the black hole along its edge, is that gas on the left side of the disk — zooming toward the viewer — is brighter than gas on the right. That’s because the light waves emitted by quickly approaching gas pile up on their way to the viewer, whereas waves from receding gas get spread out, Schnittman says.

Closer to the pit of the black hole, a “photon ring” appears. Whereas other light from the accretion disk is merely deflected by the black hole’s gravitational field, particles of light in this ring are snared by the black hole’s gravity such that they circle all the way around at least once before escaping. Inside that photon ring lies the black hole’s event horizon, beyond which nothing — not even light — can escape.

Simulations like this reveal not only how a black hole might appear in a single moment, but also how it could change over time, says Harvard University astrophysicist Avi Loeb, who was not involved in the work. In the future, astronomers hope to gather enough observations to make movies that unveil “what the weather is like around a black hole,” Loeb says. Comparing those real-world black hole films against simulations could reveal the underlying physics that governs an accretion disk’s appearance.