Canvi climàtic: què ens queda per salvar el planeta?

Igual que els superherois, la seva feina és salvar el planeta i aquesta setmana 180 científics del clima es reuneixen a Edimburg per planificar el proper moviment. Per ser tècnic, són el Grup de Treball III del Grup Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC), però és clar que això no sona tan emocionant.

Fa sis mesos, l’IPCC va advertir al món que es necessitaven canvis “ràpids, de gran envergadura i sense precedents” per abordar amb eficàcia la crisi climàtica. Aquests mateixos científics començaran aquesta setmana la següent fase d’aquest treball a la capital d’Escòcia.

El co-president, el professor Jim Skea, que és originari de Dundee, va dir: “La nostra ambició és dotar els governs de la informació que necessiten per actuar ara, tenint en compte els objectius de l’Acord de París i les ambicions nacionals per aconseguir emissions de zero. “

L’acord de París, aconseguit el 2015, va comprometre les nacions del món a mantenir la temperatura global “bé per sota” 2C i “esforçar-se per limitar-les a l’1,5”. Però, després d’anys d’investigació, l’IPCC va advertir a l’octubre del 2018 que gairebé tots els esculls de corall del món es destruirien si s’arribés a la temperatura més alta.

La feina que comença a Edimburg avaluarà la mitigació del canvi climàtic, és a dir, què es pot fer per frenar-lo. Examinarà el vincle entre les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la manera de viure les nostres vides.

El paper de la tecnologia, a través d’esquemes com la captura i l’emmagatzematge del carboni, també s’analitzarà. El copresident Priyadarshi R Shukla ha afegit: “Aquest informe proporcionarà als governs informació científica per donar respostes al canvi climàtic en el context del desenvolupament sostenible”.

La secretària del canvi climàtic, Roseanna Cunningham, va dir: “L’IPCC proporciona als governs de tots els nivells i de tot el món informació científica que pot i, al meu entendre, hauria de ser utilitzada per informar sobre les nostres prioritats del canvi climàtic.

“El seu paper és profundament respectuós amb mi i estic content que hem pogut donar suport al seu treball d’aquesta manera”. La reunió està a càrrec del govern escocès al Centre de Conferències John McIntyre.

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-47746289

Like superheroes, their job is to save the planet and this week 180 climate scientists are meeting in Edinburgh to plan their next move.

To be technical, they are Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – but clearly that doesn’t sound so exciting.

Six months ago, the IPCC warned the world that “rapid, far-reaching and unprecedented” changes were needed if the climate crisis was to be tackled effectively.

Those same scientists will this week begin the next phase of that work in Scotland’s capital.

Co-chair, Prof Jim Skea, who is originally from Dundee, said: “Our ambition is to equip governments with the information they need to act now, keeping in mind the goals of the Paris Agreement and national ambitions to achieve net zero emissions.”

Jim Skea
Image captionProf Jim Skea says governments need to act now

The Paris Agreement, reached in 2015, committed the world’s nations to keeping global temperature rises “well below” 2C and “endeavour to limit” them to 1.5C.

But, after years of research, the IPCC warned in October 2018 that almost all the world’s coral reefs would be destroyed if the higher temperature was reached.

ADVERTISEMENT

The work beginning in Edinburgh will assess the mitigation of climate change – that is, what can be done to slow it down.

It will examine the link between greenhouse gas emissions and the way we live our lives.

The role of technology, through schemes such as carbon capture and storage, will also be scrutinised.

Sunrise over EarthImage copyrightPA

Co-chair Priyadarshi R Shukla added: “This report will provide governments with scientific information to underpin responses to climate change in the context of sustainable development.”

Climate Change Secretary Roseanna Cunningham said: “The IPCC provides governments at all levels and across the world with scientific information that can, and in my view should, be used to inform our climate change priorities.

“Their role is one that I am deeply respectful of and I am pleased that we have been able to support their work in this way.”

The meeting is being hosted by the Scottish government at the John McIntyre Conference Centre.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *