Què és el CO2? Com es connecta amb el canvi climàtic?

Quan la concentració de diòxid de carboni augmenta, la temperatura augmenta.  El diòxid de carboni (antigament anomenat biòxid de carboni o anhídrid carbònic), és un gas incolor, inodor, i insípid. La seva composició química és CO₂. No és tòxic però la seva acumulació pot produir la mort per ofegament, car és un gas més pesant que l’aire, i s’acumula fàcilment en els llocs més baixos. El diòxid de carboni està compost per un àtom central de carboni unit amb dos dobles enllaços a dos àtoms d’oxigen, els tres alineats en línia recta;

O=C=O

És un dels productes finals de la combustió dels combustibles orgànics, i de la respiració dels animals, i alguns vegetals, com en els fongs. Els vegetals que tenen clorofil·la el redueixen, per l’acció combinada d’aquesta substància i la llum, i produeixen oxigen, i carboni que s’incorpora als organismes vegetals.

En processos de combustió, amb poc oxigen, també es genera monòxid de carboni (CO).

El diòxid de carboni és un dels gasos que ajuda a regular la temperatura de la terra gràcies a l’anomenat efecte hivernacle. L’augment actual de la concentració d’aquest gas a l’atmosfera, està creant l’escalfament global del planeta

Malgrat la seva petita concentració, el CO2 és un component molt important de l’atmosfera de Terra, perquè absorbeix la radiació infraroja a les longituds de 4.26 µm (mode vibracional symmetric stretching) i 14.99 µm (mode de vibració bending) i realça per tant l’efecte hivernacle.

Les emissions antropogèniques són actualment de 28 mil milions de tones, això representa només un 5% del flux de CO2 total a l’atmosfera, però és suficient per a crear una acumulació d’aquest gas, ja que no existeixen embornals suficients per a ell.

Emissions globals de carboni fòssil 18002000.

Des del començament de la Revolució Industrial, la concentració de CO2 atmosfèrica ha augmentat en aproximadament 110 µL/L o aproximadament un 40%, la majoria d’aquest augment s’ha produït des de 1945. Les mesures mensuals preses a Mauna Loa[3] des de 1958 mostren un augment de 316 ppmv en aquell any a 384 ppmv el 2006, un augment global de 70 µL/L durant la història de 48 anys de les mesures. La crema de combustibles fòssils com carbó i petroli és la causa principal de l’augment del CO2 antropogènic; la desforestació és la segona causa essencial, especialment la produïda en països tropicals per a l’expansió de l’explotació forestal, l’agricultura, la ramaderia i en menor mesura la mineria. Per exemple els incendis forestals a Indonèsia de l’any 1997 poden haver alliberat per si sols una proporció del 13% al 40% de l’emissió de CO2 feta pels combustibles fòssils aquell any. No tot el CO2 emès roman en l’atmosfera; una part se n’absorbeix als oceans, a la biosfera i en les roques. La raó entre el CO2 emès i l’augment de CO2 atmosfèric es coneix com la fracció aerotransportada (Al d’et Keeling., 1995); aquesta varia en períodes curts de temps però és típicament d’un 57% en un període de 5 anys.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=248272&titular=%BFqu%E9-es-el-co2?-%BFc%F3mo-se-conecta-con-el-cambio-clim%E1tico?-

El dióxido de carbono, o CO2, es una molécula muy común de origen natural que contiene dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. En las condiciones cotidianas en la Tierra, el dióxido de carbono es un gas común que está a nuestro alrededor. Es incoloro, inodoro, está naturalmente presente en la atmósfera de la Tierra y es una parte importante del ciclo del carbono de la Tierra. Todos los seres humanos y animales exhalan dióxido de carbono cuando respiran, y las plantas lo absorben durante un proceso llamado fotosíntesis para crecer.

El CO2 se denomina gas de efecto invernadero (GEI) porque, como parte de la atmósfera de la Tierra, atrapa la energía del sol y mantiene al mundo a una temperatura habitable. Pero los aumentos en el CO2 atmosférico asociado con las actividades humanas pueden plantear problemas. Por ejemplo, por un lado, la quema de combustibles fósiles libera más CO2 en la atmósfera (junto con otros gases de efecto invernadero) y, por otro lado, la destrucción de las áreas boscosas hace que los árboles absorban menos CO2, etc. Ambos casos llevan demasiada energía o calor quedando atrapado en nuestra atmósfera. Esta energía adicional causa un aumento de la inestabilidad climática, lo que resulta en cambios importantes en los patrones climáticos.

Cambio de temperatura y cambio de dióxido de carbono

Uno de los aspectos más notables del registro del paleoclima es la fuerte correspondencia entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, observada durante los ciclos glaciares de los últimos cientos de miles de años. Cuando la concentración de dióxido de carbono aumenta, la temperatura aumenta. Cuando la concentración de dióxido de carbono disminuye, la temperatura baja.

Una pequeña parte de la correspondencia se debe a la relación entre la temperatura y la solubilidad del dióxido de carbono en la superficie del océano, pero la mayoría de la correspondencia es consistente con una retroalimentación entre el dióxido de carbono y el clima. Estos cambios se esperan si la Tierra está en equilibrio radiativo y son consistentes con el papel de los gases de efecto invernadero en el cambio climático.

Si bien puede parecer sencillo determinar la causa y el efecto entre el dióxido de carbono y el clima a partir del cual se produce el cambio primero, o por algún otro medio, la determinación de causa y efecto sigue siendo sumamente difícil. Además, otros cambios están involucrados en el clima glacial, incluida la vegetación alterada, las características de la superficie terrestre y la extensión de la capa de hielo.

Otras aproximaciones paleoclimáticas nos ayudan a comprender el papel de los océanos en el cambio climático pasado y futuro. El océano contiene 60 veces más carbono que la atmósfera, y como se esperaba, los cambios en el dióxido de carbono en la atmósfera fueron paralelos a los cambios en el carbono en el océano durante los últimos cientos de miles de años. Si bien el océano cambia mucho más lentamente que la atmósfera, el océano desempeñó un papel esencial en las variaciones pasadas del dióxido de carbono, y desempeñará un papel en el futuro durante miles de años.

Finalmente, los datos del paleoclima revelan que el cambio climático no se trata solo de la temperatura. Como el dióxido de carbono ha cambiado en el pasado, muchos otros aspectos del clima también cambiaron. Durante la época glacial, las líneas de nieve eran más bajas, los continentes estaban más secos y los monzones tropicales eran más débiles. Algunos de estos cambios pueden ser independientes; otros estrechamente acoplados al nivel cambiante de dióxido de carbono. La comprensión de cuáles de estos cambios pueden ocurrir en el futuro, y qué tan grandes pueden ser esos cambios, sigue siendo un tema de investigación vigorosa. El Programa de Paleoclimatología de NOAA ayuda a los científicos a documentar los cambios que se han producido en el pasado como un enfoque para comprender el cambio climático futuro.

Fuentes (en inglés) https://www.ncdc.noaa.gov/global-warming/temperature-changeWhat is Carbon Dioxide

Fuente: https://www.ecoportal.net/temas-especiales/que-es-el-co2-y-como-se-conecta-con-el-cambio-climatico/

https://ca.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B2xid_de_carboni#Atmosfera