Els científics diuen que detenir la desforestació és”tan urgent” com reduir les emissions

Protegir i restaurar els boscos reduiria el 18% de les emissions per a l’any 2030 i ajudarà a evitar un augment de la temperatura global més enllà de la 1.5C`.

El paper dels boscos en la lluita contra el canvi climàtic corre el risc de ser ignorat pels governs del món, segons un grup de científics que ha advertit de detenir la desforestació és “tan urgent” que eliminar l’ús dels combustibles fòssils.

Recórrer els boscos del món donaria a conèixer més de 3 bilions de tones de diòxid de carboni, més que la quantitat bloquejada en les reserves mundials identificades de petroli, carbó i gas. En protegir i restaurar els boscos, el món aconseguiria un 18% de la mitigació d’emissions necessària per al 2030 per evitar un canvi climàtic fugaç, va dir el grup de 40 científics, que abasta cinc països, en un comunicat.

“Hem de protegir i mantenir boscos sans per evitar un canvi climàtic perillós i garantir que els boscos del món continuïn oferint serveis crítics per al benestar del planeta i nosaltres mateixos”, diu la declaració.

La intervenció arriba a mesura que el Grup Intergovernamental de l’ONU sobre el Canvi Climàtic es reuneix a Corea del Sud abans del llançament d’un informe tan esperat sobre com el món pot evitar l’escalfament de 1,5C (2,7 F) més enllà dels nivells preindustrials, un objectiu aspiracional del fita Acord de clima de París el 2015.

S’espera que l’informe se centri en els canvis necessaris en el sistema energètic, en lloc dels boscos. “En respondre a l’informe de l’IPCC, el nostre missatge com a científics és senzill: el clima futur del nostre planeta està íntimament lligat al futur dels seus boscos”, conclou expressament la declaració dels científics.

Els arbres i altres vegetals que actualment absorbeixen al voltant d’una quarta part dels humans de CO 2 s’afegeixen a l’atmosfera, suavitzant l’impacte potencial del canvi climàtic.

Tot i que el món no perdrà tots els seus arbres, encara s’estan perdent grans extensions de boscos tropicals que tenen una gran quantitat de carboni a l’Amazones, Àfrica central i Indonèsia. Les temperatures d’escalfament també estan provocant grans incendis en boscos en latituds més elevades, tal com va ser testimoni d’aquest estiu, quan gran part del nord de Suècia va sofrir la seva mort.

“Sovint es perd la part forestal en la conversa i no crec que l’informe de l’IPCC ressalti prou”, va dir Deborah Lawrence, professora de ciències ambientals de la Universitat de Virgínia i signant de la declaració. “Gairebé prenem els boscos com un determinat, però perdem bosc cada any, el que significa que els estem disminuint com un embornal de carboni”.

“La deforestació s’ha reduït massivament a l’Amazones, però això no ha passat en cap altre lloc. A mesura que els països es tornen més pacífics a l’Àfrica, podríem perdre més boscos tropicals, que realment em preocupa “.

Es preveu que l’informe de l’IPCC esmenta la necessitat que la tecnologia encara no provada pugui cremar la vegetació i enterrar les emissions resultants sota el sòl o succionar directament el carboni de l’aire com a mitjà per assolir l’objectiu 1.5C.

La declaració de Lawrence i altres científics adverteix que l’estratègia anterior, coneguda com a bioenergia amb captura i emmagatzematge de carboni (Beccs) , no està provada i corre el risc d’eliminar grans àrees de selva tropical per donar pas a la plantació de fusta per a l’energia.

“Em trenca el cor per pensar que perdríem la meitat dels nostres boscos tropicals per a les plantacions només per salvar-nos”, va dir Lawrence. “És horrible que perdem la nostra biodiversitat per evitar el canvi climàtic. Perdre boscos tropicals no és d’alguna manera més econòmic que muntar parcs eòlics als EUA o al Sàhara “.

Lawrence va dir que una forta caiguda de les emissions a zero el 2040 negaria la necessitat de la tecnologia de “emissions negatives” que faria malbé la capacitat dels boscos per absorbir el carboni, mantenir els subministraments locals d’aigua i els patrons meteorològics i proporcionar una llar per a un motí d’ocells, mamífers , insectes i altres criatures.

“Anem a tenir un món més calent i sec, sense aquests boscos”, va dir Lawrence. “Cal que hi hagi un preu internacional sobre carboni per finançar la protecció dels boscos. I els països amb boscos tropicals han de mantenir grans trossos de boscos per estabilitzar les pluges per a l’agricultura i mantenir un clima regional predictible “.

Les perspectives per evitar almenys 1,5ºC d’escalfament no semblen prometedores, però, amb un coautor del proper informe de l’IPCC advertència la setmana passada el món és “ni de lluny en el camí” per complir els seus compromisos de París.

https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/04/climate-change-deforestation-global-warming-report

The role of forests in combating climate change risks being overlooked by the world’s governments, according to a group of scientists that has warned halting deforestation is “just as urgent” as eliminating the use of fossil fuels.

Razing the world’s forests would release more than 3 trillion tons of carbon dioxide, more than the amount locked in identified global reserves of oil, coal and gas. By protecting and restoring forests, the world would achieve 18% of the emissions mitigation needed by 2030 to avoid runaway climate change, the group of 40 scientists, spanning five countries, said in a statement.

“We must protect and maintain healthy forests to avoid dangerous climate change and to ensure the world’s forests continue to provide services critical for the well-being of the planet and ourselves,” the statement reads.

The intervention comes as the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change gathers in South Korea ahead of Monday’s release of an eagerly awaited report on how the world can avoid warming of 1.5C (2.7F) beyond pre-industrial levels, an aspirational target of the landmark Paris climate deal in 2015.

It is expected the report will focus on required changes to the energy system, rather than forests. “In responding to the IPCC report, our message as scientists is simple: Our planet’s future climate is inextricably tied to the future of its forests,” the scientists’ statement pointedly concludes.

Trees and other vegetation currently absorb around a quarter of the CO2humans are adding to the atmosphere, softening the potential impact of climate change.

While the world won’t lose all of its trees, large tracts of tropical forests, which hold a vast amount of carbon, are still being lost in the Amazon, central Africa and Indonesia. Warming temperatures are also fueling huge fires in forests in higher latitudes, as witnessed this summer when much of northern Sweden was aflame.

“The forest piece of the conversation is often lost and I don’t think the IPCC report will highlight it enough,” said Deborah Lawrence, a professor of environmental sciences at the University of Virginia and a signatory of the statement. “We almost take forests as a given but we lose forest every year, which means we are diminishing them as a carbon sink.

“Deforestation has been massively reduced in the Amazon, but that hasn’t happened elsewhere. As countries get more peaceful in Africa we could lose more tropical forests, which really worries me.”

Advertisement

The IPCC’s report is expected to mention the need for as-yet unproven technology to burn vegetation and bury the resulting emissions underground or directly suck carbon from the air as a way to meet the 1.5C target.

The statement by Lawrence and other scientists warns the former strategy, known as bioenergy with carbon capture and storage (Beccs), is untested and risks wiping out huge areas of rainforest in order to make way for plantation timber for energy.

“It breaks my heart to think we’d lose half our tropical forests for plantations just to save ourselves,” Lawrence said. “It’s horrifying that we’d lose our biodiversity to avert climate change. Losing tropical forests is not somehow cheaper than putting up wind farms in the US or Sahara.”

Lawrence said a steep drop in emissions to zero by 2040 would negate the need for “negative emissions” technology that would damage forests’ ability to suck up carbon, maintain local water supplies and weather patterns and provide a home for a riot of birds, mammals, insects and other creatures.

“We will have a hotter, drier world without these forests,” Lawrence said. “There needs to be an international price on carbon to fund the protection of forests. And countries with tropical forests should maintain large chunks of forests to stabilize rainfall for agriculture and keep a predictable regional climate.”

The prospects for averting at least 1.5C of warming appear dim, however, with a co-author of the upcoming IPCC report warning last week the world is “nowhere near on track” to meet its Paris commitments.