Probablement no tenim ni idea de quanta aigua es necessita per produir electricitat

Probablement  esteu a pocs metres d’un interruptor elèctric. Quan l’engegueu, alguna central elèctrica a moltes milles de distància comença a produir els electrons que necessita el dispositiu.

Malgrat el creixement de solucions d’energies renovables, la majoria d’aquests electrons continuen generats per combustible fòssil o combustible radioactiu. El problema és que la generació d’electricitat tèrmica -una categoria que inclou carbó, gas natural i energia nuclear- no només requereix combustible, sinó també aigua, molt aigua.

Als EUA i Europa , més de la meitat de l’aigua extreta de la natura s’utilitza per a la generació d’energia. L’onada de calor d’aquest any ha obligat a tancar algunes d’aquestes centrals elèctriques.

Tal com Quartz explicava anteriorment :

Les centrals tèrmiques utilitzen vapor d’alta temperatura per convertir turbines, que converteixen l’energia tèrmica en electricitat. En el procés, la temperatura del vapor disminueix, de manera que ja no es pot utilitzar de manera eficient per moure la turbina de nou. Per augmentar la temperatura, el vapor primer s’ha de condensar a l’aigua, ja que els líquids absorbeixen la calor millor que els gasos. La condensació s’obté mitjançant l’ús d’aigua de refrigeració extreta de rius, llacs o mars, que després es baixa a una temperatura segura per a la vida silvestre en aquestes aigües.

La quantitat d’aigua necessària per produir electricitat varia segons el tipus de combustible, el mètode de generació d’energia i el mètode de refredament utilitzat. Una revisió de 2012 va analitzar estudis passats per trobar una estimació, i els seus resultats van mostrar un rang enorme: entre 0 galons (per a fonts com el solar i el vent) a 60.000 galons per cada megawatt hora (MWh) d’electricitat produïda (per a fonts com nuclear i carbó).

 Si seleccionem la torre de refrigeració, aquest  condensa el vapor d’aigua amb aigua més neta extreta de l’ambient. Aquestes són les xifres mitjanes de la quantitat d’aigua consumida per diferents tipus de centrals tèrmiques per generar electricitat:

Cal assenyalar que algunes de les fonts d’energia del quadre anterior no són com les altres. Les concentracions d’energia solar i geotèrmica contribueixen amb menys d’un 1% de l’electricitat del món, mentre que el carbó, el gas natural i el nuclear aporten més del 75%.

Per assegurar-se, l’aigua utilitzada per a la refrigeració es retorna al medi. Una petita part d’aquesta podria contaminar-se amb productes químics, però sobretot el dany prové de l’efecte de l’aigua calenta sobre la vida silvestre. Si l’aigua està massa calenta, pot matar plantes i peixos.

 Les fonts no tèrmiques d’electricitat, com l’energia hidroelèctrica, el vent i la solar, no consumeixen aigua per al refredament. Però l’energia hidroelèctrica funciona mitjançant l’ús de l’aigua per convertir turbines i generar electricitat, i per tant, no hauria d’estranyar que utilitzi massa aigua, també: 4.500 galons per MWh (xifra mitjana).

L’ús esmentat fins ara no inclou l’aigua necessària per extreure combustibles o construir la central elèctrica, la qual cosa pot augmentar substancialment a la petjada d’aigua. Fins i tot després d’incloure l’ús total de l’aigua en el procés de generació d’energia des de la construcció fins a l’explotació d’una central elèctrica, en general és cert que l’ús de l’energia solar i l’energia eòlica no només redueixen els gasos d’efecte hivernacle sinó també l’ús d’aigua.

https://qz.com/1351279/the-hidden-water-footprint-of-fossil-fuel-and-nuclear-power-plants/

You’re likely within a few feet of an electric switch. When you turn it on, some power plant many miles away starts producing the electrons your device needs.

Despite the growth of renewable-energy solutions, most of those electrons are still generated by fossil fuel or radioactive fuel. The trouble is that thermal electricity generation—a category that includes coal, natural gas, and nuclear power—doesn’t just require fuel, but also water. And a lot of it.

In the US and Europe, more than half of the water drawn from nature is used for power generation. This year’s heatwave has forced some of those power plants to shut down.

As Quartz previously explained:

Thermal power plants use high-temperature steam to turn turbines, which convert heat energy into electricity. In the process, the steam’s temperature falls, so it can no longer be used efficiently to move the turbine again. To raise its temperature back up, the steam first needs to be condensed into water, because liquids absorb heat better than gases. The condensation is achieved by using cooling water drawn from rivers, lakes, or seas, which is then dumped back at a temperature that is safe for wildlife in those waters.

The amount of water needed to produce electricity varies by the type of fuel, power-generating method, and cooling method used. A 2012 review looked at past studies to find an estimate, and its results showed a huge range: between 0 gallons (for sources like solar and wind) to 60,000 gallons for each megawatt-hour (MWh) of electricity produced (for sources like nuclear and coal).

Let’s pick the cooling tower, which condenses steam to water using cooler water drawn from the environment, as our method of choice. Here are the median figures for how much water is consumed by different types of thermal power plants to generate electricity:

It’s worth noting that some of the energy sources in the chart above are not like the others. Concentrated solar and geothermal contribute less than 1% of the world’s electricity, whereas coal, natural gas, and nuclear contribute more than 75%.

To be sure, the water used for cooling is sent back to the environment. A tiny fraction of it could get contaminated with chemicals, but mostly the harm comes from hot water’s effect on wildlife. If the water is too hot, it can kill plants and fish.

Non-thermal sources of electricity, such as hydropower, wind, and solar, don’t consume water for cooling. But again, one of these sources is not like the others. Hydropower works by using water itself to turn turbines and generate electricity, and it should be no surprise that it uses a lot of water, too: 4,500 gallons per MWh (median figure).

The usage mentioned so far doesn’t include the water needed to extract fuels or build the power plant, both of which can add substantially to the water footprint. Even after including the total water use in the process of power generation from building to operating a power plant, it is generally true that the use of solar power and wind power don’t just cut greenhouse gases but also water use.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *