Fotografiar com es trenca una molècula ja és possible

Un canvi és la transformació d’un sistema al llarg del temps. Els canvis físics es caracteritzen perquè no modifiquen la naturalesa de la substància.

Els canvis químics sí que modifiquen la naturalesa de les substàncies de manera que se’n formen de noves amb propietats diferents.  Aquest procés s’anomena reacció química: una o més substàncies, anomenades reactius, es transformen en una o més substàncies amb propietats diferents, anomenades productes. Implica una modificació de la matèria. Tenen associats canvis energètics. Les substàncies que es transformen les anomenem reactius i les que obtenim, productes. El procés o canvi és la reacció química. 

Un equip internacional de científics liderat per l’ICFO – Institut de Ciències Fotòniques de Barcelona ha visualitzat l’inici d’una reacció química en una sola molècula complexa. En un article publicat a la revista Science, els investigadors detallen com han aconseguit fotografiar aquesta reacció a un nivell de detall espai-temporal fins ara inaudit: en l’espai, han aconseguit captar la molècula sencera visualitzant els àtoms que la integren; en el temps, han immortalitzat els moviments en qüestió de femtosegons, és a dir, en aproximadament una mil·lèsima d’una bilionèsima part d’un segon ..

Els sefies , tan de moda avui en dia, arriben també al camp de la química. L’equip que Biegert lidera qualifica aquestes instantànies de autofoto o selfie perquè són possibles gràcies als electrons de la pròpia molècula, tal com explica l’article…. Continua la lectura de Fotografiar com es trenca una molècula ja és possible

El 80% de la població d’Espanya respira aire contaminat per Ozó

L’ozó (O3), és un gas pel general incolor i d’olor lleugerament acre. Si bé en la estratosfera, entre els 20-40 Km d’alçada, forma la coneguda capa d’ozó que ens protegeix (filtrant, és a dir retenint) de les radiacions ultraviolades (sobretot de tipus B), en la troposfera és un gas contaminant. En aquest darrer cas, el de l’ozó troposfèric, l’ozó es genera a través de la reacció de les radiacions solars amb els òxids de nitrogen i el compostos volàtils orgànics (els COV). Aquestes substàncies son  majoritàriament produïdes per la crema de combustibles fòssils (sobretot pels motors dels cotxes). Aquest ozó troposfèric és agressiu per al nostre tracte respiratori, donant lloc a una munió de malalties com edema pulmonar, bronquitis, irritacions oculars, irritacions cutànies…etc. De fet els efectes varien en funció de la concentració a la qual es trobi, tal com podem veure en la taula 1.

Concentración O3 Efectos que produce
0,003 – 0,01 Umbral de percepción olfativa por promedio porpersona en aire limpio.
0,02 – 0,04N|Promedio representativo de concentraciones totales de oxidante en la mayoría de las ciudades de los E. U. A. en 1964. Aprox. el 95 % de los oxidantes es ozono.
0,1 Límite recomendado de exposición. A menudo experimentada irritación de ojos, nariz y garganta.
0,2 – 0,5 Reducida adaptación a la oscuridad y alteración del equilibrio del músculo extraocular: ocurre tras varias horas de exposición.
0,5 A veces se producen náuseas y dolor de cabeza. Exposiciones prolongadas pueden producir edema pulmonar y propiciar la susceptibilidad frente a infecciones respiratorias (ambas bacterianas y virales).
1,0 10 minutos de exposición reducen la tasa de saturación de oxihemoglobina al 50%.
1 – 2 Exposición crónica (un año seis horas al día) ha resultado en bronquiolitis y bronquitis en animales.
1,5 – 2 Exposición de dos horas resulta en tos, dolor subrenal y esputo excesivo.
5 – 25 Experimentalmente se ha visto que tres horas de exposición a 12 ppm fue mortal para ratas; seres humanos (soldadores) expuestos a 9 ppm desarrollaron edemas pulmonares.
50 – 30 minutos de exposición pueden ser fatales.

Taula 1. Relació entre la concentració d’ozó i els efectes que produeix en el nostre organisme (extreta de https://es.wikipedia.org/wiki/Ozono)

Doncs bé, avui podem llegir en el diari “Público” (veure http://www.publico.es/sociedad/80-poblacion-espana-respiro-aire.html) com el 80% de la població d’Espanya respira aire contaminat per aquest gas en concentracions superiors a les recomanades per la OMS. La causa d’aquesta contaminació: el trànsit motoritzat. La solució més obvia per minvar el problema: la disminució d’aquest trànsit.

Està en les nostres mans el solucionar-ho. Que es faci ja és un altre qüestió. Continua la lectura de El 80% de la població d’Espanya respira aire contaminat per Ozó