Pot el fenomen de “El Niño” tenir algun efecte en el virus del Zika?

El fenomen El Niño és un escalfament de la superfície de les aigües del Pacífic que afecta principalment el Sud-est Asiàtic, Austràlia i Sud-Amèrica. Aquest es caracteritza per l’ingrés d’una massa superficial d’aigües càlides al mar.El “Niño” és el principal factor que ha influït en el clima de 2015 i que ho farà en aquest 2016, més quan les dades més recents indiquen que aquest està sent un dels més intensos des que es tenen registres.

Sequeres extremes, inundacions, pluges torrencials i augments de temperatura són, entre altres, els efectes de “El Niño”. Aquest és l’escenari ideal per a la proliferació d’espècies de mosquits.

http://www.iagua.es/noticias/oms/16/02/04/puede-nino-tener-algun-efecto-virus-zika

El mosquito Aedes aegypti se reproduce en agua estancada. Sequías extremas, inundaciones, lluvias torrenciales y aumentos de temperatura son, entre otro, los efectos de El Niño –un calentamiento de la parte central y oriental del océano Pacífico ecuatorial. Con la ampliación de los focos favorables de reproducción cabe esperar un aumento del número de mosquitos.

Pueden adoptarse medidas para prevenir y reducir los efectos de El Niño en la salud, en particular reduciendo las poblaciones de mosquitos que propagan el virus de Zika. La OMSy sus asociados colaboran para proporcionar apoyo a los ministerios de salud con objeto de:

  • mejorar la preparación y respuesta a El Niño;
  • reforzar las intervenciones que permiten controlar las poblaciones de mosquitos, por ejemplo las medidas de reducción en origen dirigidas contra los principales focos de reproducción de los mosquitos, distribución de larvicidas (insecticidas que atacan en particular las larvas del mosquito Aedes ) para tratar aguas estancadas que no puede utilizarse ningún otro tratamiento (limpiar, vaciar, cubrir, etc.);
  • reforzar la vigilancia de los vectores (por ejemplo, número de focos de reproducción en una zona determinada, porcentaje de focos eliminados); y
  • realizar un seguimiento del efecto de las medidas tomadas contra las poblaciones de mosquitos.

También en los hogares pueden tomarse medidas para reducir las poblaciones de mosquitos. Deben vaciarse, limpiarse o cubrirse los contenedores que pueden acumular agua, aunque sea en pequeñas cantidades, como cubos, macetas y neumáticos viejos, para que los mosquitos no puedan utilizarlos de criaderos (incluso durante sequías prolongadas).

¿Puede fenómeno Niño tener algún efecto virus Zika?

Pics de contaminació i ingressos hospitalaris

En un article publicat al diari “El Diario” (http://www.eldiario.es/madrid/alta-contaminacion-afecta-pulmones-Madrid_0_473502958.html), ens parlen de com els pics de contaminació a Madrid coincideixen amb un increment dels ingressos hospitalaris. Aquests ingressos serien sobretot entre aquelles persones de major edat i els més joves. A més estan relacionats amb afeccions respiratòries.

Això no és nou. Ja se sap des de fa temps que la contaminació en les grans ciutats afecta sobre tot a les vies respiratòries provocant al·lèrgies, asma, bronquitis cròniques….etc. En ciutats com Mèxic capital mantenir una camisa blanca en el seu estat “blanc” és impossible més enllà de 6 h degut a la quantitat de partícules en suspensió. Aquestes partícules sòlides i líquides en suspensió, sobretot les anomenades PM10 i PM 2,5 (amb diàmetres menors de 10 micres), son particularment nocives i existeixen normes estrictes per a la seva limitació. Si a més tenim en compte que a les ciutats també tenim pics d’ozó (provinent de la reacció dels òxids de nitrogen emesos pels cotxes amb la radiació solar) i altres gasos contaminants producte de l’ús dels combustibles fòssils, llavors podem concloure que la vida a les ciutats no és gaire saludable. I això sobretot si aquestes ciutats es troben en zones on son freqüents els episodis d’inversió tèrmica durant l’hivern.

L’esmentat en l’article és tan vàlid per Madrid com per Barcelona. Poder és hora de començar a pensar en mesures dràstiques sobre el trànsit de vehicles que és el responsable del 80% de la contaminació esmentada.

Continua la lectura de Pics de contaminació i ingressos hospitalaris