HISTÒRIA

HISTÒRIA DEL CENTRE

 

Entre els anys 1914 i 1934, les escoles es varen ubicar a l’antic Ajuntament de Roquetes. El Decret de 8 de juliol de 1931 regulava les unitats escolars en funcionament: 4 de nois, una de noies i una de pàrvuls.

Posteriorment  a la publicació de l’esmentat decret, l’Ajuntament va comprar uns terrenys destinats a la construcció d’un edifici escolar. El llavors Ministre d’Instrucció Pública, Marcel·lí Domingo, va ser l’impulsor del projecte de construcció d’una escola per a Roquetes i va  gestionar la seva execució. El 1934 va tenir lloc la inauguració del “Grup Escolar Mestre Marcel·lí Domingo”. D’aquell edifici en queda l’estructura externa ja que la part de dintre ha estat totalment remodelada i integrada en el conjunt de les instal·lacions escolars actuals.

Com a conseqüència dels canvis polítics ocasionats pel desenvolupament final de la Guerra Civil, el nom inicial va ser substituït pel del “Grupo Escolar Menéndez i Pelayo”.

L’any 1971 es va crear l’Associació de pares i mares del centre.

Al llarg del curs 1974-75, es va construir un nou edifici escolar al costat del primer. Posteriorment s’hi va annexar un altre edifici  que va ser anomenat la “pajarera”. Sota aquest es va ubicar el menjador escolar, essent inaugurat el curs 1993-94.

L’any 1976, l’escola recupera el seu primer nom “Col·legi Públic Mestre Marcel·lí Domingo”.

A partir del curs 200-2001, l’increment constant de la població escolar va provocar unes mancances d’espai que van comportar unes obres d’ampliació i remodelació molt importants, permetent l’adequació de les instal·lacions a les necessitats reals. Aquestes es van iniciar l’any 2007 i es van acabar el 2011.
El dia 24 de febrer de 2012 va tenir lloc la inauguració de les actuals instal·lacions escolars.