Línia d’Escola

L’escola Mediterrani és una escola pública, catalana, arrelada i compromesa amb l’entorn, on la coeducació és fonamental i on poden tenir cabuda tots els infants, així com les seves famílies. És una escola que fomenta els aprenentatges significatius i funcionals basant-se en models constructivistes i educa en una metodologia activa i diversificada, considerant la competència comunicativa lingüística com a base de tots els aprenentatges.

La línia de treball de l’escola és contribuir i promoure el desenvolupament competencial de l’alumnat per tal que esdevinguin persones capaces de resoldre problemes, responsables dels seus aprenentatges, respectuoses amb ells mateixos i amb els altres, capaces d’establir un judici propi i crític, reflexives i participatives en la societat que els toca viure sent conscients que l’esforç donarà els seus fruits.

És una escola que incorpora les noves tecnologies de la informació per millorar la qualitat de l’ensenyament i aconseguir una millora de l’aprenentatge de tot l’alumnat.

Es busca l’educació integral dels alumnes, on tinguin cabuda, també, la potenciació del control de les emocions i la convivència d’acord amb els principis de mediació com a via per a la resolució de conflictes.

L’escola vol oferir un ensenyament de qualitat basat en un professorat que busca la millora contínua a través de l’avaluació i reflexió sobre la pròpia  pràctica. Amb  un professorat que s’implica en els projectes de centre a través de la presa de decisions conjuntes de manera col·laborativa. És una escola on es potencia el treball de l’acció tutorial, destacant el seguiment  personal  i acadèmic de l’alumnat, que promou l’atenció als diferents ritmes d’aprenentatge i orienta i assessora la família fomentant la seva col·laboració en el procés formatiu.

És una  escola  que promou l’aprenentatge de la llengua estrangera en anglès, a través de projectes, potenciant la vessant comunicativa i funcional.