POBLACIÓ

• La població és el conjunt de persones que habiten un territori.
La demografia és la ciència que estudia la població

• La densitat de població és un indicador demogràfic que relaciona el número d’habitants d’un territori amb la seva superfície (hab./km2) i serveix per comparar el volum de població de varis territoris.

PICTOGRAMA

ELS MOVIMENTS MIGRATORIS

 

EL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ

•Les variacions del número d’habitants d’un país depenen del moviment natural o vegetatiu (naixements i defuncions) i dels moviments migratoris (sortida i arribada de població).

 El creixement natural o vegetatiu és la diferència entre els números absoluts de naixements i de defuncions. Si és positiu la població augmenta i si és negatiu, disminueix.

            La natalitat

• La natalitat expressa el número de naixements en un lloc determinat i en cert període de temps (generalment 1 any). Per conèixer-la es té en compte:
– Taxa de natalitat: relaciona el número de naixements amb la població.
– Taxa de fecunditat: relaciona el número de naixements amb la població femenina en edat fèrtil.
– Número mitjà de fills per dona: el valor 2,1 fills assegura el relleu generacional.

            La mortalitat

•La mortalitat indica el número de morts produïdes en un lloc determinat i en cert període de temps (generalment també un any). S’analitza a través de:
– Taxa de mortalitat: indica el número de persones mortes.
– Taxa de mortalitat infantil: indica el número de nens i nenes morts abans de fer un any.
– Esperança de vida: és la mitjana d’edat que s’espera que visqui una persona quan neix.

FONTS DEMOGRÀFIQUES :
Oficina Nacional d’Estadística:
    – Cens
    – Padró Municipal
    – Registre Civil