Les comunitats vegetals a la Vall de la Rierada. Variacions de la vegetació en un transecte a dos vessants

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
CVE-BAT
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular:  Biologia. Ciències de la Terra i el Medi Ambient.

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i voltants.

Nivell educatiu:  Batxillerat.

Estacionalitat: Tardor (octubre- novembre) i primavera (abril-maig-juny). 

Objectius:

  • Determinar si la presència de la riera de Vallvidrera influeix en el tipus de comunitat vegetal propera al curs de l’aigua.
  • Determinar si l’orientació dels vessants de la vall influeix en el tipus de comunitats vegetals a un costat i altre.
  • Identificar les espècies vegetals més representatives i catalogar les comunitats vegetals existents.
  • Relacionar les variables microclimàtiques dels dos vessants amb el tipus de comunitats vegetals presents.
  • Descriure i interpretar les diferents tipologies d’adaptació dels vegetals a les condicions del medi, especialment pel que fa a la pèrdua d’aigua per evapotranspiració.
  • Ubicar les comunitats vegetals identificades dins un procés de successió dinàmica; interpretar la “història passada” de la vegetació i fer-ne una prospecció de futur.

Tipus d’activitat: Treball de camp / laboratori

Descripció:

  • Es basa l’estudi en la realització d’un transecte a dos vessants a banda i banda de la riera (5 m d’amplada i entre 20 a 50 m de longitud per a cada vessant).
  • S’identifiquen tots els vegetals més representatius i s’anoten els trets morfològics adaptatius així com la seva presència i/o absència als dos vessants i la distància mitjana aproximada que els separa del curs de la riera.
  • Es determinen 5 punts de presa de dades ambientals i topogràfiques al llarg del transecte: 2 a cada vessant i un a tocar de la riera. Es prenen dades que a priori pensem que poden resultar significatives: altitud, orientació, pendent, temperatura de l’aire, temperatura del sòl, humitat relativa de l’aire, velocitat del vent, intensitat de la llum.
  • A partir de les dades obtingudes es realitzen els gràfics i les taules adients i s’elabora un informe que doni resposta als objectius plantejats inicialment.

Material: Quadern de treball
Aparells de mesura: termòmetres, anemòmetre, luxòmetre, psicròmetre de camp; cònsola multilog.
Fitxes de suport: claus de classificació de plantes, fitxes de descripció..

Durada:  Jornada completa

Desplaçament: Recorregut a peu (45 min)

Per a més informació, baixeu-vos el full d’organització de sortides.↑