Com treballem l’assignatura

cat2

METODOLOGIA I MATERIAL

  • El llibre de text -el de l’editorial Teide- serà el manual de referència en el qual es basaran les explicacions tant de llengua com de literatura. A banda d’això, el professor/a podrà ampliar amb apunts i/o exercicis complementaris els continguts d’aquest manual.
  • A la classe es treballaran els diversos continguts i competències bàsiques a través de les explicacions del professor/a , la realització d’exercicis del llibre de text o d’altres que es relacionaran amb el tema tractat. Es combinaran activitats orals, d’escriptura i de lectura. Cada una o dues lliçons es realitzarà un examen o una petita prova per tal de valorar el procés d’ensenyament-aprenentatge. Hi pot haver alguna prova que s’efectuï sense avís previ.
  • Diàriament l’alumnat haurà de realitzar exercicis que es corregiran a classe i estudiar aquells conceptes que s’hagin explicat.
  • Periòdicament s’hauran de fer treballs o redaccions que es lliuraran puntualment al professor/a.
  • Tots els treballs han d’estar correctament corregits i ordenats a la llibreta o dossier.
  • Els folis en els quals treballarem hauran de fer constar l’encapçalament (data,  nom,  apartat, lliçó i subapartat).
  • Els treballs que es realitzin han de seguir les normes bàsiques de presentació: respectar els marges i els interlineats, lletra clara i entenedora.
  • Periòdicament, els alumnes hauran de lliurar la llibreta que contingui totes les activitats realitzades, ordenades i convenientment corregides.