COMPETÈNCIES

COMPETÈNCIA LINGÜISTICA
– Dialogar, escoltar, parlar i conversar. Llegir i escriure.
– Buscar, recopilar i processar informació.
– Utilitzar diferents codis de comunicació.
– Formular i expressar els propis arguments d’una manera convincent i adequada al context.
– Generar idees, hipotesis, suposats, interrogants.
– Formar-se un judici crític i ètic.
– Gaudir escoltant, llegint o expressant-se de forma oral-escrita

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC
– Localitzar, obtenir,analitzar, re-elaborar i comunicar informació qualitativa i quantitativa.
– Buscar, recopilar i processar informació.

OBJECTIUS

1.- Millorar la competència comunicativa tant a nivell de llenguatge oral com escrit.

2.- Observar el funcionament de la llengua tant per organitzar la seva expressió, com per adonar-se de totes les possibilitats expressives i lúdiques del llenguatge.

3.- Expressar-se per escrit i oralment utilitzant tècniques diverses (diàleg, narració, descripció…) amb finalitats també diverses (fabulació, simulació de situacions comunicatives, expressió de vivències…)

4.- Aprendre a investigar per aprendre.

5.- Identificar la ràdio com a mitjà de comunicació.

6- Gaudir fent els programes de ràdio.

PERQUÈ RÀDIO A L’ESCOLA

La ràdio és un mitjà viu que promou la comunicació, facilita la lectura i la comprensió dels textos i agilitza les tasques de redacció dels alumnes. La ràdio resulta un estímul que potencia la cohesió social, el treball en equip i l’actitud cooperativa, tractant així la diversitat. També fomenta el debat, estimula l’ús de la comunicació oral, ensenya a utilitzar la veu, amplia el vocabulari i, en definitiva, ensenya a expressar-se.

A més, aconsegueix millorar la connexió o relació entre l’expressió oral i l’expressió escrita, potencia el desenvolupament d’activitats que desperten l’interés cultural i formatiu, la responsabilitat i el coneixement i la participació en un mitjà de comunicació força motivador.

Pel que fa a les vivències dels nens i nenes, s’observa que es motiven, que aprenen a ser més creatius, més autònoms i responsables i alhora ajuda a superar dificultats expressives i de timidesa.

Cajal Ràdio